Jakub Jernajczyk (ASP Wrocław)
Ziarna myśli – o dyskretnej reprezentacji słów i obrazów

Efektywność współczesnego zapisu cyfrowego nie podlega dyskusji. Znamy dobrze jego możliwości; świadomi też jesteśmy jego ograniczeń. W swoim wystąpieniu chciałbym skupić się na innych formach dyskretnej reprezentacji informacji, które odgrywają kluczową rolę w obszarze kultury i sztuki. Przyjrzymy się więc potencjałowi twórczemu zawartemu w alfabecie oraz własnościom statycznych i dynamicznych obrazów cyfrowych.

Prezentacja przebiegała będzie według następującego planu:

1. Analiza twórczej mocy alfabetu: Arystoteles, językoznawstwo strukturalne i fonem, Lukrecjusz, J.L. Borges i Biblioteka Babel.

2. Intuicje wizualne poprzedzające pojawienie się matrycy cyfrowej: starożytne mozaiki, Leon Battista Alberti i velum, Georges Seurat i neoimpresjonizm / pointylizm / dywizjonizm, Piet Mondrian i neoplastycyzm, Ryszard Winiarski.

3. Potencjał cyfrowej reprezentacji obrazu: wariacje z powtórzeniami w obrębie pojedynczej klatki (obrazy statyczne) oraz serii klatek (obrazy dynamiczne), szacowanie liczby możliwych wariantów w montażu filmowym.

4. Ograniczenia dyskretnej reprezentacji obrazów: stratność zapisu, błąd kwantowania, aliasing.

5. Teorie dyskretnej struktury pojęć: H. Bergson i kinematograficzny mechanizm myślenia,
W. James

6. Pytania o źródła dyskretnych form zapisu – możliwość czy konieczność?

Literatura:

 1. Alberti, L.B., 1963, O malarstwie, tłum. L. Winniczuk, Wrocław – Warszawa – Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk.
 2. Arystoteles, 1975, Kategorie, tłum. K. Leśniak, [w:] idem, Kategorie i Hermeneutyka, Warszawa, PWN.
 3. Arystoteles, 1981, O powstawaniu i ginięciu, tłum. L. Regner, Warszawa, PWN.
 4. Bergson, H., 1963, Wstęp do Metafizyki, tłum. K. Błeszyński, [w:] idem, Myśl i ruch. Dusza i ciało, Warszawa, PWN.
 5. Bergson, H., 2005, Ewolucja twórcza, tłum. F. Znaniecki, Kraków, Zielona Sowa.
 6. Borges, J.L., 2003, Biblioteka Babel, tłum. A. Sobol-Jurczykowski, S. Zembrzuski, [w:] idem, Fikcje, Warszawa, Prószyński i S-ka.
 7. Foley, J.D., i inni, 2001, Wprowadzenie do grafiki komputerowej, tłum. J. Zabrodzki, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 8. James, W., 2006, Z wybranych problemów filozofii. Początek wprowadzenia do filozofii, tłum. M. Filipczuk, Kraków, Zielona Sowa.
 9. James, W., 2007, Filozofia Wszechświata. Wykłady o filozofii współczesnej z Manchester College, tłum. W. Witwicki, Kraków, Zielona Sowa.
 10. Jernajczyk, J., 2016, Ruch z bezruchu – rozważania o mechanizmie powstawania ruchomego obrazu, [w:] Obraz poruszony / A picture set in motion, red. W. Gołuch, J. Jernajczyk, Wrocław, Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.
 11. Levinson, P., 2006, Miękkie ostrze, czyli historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, tłum. H. Jankowska, Warszawa, MUZA SA.
 12. Lukrecjusz, 1957, O naturze wszechrzeczy, tłum. E. Szymański, Kraków, PWN.
 13. Milewski, T., 1967, Językoznawstwo, Warszawa, PWN.
 14. Murch, W., 2006, W mgnieniu oka. Sztuka montażu filmowego, tłum. K. Karpińska, Warszawa, Wydawnictwo Wojciech Marzec.
 15. Wiesing, L., 2012, Sztuczna obecność. Studia z filozofii obrazu, tłum. K. Krzemieniowa,

Możliwość komentowania jest wyłączona.