S.I. Uwagi do odpowiedzi umieszczonych w blogu "Polemiki i Rozmówki"                  

Ad. 1. Ex-szlachcice.
Szlachcie przypisany był szereg obowiązków i przywilejów niedostępnych dla
ludności świeckiej. Należała ona do grupy społecznej/stanu społecznego,
który znajdował się dość wysoko w hierarchii społecznej. Ze szlachectwem
łączył się odmienny styl życia, np. szlachecki strój. Okazywano im szacunek
i uznanie. Samym szlachcicom życie układało się zdecydowanie prościej niż
chłopom, którzy musieli ciężko pracować na swe utrzymanie. Prowadzili oni
barwne, rozrywkowe, "hulaszcze" życie. Przedrostek "ex" wiąże się z utratą
swojego tytułu. Oznacza to utratę swej dotychczasowej pozycji w
społeczeństwie, a także pożegnanie się z przypisanymi szlachcie
przywilejami. 


Ad. 2. Cud-bohema.
Mianem "bohema" określa się środowisko artystyczne, które spędza wspólny
czas na zabawach i tworzeniu, demonstrując pogardę dla konwenansów, norm
społecznych i materializmu (Wikipedia). Według wiersza jest to cyganeria
artystyczna, która ma dostęp do najbardziej wyrafinowanych kawiarni, co
znaczy, że charakteryzuje się wysokim poziomem życia. W porównaniu do
"ex-szlachciców" z poprzedniej zwrotki, wiedzie dostatnie życie i może
pozwolić sobie na rozrywkę. Przedrostek "cud" w tym wyrażeniu podkreśla jej
nadzwyczajność. Członkowie bohemy czerpią z życia, co najlepsze, kierują się
wolnością oraz swobodą w twórczości i życiu. Za europejską "stolicę" bohemy
można uznać Paryż

Ad. 6. Społeczność prymitywna:
Przeciwieństwo społeczności cywilizowanej. Ludność nieposiadająca
umiejętności pisania, czytania, niewykształcona, uboga, "dzika",
charakteryzująca się brakiem zahamowań, stawiająca na instynkty, o niskim
poziomie urbanizacji, często wiejska, niepotrafiąca założyć i wybudować
miast, niezdolna do pracy, brak administracji, organizacji, instytucji
społecznych, brak państwa, rozbudowanej gospodarki, handlu, polityki, wyższy
rozwój kultury duchowej niż materialnej.

Ad. 7. Znaczenie węższe i szersze wyrażenia "kultura".
Znaczenie węższe: Instytut Kultury Materialnej PAN, budownictwo Biskupina
należy do kultury łużyckiej. "Kultura" posiada tutaj swoje określenie,
chodzi konkretnie o kulturę materialną oraz kulturę łużycką. Znaczenie
szersze: Ministerstwo Kultury, Pałac Kultury i Nauki.


Elementem cywilizacji jest kultura, ale tylko ta bardziej rozwinięta, więc
materialna.

Dla cywilizacji istotne są jedynie wytwory materialne. 


Kultura materialna: rzeźba, samolot, obraz, książka.


======================================================================


Ad 1. Okres zaborów znacznie wpłynął na sytuację polskiej szlachty. W 1921
roku uchwalona została Konstytucja marcowa, która zniosła stan szlachecki i
tytuły rodowe. Wyrażenie "ex-szlachcice" użyte przez Tadeusza
Boya-Żeleńskiego w wierszu "Pieśń o ziemi naszej" określa osoby pozbawione
tych stanów. Mimo tego wszyscy zachowują się i postępują zgodnie z
wcześniejszymi zasadami i regułami.
Ad 2. Wyrażenie "cud-bohema" w wierszy Tadeusza Boya Żeleńskiego pt. "Pieśń
o ziemi naszej" to zwrot, który wiązał się z tworzeniem dóbr artystycznych.
Jest to jednak ironiczne odzwierciedlenie tego, co się działo w ówczesnych
czasach.

Ad 7. Szersze znaczenie: "Pałac Kultury i Nauki", "Ministerstwo Kultury",
Węższe znaczenie: "budownictwo Biskupina należy do kultury łużyckiej",
"Instytut Kultury Materialnej PAN".

Ad 8. Kultura bywa często utożsamiana z cywilizacją. Według mnie, nie należy
jednak mylić tych dwóch pojęć. W zakres każdej kultury wchodzi wiara,
zwyczaje oraz własne przekonania. Natomiast do cywilizacji należą ludzkie
wytwory. Kultura i cywilizacja to odrębne obszary ludzkiej aktywności.
Przykładem, który pokazuje inność tych dwóch definicji jest ciągły wandalizm
i wzrost przestępczości obrazujący upadek ludzkiej kultury, a nie
cywilizacji.

Ad 14.
Well, the answer for this question depends on reader. Somebody can tell that
these definitions are really similar but another person can't see
differences. In my opinion both of terms are similar. I think so because
these two conceptions telling us about something what is tangibly. We can
touch it, wear it etc. It's also telling us that material culture is
something what we need. Both masterpiece and infrastructure are truly needed
for people. I can also see the difference between these definitions. The
first term created by Merriam- Webster Dictionary is really general. It just
tells us that we need something what is really important to survive. There
is nothing about pictures or something like that. As regards to another
definition (from the lecture) I can tell that this concept is wider and it
puts bigger emphasis on art.
======================================================================

 

Społeczności prymitywne są gorąco przywiązane do idei politycznej i
ekonomicznej równości. Każda jednostka ma jakieś szczególne kwalifikacje -
jeden jest dobrym łowcą, inny jest nieustraszony w walce, ale żaden rodzaj
dzielności, nawet jeśli nadaje prestiż, nie może nadawać władzy.
Społeczność prymitywna odrzuca podział na dominującego i zdominowanego,
rządzącego i rządzonego, pana i poddanego. Narzędziem tego podziału jest
państwo. To w nim jest umiejscowiona władza. Wszystkie społeczności
zorganizowane przez państwo zostają nieodwracalnie i głęboko podzielone na
tych, którzy kontrolują jego aparat i tych, którzy są jego poddanymi.
Społeczności prymitywne nie mają z takim podziałem nic do czynienia.

========================================================================


6. Główną cechą społeczności prymitywnej jest na pewno naiwność, co wiąże
się ze staroświeckim umysłem, zamknięciem na świat i rozwój, arogancją wobec
tego co inne, odmienne. Oznacza to gruboskórność i grubiaństwo. Społeczność
prymitywna cechuje się archaicznością, przestarzałym i pierwotnym myśleniem.
Boi się zmian, ma ograniczony dostęp do informacji. Środowisko w którym
żyją, jest ich całych światem.

7. "Pałac kultury i nauki", "Ministerstwo Kultury", "Instytut Kultury
Materialnej PAN" i "budownictwo Biskupina należy do kultury łużyckiej" ma
znaczenie szerszej kultury, dotyczy wielu zagadnień materialnych i nie
materialnych, określa różne aspekty rozumiane przez kulturę. Prowadzą
projekty badawcze, dotyczące odmiennych tematów.

8. Każdy element kultury jest elementem cywilizacji. Wzajemnie się
uzupełniają. Mają szeroki zakres znaczeniowy. Gdy mówimy o kulturze mamy na
myśli całokształt świata, to co wytworzyli ludzie. To pojęcie uniwersalne.
Kultura to nie tylko przedmioty, ale również ludzkie zachowania, wzory
postępowania. Mówiąc o cywilizacji, mamy na myśli rozwój, czyli rozwój
ludzkości- wytwór kultury.

14.Two definitions are connected partially. The definition of material
culture as given by Merriam-Webster Dictionary say that people do this
culture just to satisfy their needs. They make articles essential to life.
In the definition of lecture: "Kultura duchowa a kultura materialna" they
say about totality what people did and still do, not only of material needs.
It's everything, tangible and intangible products, Culture is patterns of
thinking and behavior. It's universal concept of culture. It desribes all
human activity.

It's not true that the products of spiritual culture don't need traditional
media. It's not true that the material culture don't need rise to his
spiritual work. Material culture is associated with intangible culture. If
we want write a poem we need paper and pen.Everything is connected.
=============================================================


7.
"Kultura" w znaczeniu szerszym : Ministerstwo Kultury, Pałac Kultury i
nauki. " Kultura" w znaczeniu węższym : budownictwo Biskupina do kultury
łużyckiej, Instytut Kultury Materialnej PAN.

8.
Moim zdaniem każdy element kultury jest elementem cywilizacji. Kultura jest
utożsamiana z cywilizacją. Elementem cywilizacji są wszelkie wynalazki i
udoskonalenia techniczne.
===================================================================


1. Historycznie " wyrażenie "eks-szlachcic" wiąże się z utraceniem
przywilejów przez szlachtę na skutek zaborów. Natomiast odnosząc się do
utworu Boya-Żeleńskiego należy wspomnieć o ówczesnej kulturze, mam na myśli
okres Młodej Polski, w którym wielu "szlachetnie urodzonych" oddawało się
apoteozowaniu sztuki. Próbując odnaleźć własne miejsce we wszechświecie, a
także odpowiedzi na dręczące ludzkość schyłku XIX w. pytania, moderniści
zatracali się w sztuce. Eks-szlachcice z Pieśni o ziemi naszej to
inteligencja tamtych czasów. 
 
Potomkowie szlacheckich rodów, którym pozostawiono wspomnienia dawnych
czasów, a cofnięto przywileje. Być może stąd ich destruktywna postawa, próba
"tępienia smutnych dni powszednich" przez oddawanie się rozważaniom o
sztuce, przeżywaniu sztuki, całkowitemu poświęceniu się sztuce.

7.
"Kultura" w znaczeniu węższym: budownictwo Biskupina należy do kultury
łużyckiej, Instytut Kultury Materialnej PAN
"Kultura" w znaczeniu szerszym: Ministerstwo Kultury, Pałac Kultury i Nauki

8.
Definicja kultury mówi, że jest to całokształt materialnego i duchowego
dorobku ludzkości gromadzony, utrwalany i wzbogacany w ciągu jej dziejów,
przekazywany z pokolenia na pokolenie; w skład tak pojętej kultury wchodzą
nie tylko wytwory materialne i instytucje społeczne, ale także zasady
współżycia społecznego, sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen
estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości. Natomiast cywilizacja
odnosi się głównie do sfery materialnej i użytkowej kultury, obejmuje ona
społeczności odznaczające się wysokim stopniem złożoności, jeżeli chodzi o
technikę, badania naukowe, poziom urbanizacji. Z powyższych definicji należy
wywnioskować, że każdy element cywilizacji jest elementem kultury, np.
telefon. Jednak nie każdy wytwór kultury będzie można zaliczyć do elementów
cywilizacji, ponieważ do jej dziedziny należą także wytwory ducha, np.
poezja.
==============================================================

5.
Hierarchiczna struktura społeczna - miejsce jednostki w społeczeństwie
zależy od jej zaradności. 

6.
Cechy społeczności prymitywnej:
# Wychowanie oparte na rywalizacji, podporządkowaniu, karze i nagrodzie
# Rozwój handlu na szeroka skalę rozwiniętego dla zysku
# Dążenie do technologicznej dominacji nad innymi
# Uznanie aktów nacisku, manipulacji i pozbawiania życia, jako środków
# niezbędnych do przeżycia lub jako "sposobu" rozwiązywania problemów
# Rywalizacja płci
# Scentralizowanie władzy
# Sprowadzenie duchowości do form zinstytucjonalizowanej religii opartej na
# bezdyskusyjnych dogmatach
# Przekonanie o wyższości jednych istot nad innymi
# Przekonanie o tym, że jest się wysoko rozwiniętą cywilizacją

7.
W zwrotach: "Pałac Kultury i Nauki", "Ministerstwo Kultury", "Instytut
Kultury Materialnej PAN", "budownictwo Biskupina należy do kultury
łużyckiej" możemy zaobserwować węższe znaczenie słowa "kultura". Szersze
znaczenie tego słowa obejmuje KULTURĘ jako ogół wytworów ludzi, zarówno
materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak
wzory myślenia i zachowania). Najczęściej rozumiana też (kultura) jest jako
całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana
z cywilizacją.
==============================================================
 

6. Cechy społeczeństwa prymitywnego: Przekonanie o wyższości jednych istot
nad innymi Przekonanie o tym, że jest się wysoko rozwiniętą cywilizacją
Wychowanie oparte na rywalizacji, podporządkowaniu, karze i nagrodzie
Rywalizacja płci Przekonanie o wyższości jednych istot nad innymi

7."Kultura" w znaczeniu węższym: budownictwo Biskupina należy do kultury
łużyckiej, Instytut Kultury Materialnej PAN "Kultura" w znaczeniu szerszym:
Ministerstwo Kultury, Pałac Kultury i Nauki

8.Kultura bywa utożsamiana z cywilizacją. Elementami cywilizacji są wszelkie
wynalazki i udoskonalenia techniczne. Moim zdaniem nie każdy element kultury
jest elementem cywilizacji, ponieważ kultura jest związania z człowiekiem.
==========================================================================


Pytanie 9.
Kultura Duchowa " Religia , Sztuka , Tradycja
Kultura Materialna " Zabytki , Parki narodowe 

Pytanie 6) Społeczeństwo prymitywne : Cechy
Są nimi miedzy innymi:

Wychowanie oparte na rywalizacji, podporządkowaniu, karze i nagrodzie
Rozwój handlu na szeroka skalę rozwiniętego dla zysku
Dążenie do technologicznej dominacji nad innymi
Uznanie aktów nacisku, manipulacji i pozbawiania życia, jako środków
niezbędnych do przeżycia lub jako sposobu rozwiązywania problemów
==========================================================


9. KULTURA MATERIALNA- to wszelkie wytwory człowieka, technika, umiejętności
praktyczne np. most, pociąg, samolot

KULTURA DUCHOWA-normy moralne, ideologia, uczestnictwo w życiu kulturalnym,
wierzenia, wiedza, literatura i piśmiennictwo, sztuka, teatr, muzyka, film
np. modlitwa, podawanie ręki, zasłanianie ust w czasie kaszlu.
============================================================


1. Wyrażenie "ex-szlachcice" w wierszu Tadeusza Boya Żeleńskiego "Pieśń o
ziemi naszej" oznacza że szlachta z przełomu wieków 19-go i 20-go miała
wiele swobody artystycznej oraz autonomię. Życie szlachty było wesołe i
rozrywkowe nocą natomiast za dnia cichło. Obecnie życie pisarzy nie jest
takie rozrywkowe i barwne jak w tamtych czasach.

Lech Wałęsa - laureat pokojowej nagrody Nobla, zasłużył się w obaleniu
komunizmu w Polsce i NRD. 

spiritual culture: the art of cooking, the patterns of behavior, slavery
[Powinnoi być "abolition of slavery" - WM]

==================================================================


Szlachta polska pod zaborami nie miala zadnych praw. "ex-szlachice" znaczy
to ze nie sa juz nikim waznym w hierchii i ze sa tak samo traktowani jak
zwykli chlopi.

Ad 6
1. Wychowanie oparte na rywalizacji, podporządkowaniu, karze i nagrodzie
2. Rozwój handlu na szeroka skalę rozwiniętego dla zysku
3. Dążenie do technologicznej dominacji nad innymi
4. Uznanie aktów nacisku, manipulacji i pozbawiania życia, jako środków
niezbędnych do przeżycia lub jako "sposobu" rozwiązywania problemów
5. Rywalizacja płci
6. Przeświadczenie, że jednym z celów istnienia jest prokreacja
7. Scentralizowanie władzy
8. Sprowadzenie duchowości do form zinstytucjonalizowanej religii opartej na
bezdyskusyjnych dogmatach
9. Przekonanie o naturze innych jako z góry złej i przeświadczenie o
konieczności kontrolowania tej natury
10. Przekonanie o wyższości jednych istot nad innymi

Ad 8
Nie kazdy element kultury jest elementem cywilazcji, poniewaz cywilizacja
tylko w przyblizeniu oznacza to samo co kultura. Cywilazcja obejmuje tylko
materialna i uzytkowa strone kultury. Cywilazacja nie obejmuje regionow malo
rozwinietych. Kazdy elemt cywilazji jest elementem kultury. Najbardzie
odnosi sie do materialnej strony kultury tj. badania naukowe.

==============================================================


Okres zaborów jest niewątpliwie trudnym czasem dla szlachty polskiej. Można
tak stwierdzić, ponieważ większość przywilejów szlacheckich zostało
zabranych przez zaborców. W tym okresie zmieniło się prawo dla Polaków, np.
weszła w życie wprowadzona USTAWA UWŁASZCENIOWA. {zob.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uwłaszczenie_chłopów}.  Zdarzały się przypadki,
że np. gospodarstwa dworskie bankrutowały. Zachodziły wówczas zmiany w
strukturze ówczesnego społeczeństwa. 

{Premia za samodzielne (o ile sie potwierdzi w rozmowie egzaminacyjnej)
sformułowanie odpowiedzi. - WM]

I have read these two definitions of material culture. I compared these
definitions - in accordance with the command (question number 14). I think
they are similar. Their content is consistent. They speak about the needs of
people. They talk about material things. The man produces these goods,
because he needs them to life. I believe that these determine the material
culture are compatible. It is my view on this subject.

Odpowiedź na pytanie nr AD 3.15.

The same product can belong to the material culture and spiritual culture.
Are my examples: dress, bracelet, chain. I think that these examples belong
to these two aspects of culture. These are tangible goods. Created by a man
- he had such a need. They are often works of art (they have special values
for the arts). They have a beautiful, unique look. They may be new, unique
design. Therefore, these products belong to the material and spiritual
culture. This is just my opinion.
=========================================================================


7) kultura szersza: "Ministerstwo Kultury", "budownictwo Biskupina należy do
kultury łużyckiej"
kultura węższa: "Pałac Kultury i Nauki", "Instytut Kultury Materialnej PAN".

8) Oczywiście, że każdy element cywilizacji jest elementem kultury,
natomiast nie każdy element kultury zaliczamy do elementu cywilizacji gdyż
do kultury zaliczamy wszystko co zostało wytworzone przez człowieka,
natomiast cywilizacja zaczyna się od pewnego okresu rozwoju kulturalnego tj.
ściśle związane z budową miast i państwowości. 
===================================================================


{Praca wyróżniająca się bogactwem faktów, indywidualną refleksją, dobrym
językiem. Wśród jej usterek jest odpowiedź na pytanie 9. - WM} 

Ad § 3.
9. Przykłady wytworów kultury materialnej:
1 - zbiór norm Kodeks karny
2 - obraz Dama z łasiczką
3 - utwory muzyczne np. mazurki Chopina
Przykłady wytworów kultury duchowej:
1 - teria naukowa
2 - dzieło sztuki
3 - wzory myślenia i postępowania