Robert Piechowicz (UPJPII)
Trust-logic jako podstawa formalizacji wypowiedzi

Trudno o większy truizm, niż stwierdzenie że komunikacja językowa ma charakter interakcji skutkującej zmianą widzenia świata u jej uczestników. Co więcej ów truizm stanowi podstawę działalności poznawczej w wielu dziedzinach wiedzy, dzięki czemu refleksja dotycząca komunikacji od połowy ubiegłego wieku przyniosła wiele istotnych danych zarówno o czysto akademickim, jak też praktycznym charakterze. Mimo to jednak próby opisu interakcji komunikacyjnych wykorzystujące narzędzia formalne oprócz swojego fragmentarycznego charakteru okazują się także mało efektywne i niekiedy także cokolwiek arbitralne. Nie postulując radykalnej zmiany tego stanu rzeczy, podejmiemy próbę opisu systemu kodującego pewien aspekt komunikacji językowej.

Aktywność komunikacyjna nie sprowadza się tylko do generowania wypowiedzi. Każdy jej element wynika – w przypadku nadawcy – z jakichś postaw sądzeniowych. Mając określoną intencję komunikacyjną, nadawca koduje treść zdając sobie jednocześnie sprawę z tego, czy odpowiada ona jego przekonaniom, czy też nie znajduje w nich uzasadnienia. Z tego względu próba formalnego opisu strategii komunikacyjnych wymaga przyjęcia jakiegoś epistemicznego lub – co wydaje się bardziej adekwatne – doksastycznego tła. Natomiast wspomniany interakcyjny charakter komunikacji sugeruje, że odpowiedni system logiki powinien być nadbudowany nad jakąś logiką wielopodmiotową. Komunikat wyrażający przekonania nadawcy na różne sposoby może wchodzić w interakcje z zespołem przekonań odbiorcy, stosownie chociażby do tego, czy odbiorca traktuje nadawcę jako źródło informacji godne, czy też niegodne zaufania.

Wskazane założenia odzwierciedlają podstawową charakterystykę trust-logic. Jako istotne rozszerzenie logiki przekonań koduje ona pojęcia: przekonania, przekazywania informacji, zaufania oraz ich szczególne interakcje. Celem niniejszego referatu jest opis takiego systemu oraz wskazanie perspektywy badawczej, którą on generuje.

Prezentacja (przedstawiona na Konferencji)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *