Paweł Polak (UPJPII, CC)
Informatyka a zagadnienie fundamentalności

W referacie podjęte zostaną pytania dotyczące roli, jaką informatyka może odegrać dla refleksji filozoficznej. W szczególności uwaga zostanie skupiona na zagadnieniu, czy dziedzina ta może przyczynić się do zmian w filozoficznym obrazie rzeczywistości. Wydaje się, że informatyka zaczyna odgrywać rolę analogiczną do tej, jaką w XVII w. odegrały teorie mechaniki (zwłaszcza teoria Newtona) a w XIX wieku teorie ewolucji (zwłaszcza teoria Darwina) – nie tylko pozwoliły one rozwiązać wiele ważnych zagadnień naukowych, ale dostarczyły filozofom istotnych inspiracji do formułowania obrazu świata na najbardziej podstawowym poziomie.

Punktem wyjścia będą rozważania kwestii, czy informatyka może podzielić rolę XVII-wiecznej mikroskopii, która po spektakularnych sukcesach stosunkowo szybko straciła odrębność jako specyficzna dyscyplina naukowa. Wydaje się, że informatyka może podzielić jej los o tyle, że jako nauka koncentrująca się wokół specyficznych urządzeń i rozwiązań jest obecnie wchłaniana przez inne dziedziny lub nawet przez poszczególne teorie. Z drugiej jednak strony jeśli nawet informatyka zostanie ostatecznie wchłonięta przez inne dziedziny, to jedno będzie różniło ją od historycznych poprzedniczek – patrząc ze współczesnej perspektywy można już powiedzieć, że dokonała ona gruntownych i powszechnych zmian w obrębie całej nauki. Zmiany te można zaobserwować zarówno na poziomie pojęciowym jak i metodologicznym. Noszą one pewne znamiona zmiany paradygmatycznej, jednak ich zasięg jest jednym z najszerszych i tylko z trudem można go porównać ze zmianami wywołanymi wprowadzeniem i upowszechnieniem metody matematyczno-empirycznej w XVII wieku. Referat będzie zatem stanowił przyczynek do rozważań wokół pytania, czy uprawnione jest doszukiwanie się współcześnie informatyzmu, jako podstawy współczesnego obrazu świata?

Możliwość komentowania jest wyłączona.