Krzysztof Sołoducha (WAT)
Zjawisko przedniej asymetrii jako podstawa automatyzacji badania ukrytych postaw poznawczych

Filozofia, której przedmiotem zainteresowań jest informatyka pyta o ontologiczne, epistemologiczne czy też etyczne podstawy artefaktów komputacyjnych, bada ich warunki możliwości, język, metodykę itd. Co stanie się jednak, kiedy dokonamy odwrócenia tej relacji i zapytamy nie o to, co filozofia może zrobić dla informatyki, ale co informatyka może zrobić dla filozofii?
W referacie zaprezentowany zostanie program budowy maszyny, której zadaniem będzie automatyczna detekcja i raportowanie ukrytych postaw poznawczych dzięki wykorzystaniu systemu FACS Paula Ekmana oraz zjawiska przedniej asymetrii odkrytego przez Coana i Allena. Zostanie zaprezentowana specyfikacja takiej neuromaszyny oraz ewentualne trudności w jej technicznej implementacji.
Szczegółowym celem prezentacji będzie analiza jednego z podstawowych zjawisk wykorzystywanych do detekcji ukrytych postaw poznawczych, jakim jest przednia asymetria. Zostało ono odkryte dzięki postulatom teorii RST Graya i McNaughtona. Analiza literatury poświęconej temu zagadnieniu ma na celu wskazanie wszelkich subtelności z nim związanych a tym samym przygotować podłoże teoretyczne dla lepszej implementacji technicznej w ramach projektu automatyzacji badania ukrytych postaw poznawczych.

Literatura podstawowa

1.  Coan JA, Allen JJB, Frontal EEG asymmetry and behavioral activation and inhibition systems, Psychophisiology, February 2003, s. 106-114.

2.  Harmon-Jones E., Gable P. A., Peterson C. K., The role of asymmetric frontal cortical activity in emotion-related phenomena: A review and update, Biological Psychology 84 (2010), s. 451–462.

3.  Numann, Thaier, Latusek, Does resting EEG assymetry reflects a trait. An application of latent state – trait theory, Journal of Personality and Social Psychology, May 2002, s. 619-641.

Możliwość komentowania jest wyłączona.