Marek Hetmański (UMCS)
Twórcze i destrukcyjne skutki metafor pojęciowych i wizualnych w informatyce i dyskursie potocznym

W referacie określam warunki, w jakich metafory informacyjne – używające terminów „informacja”, „komunikacja”, „przekaz” w domenie źródłowej, jak i docelowej –
stosowane w samej informatyce, w naukach społecznych pozostających pod jej wpływem oraz w dyskursie potocznym wywierają wpływ na ich twórców i użytkowników.
Jest to wpływ tak pozytywny, jak i negatywny. W przypadku pierwszym – ułatwiający rozumienie tego, czym jest informacja (wg jej probabilistycznego pojmowania jako redukcji niepewności w trakcie komunikacji: wyboru/podjęcia decyzji), w drugim – zacierający jej sens i wartość.
Rozpatruję metafory informacyjne – językowo-pojęciowe oraz wizualno-obrazowe – od strony semantycznej i kulturowej, a nie tylko lingwistycznej; analizuję je na przykładzie zwrotów językowych, jak i obrazów z filmu, reklam i sztuk plastycznych.
Ich analiza i klasyfikacja pozwoli na sformułowanie wniosków co do sposobu tworzenia wypowiedzi i obrazów odznaczających się cechami: (1) kierowania uwagi odbiorcy na ukrytą złożoność zjawisk informacyjnych; (2) abstrahowania od ich retoryczno-emocjonalnej strony; (3) motywowania do zrównoważonego i krytycznego działania zwłaszcza w masowej komunikacji i edukacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.