STRONA GŁÓWNA KNF       DOMENA "CALCULEMUS"


Protokół z Posiedzenia KNF

w dniu 18.X.1999


Część administracyjna była poprzedzona sesją na temat podjęty w zagajeniu przez prof. Grzegorczyka (zob. strona główna). Wypowiadali się prof. prof. Jacek Hołówka, Ryszard Wiśniewski, Jerzy Chmurzyński, Tadeusz Tomaszewski, Marian Przełęcki i Janusz Reykowski.

Ad 1.3. ---Wniosek ten został jednomyślnie poparty przez zebranych.

Ad 2. --- Prezydium przedstawiło pod dyskusję projekt listy czasopism, w których publikacja przynosi autorowi określoną liczbę punktów liczoną w klasyfikacji KBN (10 w grupie zagranicznej, 7 w grupie A krajowej , 4 w grupie B krajowej). W wyniku poprzedzonego dyskusją głosowania KNF umieścił na tych listach następujące tytuły. Tytuły, o które należy uzupełnić "listę filadelfijską"

 1. Erkenntnis
 2. Grazer Philophische Studien
 3. Journal of Symbolic Logic
 4. Logique et Analyse
 5. Nordic Journal of Philosophical Logic
 6. Notre Dame Journal of Formal Logic
 7. Studia Logica
 8. Synthese
 9. Theoria


Grupa A

 1. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
 2. Etyka
 3. Filozofia Nauki
 4. Kwartalnik Filozoficzny
 5. Logic and Logical Philosophy
 6. Principia
 7. Przegląd Filozoficzny
 8. Raports on Mathematical Logic
 9. Ruch Filozoficzny
 10. Studia Mediewistyczne
 11. Studia Semiotyczne

Grupa B

 1. Bulletin of the Section of Logic
 2. Dialogue and Humanism
 3. Edukacja Filozoficzna
 4. Nowa Krytyka
 5. Poznańskie Studia z Filozofii Nauki
 6. Reports on Philosophy
 7. Roczniki Filozoficzne KUL
 8. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric
 9. Studia Philosophiae Christianae
 10. Sztuka i Filozofia


Ad 3. --- Na wniosek prof. Marciszewskigo przyjęto jednomyślnie następującą procedurę doskonalenia w przyszłości listy czasopism wyróżnionych, czynionego na podstawie kryteriów ujednoliconych i zobiektywizowanych, po ich opracowaniu przez KNF. a) Zostanie sporządzona pełna lista czasopism filozoficznych w kraju. b) Redakcje zostaną poproszone o zdanie sprawy z następujących elementów ich działalności: -- procedura recenzyjna -- lista autorów publikujących w ciągu ostatnich 3 lat (w celu dokonania oceny ich pozycji naukowej) -- zasięg pisma i sposób dystrybucji -- sformułowanie polityki redakcyjnej.

c) Wykonaniem tego zadania zajmie się komisja złożona z jednego członka Prezydium, jednego członka KNF spoza Prezydium i jednego członka powołanego (ewentualnie) spoza KNF, będącego dobrym znawcą pismiennictwa filozoficznego w Polsce.

d) Dane zebrane przez Komisję oraz projekt kryteriów oceny i procedury weryfikacyjnej zostanie opracowany przez Komisję i przedstawiony KNF - do uchwalenia po dyskusji i ewentualnych modyfikacjach.

e) Na podstawie tej uchwały KNF sporządzi zweryfikowaną listę tytułów i prześle ją do KBN.

Do komisji wybrano następujące osoby: prof. Witold Marciszewski (Prezydium KNF), prof. Adam Grobler (KNF), dr Jan Hartman (ekspert spoza KNF).

Ad 4. --- Prof. Adam Grobler zapoznał zebranych z treścią projektu Rady Głównej Szk.Wyższego, dotyczącego minimum programowego studiów filozoficznych. Ustosunkował się on do poszczególnych punktow, proponując ich korekty i ulepszenia.

W dyskusji zauważono, że należy przede wszystkim odnieść się do próby ingerowania za pomocą takich instrukcji w działalność autonomicznych instytucji akademickich. Zgłoszono propozycję (J.Woleński), żeby Komitet w piśmie do autorów projektu zaprotestował przeciw takim intencjom, przeciw sposobowi ich przekazywania do uczelni (pośredniczące w tej akcji MEN nie dało praktycznie czasu na ustosunkowanie się do treści) oraz przeciw preferowaniu jednej opcji filozoficznej (np. wprowadzeniu do listy przedmiotów "teorii bytu", co należy tylko do perspektywy tomistycznej). Wykonanie tego postanowienia powierzono Prezydium.

Dostrzeżono zarazem potrzebę wymiany informacji dotyczącej programów nauczania między instytutami filozofii, do czego KNF stanowi najodpowiedniejsze forum. Byłaby to wzajemna pomoc w doskonaleniu tych programów i ewentualnym zbliżaniu ich do siebie tam, gdzie uzna się to za wskazane.

Praktycznym wnioskiem z tych stwierdzeń było postanowienie, żeby sesję naukową KNF mającą poprzedzić następne posiedzenie poświęcić powyższej tematyce, powierzając jej zagajenie prof. Groblerowi; kandydat podjął się tego zadania (tym samym wykonano punkt 6 porządku dziennego).

Ad 5. --- Prof. Jan Woleński, jako przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki, Kraków 1999, podał kilka danych związanych z Kongresem. Określił jego wyniki jako porównywalne z rezultatami poprzednich kongresów logiki, wysoko ocenił wkład pozostałych członków Komitetu Organizacyjnego, zwrócił też uwagę na niepokojący wzrost dystansu między logikani ze środowiska matematycznego i filozoficznwgo (np. uderzająco mała liczba referatów z teorii mnogości).

Do początku strony