Regulamin Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk

§ 1

Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, zwany w dalszej części regulaminu "Komitetem" powołany został Uchwałą nr 4/98 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 grudnia 1998 r. i działa przy Wydziale I PAN.

 

§ 2

Komitet swym zakresem działania obejmuje nauki filozoficzne oraz pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Sekcją Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki.

 

§ 3

Do zadań Komitetu należy podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplinreprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie jej (ich) osiągnięć dla dobra kraju, a w szczególności do zadań komitetu może należeć::

 1. Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie.
 2. Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z Komitetem Badań Naukowych, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Radą Główną Szkolnictwa Wyższego, w sprawach dot. ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 3. Inicjowanie badań, tworzenia i rozwoju placówek naukowych w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie oraz ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i władz Polskiej Akademii Nauk;
 4. Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzaniu do praktyki społecznej i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinach reprezentowanych w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;
 5. Opracowywanie, na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy, ekspertyz oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu i zagadnień szczególnie ważnych dla społeczno-gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju,
 6. Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenie działalności wydawniczej;
 7. Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadanie się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej w dziedzinach objętych zakresem działania Komitetu;
 8. Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz realizacja zadań wynikaj±cych ze współpracy z Sekcj± Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki. w skrócie DLMPS (Division of Logic, Methodology and Philosophy of Science) Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki, w skrócie IUHPS (International Union of History and Philosophy od Science).

  a/ koordynowanie działalności naukowej w Polsce w zakresie współpracy z DLMPS.

  b/ organizowanie konferencji naukowych w zakresie problematyki wchodzącej w zakres programów naukowych DLMPS.

  c/ propagowanie na forum organizacji międzynarodowej osiągnięć polskiej nauki i upowszechnianie w kraju programu działalności DLMPS.

  d/ wnioskowanie o udziale i składzie delegacji na kongresy i konferencje naukowe organizowane pod auspicjami DLMPS.

  e/ wysuwanie przedstawicieli nauki polskiej do władz DLMPS.

 9. Powoływanie sekcji krajowych międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych,
 10. Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 11. Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 12. Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;
 13. Inne sprawy zlecone przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu.

 

§ 4

 1. W skład komitetów naukowych wchodzą specjaliści określonych dziedzin nauki w zakresie reprezentowanej przez Komitet problematyki naukowej, wybierani przez środowisko naukowe danej dyscypliny (lub dyscyplin reprezentowanych w Komitecie), wybrani zgodnie z § 5 pkt. 4 i 5 niniejszego regulaminu honorowy przewodniczący komitetu i honorowi członkowie komitetów oraz członkowie krajowi Polskiej Akademii Nauk odpowiednich specjalności, zgłaszający swój udział w pracach danego Komitetu.

 1. Komitet może dokooptować, w drodze wyboru przez zebranie plenarne, do swojego składu specjalistów z zakresu życia gospodarczego i społecznego oraz przedstawicieli specjalistycznych towarzystw naukowych.

 

 

§ 5

 1. Tryb wyboru członków Komitetu i jego organów określa "Regulamin wyborów członków komitetu naukowego i jego organów", uchwalony przez Prezydium Akademii.

 1. Powołanie składu osobowego komitetu następuje na okres czteroletniej kadencji. Kadencja członków Komitetu i jego organów trwa 4 lata i rozpoczyna się od dnia pierwszego zebrania nowo wybranego składu. Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Komitetu nie został powołany, Komitet działa w dotychczasowym składzie do czasu pierwszego zebrania plenarnego Komitetu w nowo wybranym składzie.
 2. Skład osobowy Komitetu naukowego, w oparciu o wyniki wyborów, akceptuje zebranie plenarne Wydziału, z którym Komitet współpracuje, a następnie przewodniczący Wydziału powołuje wybranych członków Komitetu. Zebranie plenarne Wydziału może upoważnić przewodniczącego Wydziału do akceptacji składu osobowego Komitetu w określonych okolicznościach.
 3. Na wniosek zebrania plenarnego komitetu naukowego, zaakceptowany przez przewodniczącego właściwego Wydziału, Prezydium PAN może w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i uzyskany dorobek Komitetu, powołać przewodniczącego honorowego Komitetu.
 4. Na wniosek zebrania plenarnego komitetu naukowego, zebranie plenarne właściwego Wydziału może, w uznaniu zasług wniesionych w kierowanie pracami i uzyskany dorobek Komitetu, powołać członków honorowych Komitetu.

 

§ 6

Organami Komitetu są:

 1. zebranie plenarne,
 2. prezydium Komitetu,
 3. przewodniczący.

 

§ 7

 1. Zebrania plenarne Komitetu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 1. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Komitetu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego organu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Do kworum nie wlicza się nieobecnych członków PAN, nieobecnego honorowego przewodniczącego, nieobecnych członków honorowych i członków Komitetu, którzy ukończyli 75 lat życia. .
 2. W posiedzeniach komitetów naukowych mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane spoza jego składu.

 

§ 8

1. W skład Prezydium Komitetu wchodzą:

1/ przewodniczący i jego zastępca /zastępcy/,

2/ sekretarz,

3/ inne osoby wybrane przez zebranie plenarne Komitetu.

W skład Prezydium, mogą być wybrane i powoływane, zgodnie z pkt. 2, 3 i 4, tylko osoby będące członkami Komitetu na daną kadencję.

W uzasadnionych przypadkach (nieobecność na posiedzeniu osób proponowanych do wyboru na członków Prezydium, nieustalona struktura wewnętrzna Komitetu), pierwsze zebranie plenarne Komitetu, po dokonaniu wyboru przewodniczącego, może przełożyć wybór pozostałych lub niektórych członków Prezydium, na następne zebranie plenarne Komitetu. Zebranie plenarne poświęcone wyborom tych osób musi być zorganizowane w terminie 30 dni od daty pierwszego zebrania plenarnego Komitetu w nowo wybranym składzie.

 1. Przewodniczącego Komitetu, wybranego na pierwszym zebraniu plenarnym Komitetu w nowej kadencji, powołuje Prezydium Polskiej Akademii Nauk po przedstawieniu wniosku przez Przewodniczącego właściwego Wydziału,

 1. Zastępców przewodniczącego, sekretarza i członków Prezydium Komitetu - wybranych na zebraniu plenarnym Komitetu - powołuje Przewodniczący właściwego Wydziału.
 2. W skład Prezydium, zgodnie z ust. 1 pkt. 3, mogą wchodzić osoby wybrane spośród członków Komitetu, honorowy przewodniczący lub członkowie honorowi Komitetu albo przewodniczący komisji, sekcji lub zespołów Komitetu (o ile Komitet utworzył takie jednostki) i redaktorzy naczelni wydawnictw Komitetu, pod warunkiem spełnienia wymogu określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu.. Uchwałę w tej sprawie podejmuje i dokonuje wyborów zebranie plenarne Komitetu.

 

§ 9

Do zadań prezydium Komitetu należy kierowanie pracami Komitetu, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Komitetu, wykonywanie uchwał zebrania plenarnego oraz podejmowanie decyzji w sprawach przekazanych przez zebranie plenarne Komitetu, przez Wydział lub przez Prezydium Akademii, o ile decyzje te nie wymagają zgody plenum Komitetu.

 

§ 10

Przewodniczący Komitetu zwołuje zebrania plenarne i zebrania prezydium Komitetu, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Komitetu oraz reprezentuje Komitet na zewnątrz. W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go upoważniony zastępca przewodniczącego.

 

 

§ 11

 1. Dla wykonania zadań wymienionych w § 3 mogą być tworzone w Komitecie, w miarę potrzeby i na podstawie uchwały zebrania plenarnego, wewnętrzne jednostki
 2. organizacyjne: komisje, sekcje lub zespoły. Uchwała w sprawie powołania w Komitecie wewnętrznych jednostek organizacyjnych wymaga akceptacji Przewodniczącego właściwego Wydziału.

 1. Składy osobowe komisji, sekcji lub zespołów są powoływane w trybie określonym przez zebranie plenarne Komitetu. Przewodniczącego komisji, sekcji lub zespołu, którym może być tylko osoba będąca członkiem Komitetu na daną kadencję, powołuje przewodniczący Wydziału. Zastępcę przewodniczącego i sekretarza (o ile ich powołanie jest uzasadnione) oraz członków komisji, sekcji lub zespołu powołuje, z upoważnienia przewodniczącego Wydziału, przewodniczący Komitetu.
 2. W skład komisji, sekcji lub zespołów Komitetu mogą wchodzić również osoby nie będące członkami Komitetu.
 3. Jako komisje lub sekcje Komitetu mogą działać sekcje krajowe międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych.
 4. Przewodniczącego Rady Redakcyjnej i Redaktora Naczelnego wydawnictw Komitetu, na wniosek przewodniczącego Komitetu, powołuje przewodniczący Wydziału. Członków Rady Redakcyjnej i Komitetu Redakcyjnego powołuje Przewodniczący Komitetu. W przypadku wydawnictw, których współwydawcą jest placówka naukowa PAN lub inna placówka naukowa, wniosek o powołanie w/w osób wymaga kontrasygnaty lub uzgodnienia z Dyrektorem tej placówki.

 

§ 12

Regulamin Komitetu naukowego, współpracującego z danym Wydziałem PAN, zatwierdza Przewodniczący właściwego Wydziału PAN.


Do pocz±tku strony