Witold Marciszewski

      Nierozstrzygalność i algorytmiczna niedostępność
           w naukach społecznych

Motto 1: {\k There are actually lots of threads that led to computer
technology, which come from mathematical logic and from philosophical
questions about the limits and the power of mathematics.}

Greg Chaitin
 \note{\n "A Century of Controversy over the Foundations of Mathematics" in:
C.~Calude and G.~Paun, {\nit Finite versus Infinite}, Springer-Verlag London
2000, pp.~75-100. Chaitin, matematyk z IBM, stał się klasykiem informatyki i
filozofii nauki, dzięki oryginalnym i zyskującym coraz szerszy wpływ ideom i
wynikom na temat zasięgu i granic metod algorytmicznych. Jest w tym
względzie wybitnym kontynuatorem dzieła Gödla i Turinga. Najsłynniejszym
jego odkryciem jest liczba nieobliczalna Omega, definiowana jako
prawdopodobieństwo, że program komputerowy zatrzyma się po wprowadzeniu na
wejście czysto losowego ciągu binarnego; w przystępny sposób omawia tę
definicję Paul Davies w {\nit The Mind of God}, rozdział 5, odcinek
"Unknowable", 128-134 (Simon and Schuster, New York 1992).}

Motto 2: {\k Computer simulations are extremely useful in the social
sciences. It provides a laboratory in which qualitative ideas about social
and economic interactions can be tested. This brings a new dimension to the
social sciences where 'explanations' abound, but are rarely subject to much
experimental testing.}
 
Richard J. Gaylor (University of Illinois), Louis J. D'Andria
(Wolfram Research, Inc.) 
\note{\n Z wprowadzenia do książki {\nit Simulating Society:
A Mathematical Toolkit for Modeling Socioeconomic Behavior}, Springer Verlag
1998. 
Zob. www.telospub.com/catalog/FINANCEECON/SimSoc.html

{\bf Wprowadzenie.} Komputery stały się narzędziem tak nieodzownym w
uprawianiu nauki jak wcześniej były kartka, ołówek, czy instrumenty
laboratoryjne.
 \note{\n Praca naukowa finansowana ze środków Komitetu Badań Naukowych w
latach 2003-2006 jako projekt pt. {\nit Nierozstrzygalność i algorytmiczna
niedostępność w naukach społecznych}, nr 2 H01A 030 25.}
 Stąd, pytanie o zasięg ich możliwości znalazło się w centrum
uwagi filozofów nauki i metodologów. To, co przede wszystkim trzeba wziąć
pod uwagę, to zaskakujące wyniki badań logiczno-informatycznych. Jak to, że
nie każdy problem arytmetyczny da się rozwiązać komputerowym algorytmem. Jak
to, że nie może być algorytmu, który o dowolnym problemie matematycznym
potrafiłby rozstrzygnąć, czy istnieje algorytm jego rozwiązania. A nawet, że
gdy istnieją algorytmy, to ich zastosowanie wymaga czasem tak kolosalnych
zasobów czasu lub miejsca (pamięci), że oczekiwane od nich rozwiązanie
problemu okazuje się w praktyce niedostępne; jest to przypadek
nieodostępności algorytmicznej (zwanej też obliczeniową).

\ramka
{\q Czy to ograniczenie jest jedynie wewnętrzną sprawą czystej matematyki?
Czy dotyczy ono również tych nauk empirycznych, a wśród nich społecznych,
którym matematyka dostarcza algorytmów do komputerowego modelowania
rzeczywistości?}

Odpowiedź twierdząca na drugie z tych pytań nie jest dana a priori. Nie
byłaby może absurdem filozoficznym wiara w dobrego demona, który tak
urządził świat empiryczny, że występują w nim jedynie relacje dające się
reprezentować funkcjami obliczalnymi, i do tego takimi, że rozwiązywane
przez nie problemy byłyby zawsze dostępne algorytmicznie.

To, co już wiemy o problemach przyrodniczych i społecznych wiary tej nie
potwierdza. Ale świadomość tego faktu niełatwo dociera do badaczy, zwłaszcza
w naukach społecznych. Niektórzy zdają się żywić pogląd, że kwestie
nierozstrzygalne pozostają w egzotycznym rezerwacie czystej matematyki,
a trzymają się zdala od faktów empirycznych. Badania logiczno-informatyczne
podważające ten pogląd są stosunkowo świeżej daty. Stąd potrzeba
dostarczenia o nich wiadomości wraz z refleksją, co należy w tej sytuacji
czynić.

Ale na tym nie koniec zaskakujących wiadomości. Fizycy donoszą, że pewne
problemy rozwiązywalne od strony algorytmów czyli software'u, pod warunkiem
że sprosta im rozwój hardware'u, mogą być nie do pokonania z racji
ograniczeń tego rozwoju ze strony fizyki. Miniaturyzacja, wciąż zwiększająca
moce obliczeniowe, jest limitowana ostatecznie ziarnistością materii, a
rozbudowa komputerów w kierunku coraz większych objętości spowolni
przesyłanie sygnałów, nie mogących wszak przekroczyć prędkości światła.

Są jednak i dobre wiadomości dzięki fizyce, a także dzięki pewnemu
zastanowieniu się filozoficznemu. W przyrodzie, w szczególności w mózgu,
rozgrywają się procesy liczenia, co do których nie ma dotąd dowodu, że
muszą być posłuszne tym restrykcjom, którym podlega uniwersalna maszyna Turinga,
a tym samym komputer cyfrowy. Istnieje znaczący krąg fizyków, którzy źródeł
przewag nad algorytmem upatrują w przynależeniu mózgu do sfery rządzonej
mechaniką kwantową. A do wyjaśnienia jest przede wszystkim ta przewaga, że
mózg (żeby nie powiedzieć ,,umysł'') potrafi rozpoznać prawdziwość zdania
gödlowskiego, odkrywać aksjomaty i wymyślać algorytmy. Żadna z tych rzeczy
nie da się uzyskać z mechanicznej procedury, jest więc ich źródło gdzieś w
żywej przyrodzie (lub jakichś jej okolicach penetrowanych przez filozofię).


STAN ZAGADNIENIA I KIERUNKI ROZWIĄZAŃ

1.1. Pod koniec 20-go wieku ukształtowała się w informatyce {\sb
teoria złożoności obliczeniowej}. Poprowadziła ona dalej główny wątek logiki
od tego punktu, do którego doprowadzili ją, przejąwszy od Hilberta sztafetę,
Gödel, Turing, Church, Post, Tarski (by wymienić postaci sztandarowe).
Logika w tym punkcie zaskoczyła świat nauki odkryciem nierozstrzygalności w
matematyce i w sobie samej. Wkrótce pojawiło się też zrozumienie, że w
sferze zagadnień rozstrzygalnych są takie, których rozwiązania nigdy się nie
dowiemy --- choćby zaprząc do pracy tyle superkomputerów, ile jest
elektronów w kosmosie, a na liczenie dać im tyle miliardów lat, ile
wszechświat sobie dotąd liczy. Tę nierozwiązywalność praktyczną w obrębie
zagadnień, ktore ,,same w sobie'' są rozstrzygalne, nazwano po angielsku {\k
intractability} z przymiotnikiem {\k computational} lub {\k algorithmic}. Po
polsku oddawać to będziemy zwrotem {\sb niedostępność algorytmiczna}. 
\m
{\ls \n Zwrotu tego nie należy rozumieć w ten sposób, że nie istnieje
algorytm do rozwiązania problemu, lecz że rozwiązanie poszukiwane tym
algorytmem jest niedostępne (z rozważanych dalej powodów, jak niedostatek
zasobów czasu czy pamięci). Analogicznie, gdy powiemy, że problem jest
niedostępny obliczeniowo, to nie znaczy, że nie jest możliwy sam w sobie
proces obliczeniowy prowadzący do rozwiązania (jest on możliwy, gdy
rozwiązanie jest liczbą obliczalną), ale że mimo prowadzenia obliczeń nie
dostąpi się rozwiązania. Używać w tym tekście przymiotnika
,,algorytmiczna'', ponieważ termin ,,algorytm'' jest szerzej znany niż
termin ,,obliczanie'' w technicznym sensie Turinga [1936], różnym od
potocznego; potocznie można powiedzieć ,,skoczek dobrze obliczył odległość''
choć proces ten nie wymaga (jak wymaga u Turinga) posługiwania się cyframi.}

O źródłach algorytmicznej niedostępności, o których traktuje teoria
złożoności obliczeniowej, będzie mowa dalej. W tym momencie wystarczy
przyjąć ją do wiadomości, żeby dostrzec następujące kwestie metodologiczne
odnoszące się do nauk społecznych.

--- [1] Czy algorytmom potrzebnym do modelowania i symulacji zjawisk
społecznych zdarza się mieć złożoność, która czyniłaby podjęty
problem nierozstrzygalnym lub algorytmicznie niedostępnym? 
--- [2] Jeśli tak, to czy istnieją metody takiego przekształcenia problemu,
żeby stał się on dostępny algorytmicznie, a zarazem odpowiedź nań była
wystarczającym przybliżeniem do odpowiedzi na problem pierwotny? 
--- [3] Jeśli tak, to jakie to są metody? 
--- [4] Czy istnieją twierdzenia lub inne elementy teorii, których przyjęcie
nie jest uzasadnione żadnym stosowanym w danej teorii algorytmem? 

Odpowiedź na pytanie [4] jest natychmiastowa, zarówno dla nauk dedukcyjnych
(logika, matematyka), jak i dla empirycznych, w tym społecznych. Zdania
takie, oczywiście, istnieją. Są nimi w teorii dedukcyjnej aksjomaty i
reguły, a w empirycznej zdania obserwacyjne oraz postulaty znaczeniowe w
sensie Carnapa [1956], zwane postulatami języka przez Ajdukiewicza [1965].
Mimo oczywistości odpowiedzi, pytanie [4] należało postawić,
wyłania się zeń bowiem następne:

--- [5] Na jakiej podstawie akceptuje się w określonej teorii zdania, gdy
nie upoważnia do tego żaden algorytm?

Jeśli pytania [1], [2] i [3] adresować do fizyków, to uzyska się odpowiedzi
wraz z jakąś przykładową listą zagadnień fizyki --- nierozstrzygalnych,
niedostępnych algorytmicznie, czy takich, co mają tylko rozwiązania
przybliżone. Fizyka dysponuje pokaźnym zbiorem tego rodzaju wyników
limitatywnych czyli dotyczących ograniczeń rozwiązywalności.

Dogodnym punktem wyjścia do rozpatrzenia tych zagadnień jest tekst Stephena
Wolframa {\k Undecidability and Intractability in Theoretical Physics}
[1985] .
 \note{\n 
  Wolfram jest szeroko znany dzięki pracom na temat automatów komórkowych
(zebrane w książce [1994]) oraz autorstwu {\nit software'u} "Mathematica" do
obliczeń i programowania w badaniach naukowych. Jego monumentalna książka
[2002] głosząca, że automaty komórkowe pewnej klasy stanowią adekwatny model
świata fizycznego stała się bestsellerem naukowym roku.}
 Daje on przykłady kwestii nierozstrzygalnych i kwestii niedostępnych
obliczeniowo w fizyce, posługując się pojęciem {\k reducibility}, które
oddaje też termin {\k compressibility} (po polsku algorytmiczna
upraszczalność) z algorytmicznej teorii informacji Kołmogorowa i Chaitina.
Brak tej cechy polega na tym, że algorytm symulujący badany proces musi go
odtwarzać krok po kroku ({\k explicit simulation}), bez możliwości
skrócenia. Obliczenia nieupraszczalne są z racji swej długości narażone na
to, że zabraknie dla nich zasobów czasu lub pamięci, czyli ze okażą się
algorytmicznie niedostępne. Przykłady nieupraszczalności czerpie Wolfram z
pewnych procesów w automatach komórkowych, z obwodów elektrycznych, sieci
reakcji chemicznych etc. W tym repertuarze problemów jedne są niedostępne
algorytmicznie, inne nierozstrzygalne. Kończy autor uwagą, że nie są to
sytuacje wyjątkowe, lecz powszechne.%
\note{\n
 Wolfram wymienia liczne przypadki niedostępności obliczeniowej i
nierozstzygalności w fizyce. Ale oddanie ich po polsku wymagałoby
konsultacji co do polskiej terminologii, cytuję przykładowo fragment w
oryginale. "Quantum and statistical mechanics involve sums over possibly
infinite sets of configurations in systems. To derive finite formulas one
must use finite specifications for these sets. But it may be undecidable
whether two finite specifications yield equivalent configurations. So, for
example, it is undecidable whether two finitely specified four-manifolds or
solutions to the Einstein equations are equivalent (under coordinate
reparametrization)."}
 Tytuł artykułu Wolframa [1985] dostarcza wzoru dla sformułowania tematu
obecnych rozważań. Cieszy się on dużą liczbą cytowań (np. ponad pół setki
wykazuje Google), nadaje się więc na szeroko akceptowalny wzorzec pewnej
klasy zagadnień. Pytanie postawione w tym artykule w odniesieniu do fizyki
można odnieść do każdej innej nauki lub grupy nauk,

Postawmy je naukom społecznym, po następującym wyjaśnieniu spraw
terminologicznych związanych z tytułem artykułu Wolframa.

Terminowi {\k intractability} towarzyszy domyślnie przydawka {\k
algorithmic} lub (zamiennie) {\k computational}; w obecnym kontekście
została wybrana ta pierwsza. Po jej uwzględnieniu temat Wolframa brzmi: {\k
Undecidability and Algorithmic Intractability in Theoretical Physics}.
"Undecidability" ma w terminologii polskiej dobrze ustalony odpowiednik
,,nieroztrzygalność''.%
 \note{\n Stosuję tu odmienne cudzysłowy do tworzenia nazw terminów, gdy
chodzi o nazwy polskie i nazwy angielskie. Na angielską wskazuje użycie obu
cudzysłowów górnych; konwencja ta zwalnia od informowania, że chodzi o
termin angielski. Cudzysłowy w nazwach wyrażeń są opuszczane, gdy dany
termin oprócz tego, że jest cytowany jest ponadto wyróżniony kursywą,
wytłuszczeniem itp.}
 Brak natomiast polskich odpowiedników dla stosunkowo nowego terminu
"tractability" i jego zaprzeczenia "intractability". Pojawiające się próby
tłumaczenia przez, odpowiednio, ,,nieoporność'' i ,,oporność'' zniekształcają 
oryginalną opozycję, dając termin negatyny (,,nieoporność'') w miejsce
pozytywnego ("tractabillity") i vice versa, czego lepiej uniknąć. Nie
ma tej usterki przekład następujący:

algorithmic tractability --- dostępność algorytmiczna; 
algorithmic intractability --- niedostępność algorytmiczna. 
 
Przymiotnik ,,rozstrzygalny'' i jego negatyw ,,nierozstrzygalny'' orzeka się
w pewnych kontekstach o zdaniach (np. nazywamy zdanie gödlowskie
nieroztrzygalnym), w innych kontekstach o całych teoriach (por. Tarski et
al. [1968]), a kiedyindziej o problemach. Ten ostatni sposob mówienia
będzie występował w tych rozważaniach; podobnie, określenia ,,dostępny
algorytmicznie'' i ,,złożony'' będą orzekane o problemach.

{ 1.2. Po ustaleniach terminologicznych wracamy do pytań [1]-[5], żeby
odnotować, jak się do nich odnoszą badacze zjawisk społecznych i jak
teoretycy złożoności obliczeniowej.

Jeśli odpowiedzi na [1] poszukiwać w literaturze socjologicznej,
ekonomicznej etc. relacjonującej badania z użyciem modeli matematycznych,
to raczej rzadko spotkamy się ze świadomością co do rodzaju złożoności
stosowanych algorytmów. Jeśli natomiast szukać w pracach teoretyków
złożoności obliczeniowej, to uzbiera się spory plon wyników limitatywnych,
analogiczny do tego, co znajdujemy w modelowym dla obecnych rozważań studium
Wolframa. W świetle tych wyników odpowiedź na [1] jest twierdząca.

Pojawia się więc potrzeba skonfrontowania obu nurtów: stosujących algorytmy
badań empirycznych oraz badań logicznych nad tymi algorytmami. Potrzeba tym
większa, że w niektórych badaniach empirycznych nie tylko pomija się problem
ewentualnych ograniczeń mocy obliczeniowej algorytmów, ale tak się
postępuje, jak gdyby było się zabezpieczonym przed ograniczeniami. Wtedy nie
ma szans na pojawienie się doniosłych metodologicznie pytań [2] i [3].

Postępowanie nie liczące się z ograniczeniami algorytmów jest
usprawiedliwione tylko wtedy, gdy wiadomo, iż podejmowany problem jest tak
prosty, że sprosta mu zastosowany algorytm. Obserwujemy jednak coś
przeciwnego. Zaniedbywanie pytań o złożoność problemu zdarza się w
problemach szczególnie trudnych, o najwyższym stopniu komplikacji. Oto trzy
tego rodzaju przykłady (P1-P3).
 
{\ls \n P1 ,,Silna'' ("strong") sztuczna inteligencja. Jest to projekt w
najwyższym stopniu ambitny, chodzi bowiem o pełną (nieodróżnialną od
oryginału) symulację najbardziej złożonego tworu przyrody, jakim jest mózg
ludzki. Realizacja tego projektu miałaby daleko idące konsekwencje dla nauk
społecznych, można by bowiem metodą symulacji, poprzez sztuczne
społeczeństwa ("artificial societies") uzyskiwać wiedzę, jak tworzyć
optymalne układy społeczne. Sztuczne społeczeństwo (SS) to takie, w którym
każdy członek jest reprezentowany przez podprogram określający jego
(sztuczny) umysł oraz interakcje z otoczeniem (ta gałąź informatyki podpada
pod określenie "multi-agent simulation"). Nie tylko SS jest warunkowane
przez uprzednie stworzenie SI, ale jest też koniecznym warunkiem
zaawansowanej SI, bo rozwój inteligencji wymaga odpowiedniego otoczenia
społecznego. Pomimo takiej złożoności, pogłębionej przez sprzężenie zwrotne
SI-SS, z frontu badań nad SI nie dochodzą meldunki o wynikach limitatywnych,
płynie natomiast strumień zapowiedzi oczekiwanego w niedługim czasie
sukcesu.

P2 Centralne planowanie socjalistyczne z pomocą komputerów ("socialist
calculation") jest koncepcją głoszoną przez Oskara Langego w polemice z
autriacką szkołą ekonomiczną (von Mises, Hayek). Zarzuty tej szkoły polegały
na wskazywaniu złożoności faktów gospodarczych, nie do ogarnięcia dla
centralnego planisty. Lange na początku lat 60-tych odpierał je argumentem,
że co było niemożliwe przed wynalezieniem komputerów staje się dzięki nim
bezproblemowe. Koncepcja ta jest do dziś jest podtrzymywana przez niektórych
lewicujących ekonomistów. Wobec stosunkowo dużej podatności zjawisk
ekonomicznych na pomiar, powinien dać się określić rząd wielkości, gdy idzie
o liczbę danych wejściowych ("input data"); istnieją też propozycje modeli
matematycznych np. równowagi rynkowej (Pareto, Lange etc). Są więc
podstawy, żeby oszacować złożoność algorytmów niezbędnych do efektywnego
centralnego planowania. Należy podjąć kwerendę, żeby tego rodzaju rachunki
wykryć w istniejącej literaturze, a w przypadku niepowodzenia poszukiwań,
samemu określić złożoność problemu. (Więcej na ten temat -- w ustępie 2.2.)

P3 Raport Klubu Rzymskiego przewidujący pod koniec 20-go stulecia
totalną klęskę ekonomiczną i ekologiczną w skali światowej powoływał się na
fachowe symulacje komputerowe (wykonane w MIT). Jest oczywiste, że tak
skomplikowane przedsięwzięcie jest niewykonalne dopóki nie uprości się
modelu. Są uproszczenia, które nie deformują rzeczywistości, a ułatwiają i
przyspieszają badanie, są też takie, które prowadzą do obrazu świata z
gruntu innego niż świat realny. Takim upraszczającym założeniem Klubu
Rzymskiego, które się przyczyniło do fikcyjności jego prognoz było
pominięcie czynnika ludzkiej twórczości badawczej i wynalazczej, jak też
twórczości w radzeniu sobie z zagrożeniami (podobnie, czynnik ten musi
pomijać koncepcja centralnego planowania gospodarczego, bo nie da się
planować odkryć). Głęboką trudnością jest tu brak wiedzy, co może się
niepodziewanie zdarzyć w mózgach uczonych, odkrywców, reformatorów etc., ale
gdyby nawet wiedzę taką objawił demon Laplace'a, to wobec bezmiernej
złożoności fenomenu twórczego myślenia, trudno żeby proces ten dał się
symulować za pomocą dostępnych dla komputera cyfrowego algorytmów. 

Jak reagować na fakty ignorowania realnej złożoności w badaniach
społecznych? Reakcja fatalistyczna polegałaby na tym, że uzna się za
niemożliwe dokonanie w takich przypadkach oceny złożoności modelu, a lukę w
wiedzy o modelu zrekompensuje się wiarą, że sprosta on rzeczywistości, czyli
okaże się zdatny do jej wyjaśniania i przewidywania. Może i wolno by się
zgodzić z taką reakcją, gdyby istotnie oszacowanie złożoności modeli w
naukach społecznych były czymś przekraczającym możliwości badawcze. Tak
jednak nie jest. Żeby to pokazać, wystarczy wziąć pod uwagę jakiś szeroko
stosowany model zjawisk społecznych i wymienić studia nad tym modelem
prowadzone w teorii złożoności obliczeniowej.
 
1.3. Dobrze nadającym się do tego celu przypadkiem jest {\sb dylemat
więźnia} --- standardowy model dla rozległej klasy interakcji społecznych. O
jego rozpowszechnieniu świadczy np. to, że samych stron internetowych
podających odsyłacze (linki) do tej tematyki Google wykazuje (w początku
roku 2003) ponad 800. Na tym przykładzie daje się prześledzić, jak wzrost
liczby danych wyjściowych (liczba aktorów społecznych czyli graczy, liczba
strategii, liczba rozgrywanych rund) prowadzi w pewnych przypadkach do
nierozstrzygalności lub algorytmicznej niedostępności.

Nazwa ,,dylemat więźnia'' bierze się stąd, że w ilustrującej problem
opowieści stają przed dylematem dwaj podejrzani o napad (w taką fabułę
ubrano pierwsze sformułowanie dylematu w 1940). Sędzia śledczy, żeby wydobyć
zeznania, stawia każdemu z osobna (żeby drugi o tym nie wiedział)
następujące warunki. Jeśli przyznają się obaj, dostaną po 15 lat więzienia,
Jeśli obaj zaprzeczą i z tego powodu nie da się im udowodnić napadu, dostaną
tylko po trzy lata (z innego paragrafu). Jeśli jeden się przyzna, a drugi
zaprzeczy, ten pierwszy będzie uwolniony (jako zasłużony dla śledztwa), a
drugi dostanie wyrok 20 lat więzienia.

Istotą dylematu jest pytanie, czy bardziej się opłaca lojalne
współdziałanie, czy egoistyczne dążenie do własnego interesu, choćby kosztem
partnera --- w sytuacji, gdy nie wiadomo, jak ten drugi postąpi; taka
niewiedza o drugim należy do istoty dylematu. Będące do wyboru sposoby
postępowania nazywa się strategiami gry, określając je, odpowiednio, jako
{\k strategię kooperacyjną} (w przykładzie z więźniami jest to 
wstrzymanie się od obciążających zeznań) i {\k strategię konkurencyjną}
(dażenie do własnego zysku bez liczenia się ze stratami partnera). 

Przykład z więźniami dobrze się nadaje dla podkreślenia dramatyzmu dylematu,
ale gorzej ilustruje taką sytuację, ważną dla wyjaśniania procesów
ewolucyjnych, gdy strony mają możliwość grania ze soba wzajem po wiele razy.
Takie gry {\k iterowane} ("iterated"), w których każdą grę składową nazwiemy
{\k rundą}, dają stronom możliwość uczenia się, zmniejszając niewiedzę o
partnerze i czasem harmonizując w pewien sposób działania stron. Niech tę
sytuację ogólniejszą ilustruje gra z następującymi regułami.

Jeśli A i B chcą kooperować, --- każdy dostaje po 3 złote talary.
Jeśli A wybiera kooperację z B, gdy B wybiera konkurencję --- 
    B dostaje 5 talarów, zaś A nic. 
Jeśli obaj decydują się na konkurencję, --- obaj zyskują po jednym talarze.%
\note{\n
Tę wersję gry można przećwiczyć, otworzywszy interaktywną stronę 
internetową  serendip.brynmawr.edu/playground/pd.html.

Gdy gra ma jedną tylko rundę, i gdy niepewność co do zachowania drugiej
strony wyrazimy jako prawdopodobieństwo 0.5 dla każdej ewentualności, to
wiadomo, że większą korzyść da strategia konkurencyjna. Jeśli gra ma wiele
rund, sprawa się komplikuje m.in. w przypadku, gdy każdy zdobywa wiedzę o
tym, do jakich strategii skłonny jest partner. Kiedy proces rozwija się w
tym kierunku, że po każdej stronie zwiększa się z czasem pewność co do
kooperacyjnego nastawienia partnera, dla obu rosną szanse wygrywania po 3
talary, podczas gdy trwanie w nastawieniu konkurencyjnym przynosiłoby
każdemu tylko po talarze. Mamy tu pewien model ewolucji społecznej w
kierunku wzrostu kooperacyjności.

W badaniach nad dostępnością algorytmiczną problemu więźnia naturalny model
obliczeniowy stanowią automaty komórkowe.%
\note{\n
 Niniejszy opis streszcza materiał znadujący się pod adresem:
www.sunysb.edu/philosophy/faculty/pgrim/SPATIALP.HTM. Jest to artykuł
Patricka Grima "Undecidability in the Spatialized Prisoner's Dilemma: Some
Philosophical Implications". W sposób interesujący dla tych rozważań Grim
akcentuje doniosłość dylematu więźnia jako modelu procesów społecznych. Oto
jego sformułowanie. "This simple game-theoretic model seems to capture in
miniature something of the tensions between individual acquisitiveness and
the goals of collective cooperation. That is of course precisely why it has
become a major focus of modelling within theoretical sociology, theoretical
biology, and economics. [...] It is no simplification to say that our
strongest and simplest models of the evolution of biological and
sociological cooperation--and in that respect our strongest and simplest
models of important aspects of ourselves as biological and social
organisms--are written in terms of the Iterated Prisoner's Dilemma.}

 Rozważano m.in. układ, w którym komórka ma za partnerów gry ośmiu
bezpośrednich sąsiadów. Strategia zaś, będąca stanem komórki, może być (a)
czysto konkurencyjna, (b) czysto kooperacyjna, (c) mieszana typu ,,wet za
wet'', tj. reaguje się kooperacyjnie na ruch kooperacyjny i konkurencyjnie
na ruch konkurencyjny, (d) taka, że śledzi się, który sąsiad najlepiej
wychodzi na swojej strategii i tę się naśladuje. W toku gry pewne strategie
stają się częstsze od innych i w tym sensie uzyskują przewagę, co daje się
śledzić jako zmiany konfiguracji na dwuwymiarowej planszy, na której
rozgrywa się ewolucja automatów.

W pewnym zakresie potrafimy przewidywać kierunek takiej ewolucji. Powstaje
problem: czy istnieje algorytm, który rozstrzygałby w każdym przypadku,
{\k czy dana konfiguracja strategii uzyska na trwałe przewagę nad innymi?}
Grim [1997 i cytowany tekst z WWW] podał dowód, że jest to problem
nierozstzygalny w klasycznym gödlowskim sensie: to znaczy, nie ma takiego
algorytmu.%
 \note{\n
 Zob. Grim [WWW, op.~cit.]. "There is no general algorithm [...] which will
in each case tell us whether or not a given configuration of Prisoner's
Dilemma strategies embedded in a uniform background will result in
progressive conquest. Despite the fact that it is one of the simplest
models available for basic elements of biological and social interaction,
the Spatialized Prisoner's Dilemma proves formally undecidable in the
classical Gödelian sense."}

 Inny ważny nurt stanowią badania nad związkiem między złożonością
obliczeniową gry i racjonalnością graczy. Teoria złożoności powinna pomóc
teorii gier w zdaniu sprawy z faktu empirycznego, że strategie kooperacyjne
bywają korzystne dla obu stron, podczas gdy z samej teorii gier,
paradoksalnie, wynika, że gdy gracze nie zmieniają strategii (co nazywa się
stanem równowagi), to korzystniejsze jest dla obu trzymać się strategii
konkurencyjnej. Ta konsekwencja, która zachodzi w przypadku wyposażenia
graczy w nieograniczone środki rozwiązywnania problemów (tzw.
nieograniczona racjonalność), przestaje obowiązywać w pewnych przypadkach
np. ograniczenia pojemności pamięci; pamięć można mierzyć liczbą stanów
automatu skończonego realizującego określoną strategię w grze mającej $n$
rund. A.~Neymann [1985], pionier koncepcji ograniczonej racjonalności, podał
ważne twierdzenie, że gdy ograniczenie pamięci obu graczy polega na tym, że
jej pojemność znajduje się w przedziale $[n^{1/k}, n^k]$, gdzie $n$ jest
liczbą rund, przy $k>1$, to strategią korzystną dla obu graczy jest
kooperacja. Udowodniono też m.in., że kooperacja dominuje nad konkurencją w
grach o nieskończonej liczbie rund, jak i w grach o skończonej ale nieznanej
graczom liczbie rund (zob. Papadimitriou and Yannakakis [1991]).

Te i liczne inne wyniki dotyczące szczególnie użytecznego modelu interakcji,
dylematu więźnia, ilustrują, jak wielki wkład może wnieść teoria złożoności
obliczeniowej do metodologii nauk społecznych. Powstaje tu jednak problem
analogiczny do tego, jaki w gospodarce stanowi droga od wynalazku do jego
wdrożeń przemysłowych. Wstępne rozeznanie pokazuje, jak mało z tego dorobku
teoretycznego jest spożytkowane w praktyce badawczej nauk społecznych. To
wstępne rozpoznanie trzeba poddać systematycznej weryfikacji, a w przypadku
jego potwierdzenia podjąć pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy. Czy są to
przyczyny obiektywne, które polegałyby na tym, że wyniki teorii złożoności
są zbyt subtelne lub zbyt abstrakcyjne dla realnych potrzeb praktyki
badawczej? Czy może raczej powody subiektywne, biorące sie z
niedostatecznego nadążania badaczy za postępami teorii złożoności? Pytania
te zasługują na podjęcie w badaniach z zakresu metodologii nauk i
naukoznawstwa. 

1.4. Opisane wyżej badania Grima nad rozstrzygalnością jednego z
problemów w dylemacie więźnia (por. przypis 9) okazują się wielce pomocne
dla kwestii sformułowanej wcześniej (ustęp 1.1) jako pytanie nr [4],
mianowicie: {\k czy istnieją twierdzenia lub inne elementy teorii, których
przyjęcie nie jest uzasadnione żadnym stosowanym w danej teorii algorytmem?}
Wprawdzie odpowiedź twierdząca jest skądinąd oczywista, skoro w teorii
empirycznej ani zdania obserwacyjne ani postulaty znaczeniowe nie legitymują
się pochodzeniem od algorytmu, ale wyniki takie jak Grima wskazują na zdania
nadające się niewątpliwie do roli aksjomatów (gdy dojdzie się do etapu
aksjomatyzownia danej teorii).

{\ls Żeby skonkretyzować ten wniosek, skorzystajmy z podpowiedzi zawartej
pośrednio w badaniach Grima. Na pytanie, które wedle tych badań jest
nierozstrzygalne, można mieć w odpowiedzi hipotezę o charakterze intuicyjnym
wychodząca z obserwacji pewnych zjawisk społecznych. Np. ten fakt, że wojny
domowe (dobrze się mieszczące w schemacie dylematu więźnia), gdy już obie
strony mocno się wykrwawią (a więc po wielu rundach gry iterowanej), często
kończą się kompromisem. To znaczy, zwycięża po obu stronach strategia
kooperacyjna, nastaje zatem pewien stan równowagi. Jego nadejścia, jak
okazuje wynik limitatywny Grima, nie można wywnioskować z aksjomatów
dostarczającej tu modelu teorii gier, co jest wskazówką, że na naszą
hipotezę czeka wolne miejsce w gronie aksjomatów.}

Pytaniu [4] towarzyszy zrodzone zeń następne, mianowicie [5]: {\k na jakiej
podstawie akceptuje się w określonej teorii zdania, gdy nie upoważnia do
tego żaden algorytm?} 
        
Taką podstawą może być okoliczność, że zdania przyjęte w danej teorii bez
dowodu mają dowód w innej zasługującej na akceptację teorii (a gdy dowód
jest sformalizowany, mamy do czynienia z pewnym algorytmem); jest to
postępowanie będące w nauce na porządku dziennym. Mniej oczywista jest
supozycja, że jakieś algorytmy "krążą" poza teoriami, a pewnym teoriom
dostarczają zdań zasługujących na taka akceptację jak twierdzenia danej
teorii.

Dopuszczenie takiej supozycji bierze się (w obecnym kontekście) z potrzeby
nawiązania dialogu z teorią tzw. silnej sztucznej inteligencji. Pomaga to
wyartykułować myśl tej teorii, że twierdzenia z klasy reprezentowanej przez
zdanie gödlowskie są również produktem jakiegoś algorytmu. Przy takim
sformułowaniu robi się miejsce na pytanie: do jakiej teorii ów algorytm
należy, skoro nie należy (na przykład) do arytmetyki? To wyznacza kolejny
ruch w dyskusji, jak np. stwierdzenie, że chodzi o algorytm spoza teorii,
powiedzmy, funkcjonujący w mózgu Gödla. To z kolei angażowałoby w
twierdzenie, że mózg ten ma moc obliczeniową równą mocy maszyny Turinga, co
byłoby znowu krokiem naprzód, przesądzając na kim spoczywa {\k onus
probandi}.
 
Odnotowuję ten problem, będący w centrum uwagi sporów o sztuczną
inteligencję, w tym celu, żeby się do niego odnieść z metodologicznego
punktu widzenia. Istotne jest z tego punktu, że mamy do czynienia ze
zdaniami, które w danej teorii nie wywodzą się z żadnych innych zdań i nie
są w niej aksjomatami; nie są też też zdaniami obserwacyjnymi, które
rejestrują tylko spostrzeżenie zmysłowe dotyczące jakiegoś ,,tu i teraz'.
Stosowną dla niech nazwą jest: zdania (lub sądy) {\sb a priori}.
\note{\n 
Jeśli ta kategoria wyda się komuś niepojęta lub wręcz mistyczna, to dla
obrońców ,,naukowej trzeźwości'' mamy wyjście w postaci owych algorytmów
spoza wszelkiej teorii. Trudno ich nie uznać komuś, kto skadinąd reprezentuje
,,jedynie naukowy'' pogląd, że mózg jest maszyną Turinga i produkuje
aksjomaty oraz wszelką inną aprioryczność wedle jakichś sobie samemu
nieznanych algorytmów. }

Żeby uzasadnić to określenie, podkreślę raz jeszcze, co następuje.
Pierwowzorem zdań zasługujących na uznanie jako prawdziwe, choć nie są w
danej teorii aksjomatami ani nie wywodzą się algorytmicznie z aksjomatów
jest {\sb zdanie gödlowskie}. Wiadomo z badań metateoretycznych
(referowanych wyżej), że zdania takie występują także w operujących modelami
matematycznymi teoriach empirycznych, w tym społecznych. Jest to ważna
metodologicznie kategoria, co wymaga wyodrębnienia jej za pomocą specjalnej
nazwy. Zasługują one na miano potencjalnych aksjomatów, ale oprocz tego
aspektu dotyczącego ich ewentualnego przeznaczenia powinien być odnotowany
aspekt ich pochodzenia. Ten aspekt genetyczny oddaje tradycyjny, od wieków
zadomowiony w filozofii zwrot ,,a priori''. 

Spojrzenie na teorię społeczną jako zawierającą sądy aprioryczne dobrze
koresponduje z poglądem takiego klasyka metodologii nauk społecznych, jakim
jest Ludwig von Mises. W dziele {\k Human Action} [1966] charakteryzował on
ekonomię jako wysoce ogólną naukę o ludzkim działaniu, którą nazywał {\sb
prakseologią} i tak opisywał od strony metodologicznej.

{\ls \n "Praxeology is a theoretical and systematic science. [...] It aims
at knowledge valid for all instances in which the conditions exactly
correspond to those implied in its assumptions and inferences. [...] Its
statements are, like those of logic and mathematics, a priori." [p.~32]

"The fact that man does not have the creative power to imagine categories [of
thought, action etc] at variance with the fundamental logical relations and
with the principles of causality and teleology enjoins upon us what may be
called {\nit methodological apriorism}. [p.~35, italics LvM.] }

Jakie prawidłowości społeczne są według von Misesa poznawane w taki sposób
aprioryczny, to widać ze spisu treści rozpisującego na punkty tematykę
dzieła {\k Human Action}. Mamy tu typowe tematy ekonomii, jak rachunek
monetarny, rynek, ceny, kredyt, praca, płaca, rola rządu, podatki etc. 
Pogląd, że prawa ekonomiczne dotyczące tych spraw są wszystkie tak
aprioryczne jak twierdzenia matematyki brzmi skrajnie. Można jednak
uczynić go bardziej wyważonym, adaptując ideę W.~V.~Quine'a o stopniach
aprioryczności. Najwyższy jej stopień przysługuje logice i matematyce (stąd
element dopełniający, empiryczność, jest w nich w najmniejszej dawce), a
dalej jest rozdzielony w różnych porcjach. Ekonomia mogłaby znaleźć się w
tej hierarchii stosunkowo blisko szczytu aprioryczności. Istotnie, takie jej
zasady jak zasada oczekiwanej użyteczności, prawo podaży i popytu, czy
informacyjna funkcja cen (idea F.~Hayeka) są silnie aprioryczne. 

Daje to asumpt do przyswojenia na użytek tych rozważań proponowanego przez
von Misesa określenia {\sb metodologiczny aprioryzm}. Ujmuje ono fakt, że
liczne prawa nauk społecznych zachowują się jak aksjomaty matematyki czy
logiki. Stosowne będzie dla nich określenie {\sb postulaty znaczeniowe}
wprowadzone w ustępie 1.1, obejmuje ono bowiem aksjomaty, ale odnosi się do
klasy pojemniejszej, w której znajdują sie zdania podzielające z aksjomatami
aprioryczność, a nie podzielające ich roli pierwszych przesłanek systemu. 

Postulaty znaczeniowe nie są produktem algorytmu działającego wewnątrz
teorii. Można wierzyć, że wytwarza je jakiś algorytm spoza teorii
funkcjonujący w naszych mózgach w celu produkcji zasad apriorycznych albo
też że wytwarza je jakiś proces nie-algorytmiczny. W każdym razie, nie będą
one przyprawiać badaczy o ból głowy z powodu nadmiernej złożoności
algorytmicznej, skoro w ogóle nie powstaje co do nich problem postępowania
algorytmicznego.

Jak się zapatrywać na taką sytuację w naukach społecznych? Co warte są
poznawczo owe zasady aprioryczne -- cieszące się swoistym immunitetem, skoro
nie są poddawane ani sprawdzeniu empirycznemu ani kontroli co do
niesprzeczności z innymi zdaniami systemu (możliwej dopiero w systemie
aksjomatycznym)? Jest to doniosły problem badawczy. Z jednej strony, uznanie
tak znaczącej roli elementu apriorycznego narusza szeroko akceptowany
paradygmat empirystyczny, z drugiej jednak praktyka modelowania
matematycznego (gdy równania matematyczne stają się twierdzeniami teorii
empirycznej) wprowadza znaczący składnik aprioryzmu; niezbędność
postulatów znaczeniowych jako konstytuujących język teorii to drugi taki
składnik.

Ów problem badawczy da się atakować z szansą na sukces przy następującej
strategii. Trzeba poddać analizie metodologicznej funkcjonowanie w naukach
społecznych tak płodnych i szeroko akceptowanych modeli, jakimi są teoria
gier czy automaty komórkowe. W toku zastosowań model matematyczny, jako
wyrażający pewne założenia o racjonalności (inteligencji) działań, jest
konfrontowany z obserwacjami, które nie zawsze taką racjonalność
potwierdzają, a czasem skłaniają do jej negowania. Jaką wtedy badacz ma mieć
regułę preferencji? Czy zmienić założenia aprioryczne, czy je pozostawić i w
ich świetle intepretować dane obserwacyjne? Nie ma na to gotowej odpowiedzi
ogólnej. Trzeba badać każdy przypadek z osobna, a ostateczny werdykt
zapadnie w toku rozwoju nauki, gdy przyjęte dla danego przypadku rozwiązanie
potwierdzi się lub, przeciwnie, zaniknie po pewnym czasie, pozostając
eksponatem w archiwum teorii, ktore wypadły z obiegu.


1.5. Obecny ustęp stanowi rodzaj aneksu erudycyjnego. Nie wysuwa się
w nim problemów czy hipotez, a tylko komentuje niektóre wcześniej użyte
pojęcia (dla tych, co mieliby potrzebę dokładniej z nimi się zapoznać).

Pojęcie rozstrzygalności wywodzi się z logiki, gdzie pojawiło się explicite
w kontekście Programu Hilberta wraz z przekonaniem, że każdy poprawnie
sformułowany problem matematyczny jest rozstrzygalny (por. Hilbert i
Ackermann [1928]). Udowodnienie tej hipotezy określa się jako pozytywne, zaś
obalenie jako negatywne, rozwiązanie {\sb problemu roztrzygalności} ({\k
Entscheidungsproblem}). W oryginalnym, ważkim historycznie, sformułowaniu
Hilberta i Ackermanna [1928, s. 73] brzmi on, jak następuje (wyróżnienie
kursywą przez HiA).

{\ls \k Das Entscheidungsproblem ist gelöst, wenn man ein Verfahren kennt,
das bei einem vorgelegten logischen Ausdruck durch endlich viele operationen
die Entscheidung über die Allgemeinheit bzw.\ Erfüllbarkeit erlaubt.
 
Die Lösung des Entscheidungsproblem ist für die Theorie aller
Gebiete, deren Säztze überhaupt einer logischen Entwickelbarkeit aus
endlich vielen Axiomen fähig sind, von grundsätzlicher Wichtigkeit.}
 
Pomimo relatywizacji do jakiejś określonej aksjomatyki i określonego zbioru
formalnych reguł wnioskowania, występujące tu pojęcie procedury (Verfahren)
ma zakres równie szeroki jak pojęcie algorytmu czy programu komputerowego.
Każdy bowiem krok w wykonywaniu algorytmu przez komputer, będąc operacją
obliczeniową, tym samym jest wnioskowaniem z aksjomatów arytmetyki
prowadzonym według praw logiki (forma implikacyjna tych praw pozwala je
wykorzystywać w roli reguł wnioskowania).

Pozytywne rozwiązanie problemu roztrzygalności dla logiki pozwoliłoby na
posiadanie takiego algorytmu, że poprawność każdego kroku dałaby się wykazać
przez powołanie się na odpowiednią formułę logiczną, a tautologiczność czyli
ważność ({\k Allgemeinheit}) tej formuły dałaby się zawsze wykazać dzięki
rozstrzygalności logiki. Algorytm taki zapewniłby rozstrzygalność każdej
teorii zaksjomatyzowanej, a przy tym sformalizowanej przez prawa logiki. 

Gdy Turing [1936] i Church [1936] wykazali nierozstrzygalność logiki, czyli
udowodnili negatywne rozwiązanie problemu rozstrzygalności, powstały
przesłanki do stawiania nowych pytań pod adresem algorytmów, a wraz z tym
narodziła się nowa teoria. Nazywa się ją teorią {\sb złożoności
obliczeniowej} ({\k computational complexity}) i traktuje jako dział
informatyki; widać z historii zagadnienia, że jest to strefa na pograniczu
informatyki z logiką, będąca w polu uwagi obu stron.

 Trzeba tu zwrócić uwagę na następujące niuanse terminologiczne. Terminu
"algorithmic" używa się zamienie z "computational" w kontekstach takich, jak
"algorithmic intractability" i "computational intractability". Nie przyjęła
się jednak podobna zamienność w kontekście ,,complexity''. Co innego
oznacza zwrot "algorithmic complexity", a co innego "computational
complexity". Pierwszy dotyczy miary złożoności określonej (niezależnie przez
Kołmogorowa, Chaitina i Solonoffa) ze względu na stosunek między długością
ciągu symboli wyprodukowanego przez algorytm a długością tego algorytmu
(zob. np. Chaitin [2002]). Drugi dotyczy tego, jakie zasoby pamięci,
czasu (liczba kroków) etc. są niezbędne do rozwiązania problemu przez dany
algorytm; wielkość koniecznych zasobów jest miarą złożoności (do
pionierskich na tym polu należy studium: Hartmanis and Stearns [1965]).

Dostępność lub niedostępność algorytmiczną, podobnie jak rozstrzygalność lub
nierozstrzygalność, orzeka się o problemach. Problem jest {\sb dostępny
algorytmicznie}, gdy jest rozstrzygalny, a ponadto nie jest aż tak złożony
obliczeniowo, żeby rozwiązujący go algorytm (program) nie dał się wykonać
przy osiągalnych dla użytkowników komputera zasobów przestrzeni (czyli
pamięci) i czasu (takie pojęcie osiągalności jest jawnie nieostre, ale jest
to nieostrość praktycznie mało szkodliwa). Jak złożoność problemu wiąże się
z ograniczeniami przestrzeni (pamięci) oraz czasu wykonywania algorytmu,
będzie mowa w odcinku 3.


2. IDEA RACJONALNOŚCI I POJĘCIE INTELIGENCJI W NAUKACH SPOŁECZNYCH} 

2.1. Z rozmysłem mówi się w tym tytule racjonalności w kontekście
słowa ,,idea'', zaś o inteligencji w kontekście słowa
,,pojęcie''. Z tych dwóch słowo ,,idea'' więcej ma w sobie ładunku
normatywnego czy aksjologicznego (zapewne z powodu bliskości znaczeniowej z
,,ideał''), a to właśnie różnicuje te dwa skądinąd bliskie sobie znaczenia.

Inteligentnym jest ten, kto skutecznie i z możliwie małymi nakładami
rozwiązuje stojące przed nim problemy oraz umie odróżniać problemy ważne od
mniej ważnych. Mniej więcej to samo wypadnie powiedzieć w definicji
racjonalności, a więc różnica jest sprawą asocjacji, akcentu i kontekstu, a
nie jakiejś wyraźnie odmiennej treści. To uzasadnia łączne podjęcie obu
tematów, mające przyczyniść się do tego, że te dwie sfery rozważań będą się
wzajem wspierać i zbogacać. A przykład problemu społecznego, który podam w
drugiej części tego odcinka może być równie dobrze dyskutowany w kategoriach
racjonalności jak i w kategoriach inteligencji.

Pojęcie racjonalności jest nieodłączne od standardowego w naukach społecznych
modelu gier. W grze chodzi o to, żeby wygrać, naturalne jest więc
zdefiniować jako racjonalne postępowanie prowadzące do zysku, a jako
nieracjonalne to, które prowadzi do straty. Wyrazi się i w tym kontekście
podobną myśl, gdy ,,racjonalne'' zastąpi się przez ,,inteligentne''. Ale
oprocz zamienności mamy w tej teorii także zbogacanie jednej treści przez
drugą. Problematyka sztucznej inteligencji wiąże inteligencję z mocą
obliczeniową, a ta należy do głównych tamatów teorii złożoności
obliczeniowej. I oto, jak widać z tekstów wspomnianych w ustępie 1.3,
ograniczenia mocy obliczeniowej, a więc także inteligencji, bywają nazywane
przez autorów z tego kręgu ograniczeniami racjonalności ("bounded
rationality").

Tak te dwa pojęia zaczynają schodzić się w jedno, co prowadzi też do
zbliżenia nauk społecznych i teorii inteligencji. Warto odnotować kilka
kierunków tego zbliżenia. Wchodzą tu w grę, między innymi, następujące fakty.

Intensywny proces zbliżania się nauk społecznych do SI zaczął się we
wczesnych latach 90-tych, gdy postęp SI doprowadził do programów
umożliwiających interakcje między sztucznymi umysłami reprezentowanymi przez
odpowiednie programy. Nazwano to {\sb rozproszoną SI} ("distributed AI"). 
Następny krok stał się możliwy dzięki zaistnieniu interakcji sieciowych
(Internet etc.); stała się osiągalna interakcja między programami
funkcjonującymi w różnych komputerach. Podmioty takich interakcji nazwano
"agents"; stąd termin "multi-agent models". Wyłonił się z tych rezultatów
nowy kierunek badań --- {\sb sztuczne społeczeństwo} ("AS" tj. "artificial
society") --- kontynuacja SI w kierunku nauk społecznych. Tak więc, programy
funkcjonujące jako sztuczne umysły występują w modelach obliczeniowych do
komputerowej symulacji zjawisk społecznych.

Teoria automatów komórkowych (pochodząca od Johna von Neumanna i
Stanisława Ulama) to bogate źródło modeli obliczeniowych m.in. dla procesów
zachodzących w społeczeństwach. Automat komórkowy jest zbiorem obiektów
rozmieszczonych w regularnie podzielonej na komórki przestrzeni. Stany tych
obiektów zmieniają się w zależności od tego, gdzie i jakie obiekty występują
w ich najbliższym otoczeniu. Dostarcza to modeli interakcji społecznych,
takich np. jak rozprzestrzenianie się plotek czy tworzenie się izolowanych
skupisk etnicznych. Proste reguły określające zależności prowadzą nieraz do
bardzo złożonych i nieprzewidywalnych procesów, skąd powstają problemy
nierozstrzygalne lub algorytmicznie niedostępne.

Dział SI polegający na konstruowaniu uczących się maszyn dostarcza
modeli obliczeniowych nie tylko do śledzenia ewolucji indywidualnych umysłów
lecz także ewolucji struktur społecznych. Typowym przykładem uczenia się
takiej struktury jest jej adaptowanie się do nowych warunków. Mamy więc w
uczących się maszynach kolejny model obliczeniowy do symulacji społecznych.

Zwróćmy na koniec uwagę na pożytki z tej ewolucji pojęciowej dla
interpretacji tradycyjnych problemów socjologicznych. Oto u klasyka
socjologii Maxa Webera, centralnym tematem jest racjonalność struktur
społecznych, np. pewnego typu cywilizacji, ale nie przyjęło się używanie w
tym kontekście terminu ,,inteligencja''. Dostrzeżenie, że chodzi o to samo
pojęcie w różnych szatach słownych pozwoli korzystać z teorii inteligencji
do modelowania wspomnianych struktur za pomocą jej metod.


2.2. Pojęcie inteligencji czyli racjonalności orzekane o jakiejś
strukturze społecznej ma egzemplifikację historyczną, która ukazuje rolę
metodologiczną pojęć rozstrzygalności i algorytmicznej dostępności. Jest to
słynny spór zainicjowany w latach dwudziestych 20-go wieku przez Ludviga von
Misesa dotyczący możliwości rachunku w centralnym planowaniu socjalistycznym
(zob. też von Mises [1966]). Spór ten miał kulminację latach trzydziestych,
gdy w szranki wstąpili Friedrich Hayek i Oskar Lange. Przez tych samych
polemistów był kontynuowany w okresie powojennym, do śmierci Langego (1965);
obecnie idee Langego z ich kontekstem informatycznym też bywają podejmowane
przez niektórych autorów (np. Cottrell and Cockshott [1993]).

Lange spierał się Friedrichem A. Hayekiem (1899-1992), czy
inteligentniejszym regulatorem gospodarki jest wolny rynek, czy centralne
planowanie. Gdy pojawiły się komputery, Lange nabrał przekonania, że to on
definitywnie w tym sporze zwyciężył. Traktował bowiem wolny rynek jedynie
jako instrument kalkulacyjny do obliczania prawidłowych cen, to znaczy
takich, które by zapewniały równowagę podaży i popytu. Nie przeczył, że
rynek jakoś się z tej roli wywiązuje, ale powoli i z błędami. Tymczasem
komputer w Centralnej Komisji Planowania wyliczy bezbłędnie "w jednej
sekundzie" (własny zwrot Langego) to, co rynek liczyłby z właściwą sobie
powolnością.

Z drugiej strony, rozumiał Lange, że moc obliczeniowa komputerów nie zawsze
sprosta złożoności gospodarki; dopuszczał więc pomocniczą rolę rynku w
sterowaniu gospodarką na krótszych dystansach jako instrumentu centralnej
władzy ekonomicznej. Absolutną natomiast przewagę uzbrojonego w komputer
centralnego planisty upatrywał w rozwiązywaniu długofalowych problemów
wzrostu gospodarczego. Podczas gdy rynek nadaje się, jak sądził, co najwyżej
do regulowania na bieżąco równowagi ekonomicznej, nie potrafi on wytyczać
dalekosiężnych celów rozwoju.

Hayek przeciwstawiał się tym poglądom wychodząc z rozważań z zakresu
przetwarzania informacji. Jego myśl da się wyrazić krótko we współczesnej
terminologii złożoności obliczeniowej, jak następuje. Teza o wykonalności
centralnego planowania przy zastosowaniu komputerów implikuje, że stosowane
do tego celu algorytmy są dostatecznie szybkie do tego, żeby nie czekać na
wynik obliczeń latami lub setkami lat. Złożoność staje się tym bardziej
monstrualna że centralny planista potrzebowałby wszystkich danych z całego
państwa o podaży, popycie etc, w odniesieniu do każdego produktu, żeby na
tej podstawie wyliczyć optymalną cenę, a do tego, aktualizować ją, gdy
trzeba, z godziny na godzinę. Tymczasem system obliczeniowy, jakim jest
wolny rynek, na dwa sposoby radykalnie ogranicza ten zalew danych. Każdy
uczestnik gry rynkowej potrzebuje tylko danych o cenie towarów i tylko tych
towarów, które są w polu jego działalności. Jest to podobne do przetwarzania
danych, które jest równoległe, rozproszone, a przy tym ma cechy analogowe.

Twierdzenia te Hayek uzasadniał w sposób intuicyjny. Obecnie rysują się
możliwości ich dokładniejszego sprawdzenia dzięki aparaturze pojęciowej
teorii złożoności. Jedna z dróg postępowania mogłaby być następująca.
Ponieważ nadal są zwolennicy poglądu Langego operujący pojęciami
informatycznymi, należy od nich oczekiwać dowodu, że problemy ekonomiczne
centralnego planowania rozwiązuje się algorytmami pracującymi w czasie
wielomianowym, a nie wykładniczym, że istnieją wystarczajace dla nich, także
mierzone wielomianowo, zasoby pamięci itd. Z drugiej strony, badanie
zachowań uczestników rynku powinno wykazać, czy problemy przez nich
rozwiązywane dadzą sie modelować jakąś teorią rozstrzygalną, a jeśli tak, to
czy są bardziej dostępne obliczeniowo od problemów, przed jakimi staje
centralny planista.

Ten spór nie da się potraktować jako opowieść wyłącznie historyczna. Nabiera
on nowej aktualności w obecnych latach z dwóch powodów, równie doniosłych,
choć pochodzących z różnych stron. Jest pwowód polityczny, gdyż obserwuje
się w swiecie narastającą falę skłonności socjalistycznych, obecnych choćby
w żywiołowym ruchu antyglobalistycznym czy w pewnych standardach
,,politycznej poprawności''. Potrzeba więc mozliwie jak najbardziej
precyzyjnej analizy porównawczej gospodarki socjalistycznej z wolnorynkową. 
Idealnum narzedziem wskazanym przez Lengego i Hayeka jest teoria złożoności
obliczeniowej w jej obecnym stanie zaawansowania. Gdyby nawet nie było
zamówienia praktycznego, ten stan wyostrzenia narzędzi zachęca do ich
wypróbowania na tak interesującym teoretycznie polu. To jest ten drugi powód
do kontynuacji tamtego sporu, teoretyczny, a wzmacniający się wzajem z
praktycznym. 


3. ATAKOWANIE ZŁOŻONOŚCI

Na różne sposoby można próbować radzić sobie ze złożonością procesów
przyrodniczych, umysłowych, społecznych: upraszczać problemy, wzmacniać
środki obliczeniowe, sięgać dalej niż maszyna Turinga, tworzyć interakcję
intuicji z algorytmem. Cywilizacja informatyczna polega na coraz lepszym
radzeniu sobie z tym zadaniem. Istnieją conajmniej dwa fronty zmagań ze
złożonością. Na jednym operuje teoria chaosu deterministycznego
(dynamicznych układów niestabilnych), na drugim teoria złożoności
obliczeniowej, o której mowa w tych rozważaniach,

Zaczyna się od rozpoznania, jakie problemy są osiągalne dla algorytmów. W
sferze nieosiągalnej znajdują się zarówno zagadnienia nierozstrzygalne, jak
i te, które będąc rozstrzygalne, wymagają niedostępnych praktycznie zasobów
czasu i przestrzeni. Czas to liczba kroków niezbędnych do rozwiązania, a
przestrzeń to pojemność pamięci, która może nie wystarczyć przy jakiejś
gigantycznej liczbie danych wejściowych (mogą też wchodzić w grę inne
zasoby, np. liczba współdziałających procesorów, ale te dwa są najczęściej
rozważane). Za linię demarkacyjną oddzielającą strefę algorytmicznej
niemożności od tego, co osiągalne, uważa się rozróżnienie dwóch kategorii
czasu: wielomianowej i wykładniczej.
 
{\sb Czas wielomianowy} określa np. funkcja $n^3$, a {\sb czas wykładniczy}
funkcja $2^n$, gdzie $n$ jest liczbą danych wejściowych. Niech przy $n$
danych wejściowych maksymalną liczbę kroków określa wielomian
$7n^3+5n^2+27$. Dla oszacowania złożoności algorytmu wielomianowego
wystarczy wziąć jego składnik o najwyższym wykładniku potęgowym, pomijając
przy tym współczynnik (jak 7 w $7n^3$) jako wielkość zaniedbywalną. Ten
wyróżniony składnik określa rząd ("order") złożoności algorytmu; ; powiada
się, że dany algorytm wymaga np. czasu $O(n^3)$ (notacja z ,,O'' wskazuje
na ograniczenie się do rzędu wielkości, z pominięciem wielkości
zaniedbywalnych). Przykładem algorytmu pracującego w czasie wielomianowym
jest algorytm sortowania, który ma rząd złożoności $O=n \log n$, a więc
mniejszy niż $O(n^2)$.

Do klasy zagadnień wymagających czasu wykładniczego należy problem
spełnialności formuły rachunku zdań, zwany skrótowo SAT (od
"satisfiability"). Mając daną formułę rachunku zdań, np. w koniunkcyknej
postaci normalnej (tj. koniunkcji alternatyw) należy rozpoznać, czy
istnieje taki układ przyporzadkowań wartości logicznych symbolom zmiennym,
który czyni tę formułę prawdziwą. Załóżmy, że formuła ma 300 zmiennych. W
najgorszym przypadku, gdy np. tylko jedno przyporządkowanie czyni formułę
prawdziwą, a napotka się je dopiero przy końcu, rozwiązanie będzie
wymagać $2^{300}$ kroków. 

Inny przykład niewyobrażalnie wielkiego zapotrzebowania na czas, nawet
większy niż wykładniczy, bo silniowy, to problem komiwojażera: mając dane
położenia $n$ miast, objechać je wszystkie najkrótszą trasą bez odwiedzania
któregokolwiek więcej niż raz. Niech do odwiedzenia będzie 20 miast (nie
licząc miejsca startu). Liczba tras wynosi wtedy 20!, bo tyle jest możliwych
uporządkowań w zbiorze 20 elementów. Nie znaleziono dotąd algorytmu innego
niż tego, który polega na wyliczeniu wszystkich kombinacji, zsumowaniu w
każdej z kombinacji długości odcinków i rozpoznania najmniejszej z tych sum. 
Ponieważ mamy do czynienia z faktem, że

         20! = 2,432,902,008,176,640,000$

można sobie na tym przykladzie uprzytomnić, na czym polega algorytmiczna
niedostępność. Jeśli nasz komputer potrafi sprawdzić milion kombinacji w
ciagu sekundy. to sprawdzenie wszystkich musiałoby zająć 77.000 lat, a
dorzućmy jeszcze kilka miast, to na liczenie nie starczyłoby dotychczasowego
wieku wszeświata. Mamy tu do czynienia z algorytmem posługującym się
,,ślepą siłą'' ("brute force") czyli takim, który polega na mechanicznym
zrealizowaniu wszystkich możliwości. Nie ma dla tego zagadnienia szybszego
algorytmu, który dawałaby równie pewny i dokładny wynik, ale jeśli zgodzimy
się na wyniki przybliżone, czas rozwiązywania problemu komiwojażera da się
wydatnie skrócić.

3.2. Klasę problemów rozwiązywalnych przez algorytmy wielomianowe
przyjęto oznaczać symbolem P (od "polynomial"). Ta zwięzła notacja ułatwia
rozważanie, które stało się źródłem imponujących wyników w teorii
złożoności. Określiwszy inną klasę problemów symbolem NP, formułuje się
fundamentalne pytanie, czy klasy te są sobie wzajem równe: P=NP?

Rozważanie to wychodzi od spostrzeżenia, że istnieją algorytmy wielomianowe,
które na pytania rozstrzygnięcia (odpowiedź ,,tak'' lub ,,nie'') dają
potwierdzenie (certyfikat -- "certificate"), wtedy i tylko wtedy, gdy
odpowiedź ,,tak'' jest tą prawdziwą. Na pytanie, czy dana formuła logiki
zdań jest spełnialna (jeśli istotnie jest spełnialna) odpowie twierdząco
np. algorytm wielomianowy. Podobnie jest w przypadku komiwojażera, gdy
pytanie brzmi: czy długość danej trasy jest nie większa od takiej to a
takiej liczby? 

{\ls \n Rozpatrzmy dokładniej przykład rozstrzygania o jakiejś liczbie czy
jest pierwsza, posłużywszy się pomocnym do zrozumienia kontekstem
psychologicznym ze wspomnień piszącego te słowa. Andrzej Mostowski,
światowej klasy badacz problematyki rozstrzygalności, dał mi kiedyś
żartobliwie do roztrzygnięcia bardzo proste zadanie. Gdy przy pewnej sprawie
organizacyjnej poprosił o mój adres i dowiedział się numeru mieszkania 917,
z miejsca zapytał, czy jest to liczba pierwsza. Zdziwiłem się nieco, będąc
przekonany, że ktoś taki powinien znać odpowiedź odrazu (choć sam jej nie
znałem), ale dziś sądzę, że pytanie miało charakter dydaktyczny; prof.
Mostowski testował, jak sobie z tym poradzę. Otóż ze spóźnionym refleksem
(minęło 30 lat), ale poradziłbym sobie -- w sposób typowo
niedeterministyczny -- dając na próbę pierwszą z odpowiedzi, jaka się nasuwa
po eliminacji tych, które są z pewnością nietrafne. Eliminuję liczby
parzyste i liczbę 3, bo szybko obliczam, że 9+1+7 nie jest podzielne przez
3, wreszcie eliminuję 5, bo 917 nie kończy się na 0 ani na 5. Dochodzę do 7,
mając też na widoku następne kandydatury (11, 13 etc). Wchodzę więc na
tę ścieżkę, gotów zarazem do wycofania się i próbowania następnych, gdy ta
zawiedzie. Stosuję teraz prosty algorytm wielomianowy, w którym liczba
kroków (czas wykonania) zależy liniowo od długości ciągu cyfr oznaczającego
liczbę dzieloną. Mam szczęście, bo po pierwszej próbie otrzymuję wynik bez
reszty, mianowicie 132. Mam więc rozstrzygnięcie: 917 {\k nie} jest liczbą
pierwszą. Można tak zgadywać dowolnie wielkie liczby, to już jest kwestia
talentow obliczeniowych. Ktoś szczególnie uzdolniony mógłby np. odrazu
odgadnąć, że 226107 dzieli się bez reszty przez 777 (dając 291).} 

Ten rodzaj algorytmów wielomianowych określa się mianem {\sb
niedeterministycznych} ("non-deterministic"), ponieważ służą do weryfikacji
zdań, których uzyskanie nie jest zdeterminowane jakąś procedurą (nie należy
ich mylić z algorytmami probabilistycznymi); od "non" bierze się litera N w
oznaczeniu NP. Jeśli problem nie mieści się w klasie NP, to nawet
rozwiązanie ograniczone do takiego potwierdzenia może się okazać skrajnie
trudne. Założenie, że zawsze możemy dysponować trafnym odgadnięciem jest
fikcją, której naprawdę nie realizuje żadna maszyna. Jest to jednak fikcja
wielce użyteczna, ponieważ pozwala postawić wspomniane fundamentalne pytanie
(P=NP?).

Klasa P zawiera się w NP w tym sensie, że jeśli mamy algorytm
wielomianowy dla rozwiązania problemu w sposób ogólny, to posłuży on także w
tych wszystkich przypadkach, które sprowadzają się do pytania, czy takie a
takie konkretne rozwiązanie jest poprawne. Nie ma natomiast udowodnionego
twierdzenia o zawieraniu się NP w P. Gdybyśmy je mieli, to z faktu, że np.
problem certyfikatu w przypadku komiwojażera jest wielomianowy wynikałby
wniosek, że problem komiwojażera w całej ogólności jest wielomianowy czyli
należy do P. Szeroko uznawana jest hipoteza, że odpowiedź na pytanie
$NP\subset P$? jest negatywna, a więc że $NP\neq P$. 

W klasie NP wyróżnia się podzbiór problemów NP-zupełnych ("NP-complete").
Nazywamy problem {\sb NP-zupełnym}, gdy należy on do NP oraz ma następującą
własność: jeśli dla jakiegoś problemu NP-zupełnego istnieje algorytm
wielomianowy, to istnieje algorytm wielomianowy dla każdego problemu w NP.
Wynika stąd, że jeśliby bodaj jeden problem z tej klasy dał się rozwiązać
algorytmem wielomianowym, to wobec owej wzajemnej przekształcalności
dotyczyłoby to wszystkich pozostałych, a więc zachodziłaby równość P=NP.
Tego rodzaju przekształcenia między algorytmami dokonują się w czasie
wielomianowym, dzięki czemu są one algorytmicznie dostępne.

Tak więc, relacje między rozważanymi klasami złożoności rysują się, jak
następuje: P i klasa problemów NP-zupełnych są obie podzbiorami właściwymi
klasy NP, zaś między sobą wzajem są (wedle powszechnego mniemania)
rozłączne.

W klasie NP-zupełnych znajduje się problem spełnialności, pierwszy
rozpoznany pod względem tej własności. Stał się on miarą dostępności dla
pozostałych zagadnień z klasy NP: jeśli on dałby się rozwiązać wielomianowo,
dotyczyłoby to całej klasy NP. Do NP-zupełnych należy także problem
komiwojażera i setki innych zagadnień z wielu dziedzin, jak teoria grafów,
badania operacyjne, kryptografia, teoria gier, teoria wyboru społecznego.

3.3. Niepokonalność NP-problemów skłania do prac nad rozwiązaniami
przybliżonymi. Dokonuje się stratyfikacji tej klasy według stopni złożoności,
a więc zabiegów bardziej wyrafinowanych niż podstawowe dystynkcje omawiane
wyżej. Rozwija się też teorię NP-zupełności w kierunku rozmaitych zagadnień
aproksymacji. Tworzy się w tym celu algorytmy aproksymacji; jak subtelnej
teorii wymagają te badania, może świadczyć następujący cytat ze studium
[Impag-WWW, s.2].

{\ls \n "Define SNP to be the class of properties expressible by a series of
second order existential quantifiers, followed by a series of first order
universal quantifiers, followed by a basic formula (a boolean combination of
input and quantified relations applied to the quantified element variables).
This class is considered for studying approximability of optimization
problems". Autorzy ([WWW-Impag] powołują się na pozycję
Papadimitriou and Yannakakis [1991].}

Przykładem na inne sposoby radzenia sobie ze złożonością planowania jest
zakodowanie planu w rachunku zdań, a po przyporządkowaniu zmiennym wartości
logicznych przetłumaczenie tego znów na wyjściowy problem planowania. Jest
to metoda, którą Ernst et al. [1997] opisują na wstępie swego studium, jak
następuje.

{\ls \n "Recent work by Kautz et al. [1992] provides tantalizing evidence
that large, classical planning problems may be efficiently solved by
translating them into propositional satisfiability problems, using stochastic
search techniques, and translating the resulting truths assignments back
into plans for original problems."}

Dowiadujemy się z tegoż tekstu, że stosując opisane przez autorów metody
przekształcania formuł rachunku zdań da się, co stwierdzono
eksperymentalnie, ograniczyć liczbę zmiennych o połowę, a długość formuł o
80%. To zaś wydatnie upraszcza problemy planowania rekonstruowane w wyniku
ich zdekodowania z tak uproszczonych formuł.

Powyższe przykłady wpisują się w ogólną strategię aproksymacji i uproszczeń,
w której mogą występować następujące kierunki: 

--- Gdy problem jest zbyt skomplikowany przy danym modelu matematycznym,
upraszczamy model, dbając jednak o to, żeby był on aproksymacją
rzeczywistości na tyle bliską, że nie przekreśli to trafności przewidywań.

--- Zachowując model bez uproszczeń, co z powodu zbyt dużej złożoności czyni
niemożliwym dokładne rozwiązanie, kontentujemy się rozwiązaniem
przybliżonym. Ten kierunek jest z powodzeniem reprezentowany przez algorytmy
genetyczne, to jest, naśladujące proces darwinowskiej ewolucji w określonej
populacji (np. formuł matematycznych czy programów) z jego prawami doboru
naturalnego, dziedziczenia cech, walki o byt (giną osobniki nie spełniające
zadanych kryteriów) i losowych mutacji (które się utrwalają, gdy prowadzą do
spełnienia kryteriów). Algorytmy genetyczne radzą sobie dobrze np. z
problemem komiwojażera.

--- Szukamy rozwiązania dokładnego, ale bez pewności, czy uda się je
uzyskać; wtedy kontentujemy się dostatecznie wysokim prawdopodobieństwem
trafności rozwiązania, co wymaga metod szacowania prawdopodobieństwa.

Ograniczenia wyników związane z takimi metodami nie muszą być jakimś
istotnym uszczerbkiem poznawczym. W nauce, jak w codziennym życiu wciąż
dokonujemy uproszczeń i przybliżeń, nie jest więc czymś zaskakującym, że
podlega temu także sfera badań operujących algorytmami. Ma ona tę przewagę
nad tradycyjnymi metodami badawczymi, że dadzą się precyzyjnie oszacować 
odchylenia od precyzji oraz ich konsekwencje poznawcze.

3.4. W radzeniu sobie ze złożonością istnieje kierunek odwrotny do
takiej przemyślanej zgody na ograniczenia, kierunek zdecydowanie ofensywny.
Jego punktem wyjścia jest także uznanie ograniczenia, ale tylko jednego,
określającego ramy pozostałych działań, będących już samą ekspansją. 
Fundamentalnym ograniczeniem, którego nie da się nie respektować jest
nierozstrzygalność arytmetyki i logiki. Wiąże się z tym określenie zasięgu
mocy algorytmów; ortodoksyjnym stanowiskiem w informatyce jest teza
Churcha-Turinga, że każde urządzenie zdolne do algorytmicznego rozwiązywania
problemów pokrywa się co do swej mocy z uniwersalną maszyną Turinga (UMT).

Przy tak jasnym określeniu granic możliwości rysuje się pole, na którym
można dążyć do przewyższenia UMT. Powstaje. mianowicie, pytanie, czy te same
problemy, które ona rozwiązywałaby w czasie nie do przyjęcia długim dałyby
się rozwiązywać znacząco szybciej. Odpowiedź jest twierdząca. Powstały
różne konkurencyjne względem UMT systemy obliczeniowe, dzięki którym coraz
lepiej radzimy sobie ze złożonością problemów. Oto ich przykładowy przegląd.

{\sb Przetwarzanie równoległe} ("parallel computing") zachodzi wtedy, gdy
pewien zbiór procesorów wykonuje jedno zadanie, rozdzielone między
poszczególne procesory. {\sb Przetwarzanie rozproszone} ("distributed
computing") zachodzi wtedy, gdy proces obliczeń jest rozdzielony w pewnym
zbiorze komputerów tworzących sieć i wymieniających między sobą dane. Choć
różne są w każdym przypadku elementy zbiorów (w jednym są to procesory tego
samego komputera, w drugim niezależne komputery), systemy te łączy pewna
analogia, co znajduje m.in. wyraz w tytule elektronicznego czasopisma {\k
Journal of Parallel and Distributed Computing}. Jeden i drugi system w
oczywisty sposób przyspiesza procesy obliczeniowe. Przetwarzanie rozproszone
zasługuje na zbadanie pod kątem tego, na ile nadaje się ono na model wolnego
rynku odwzorowujący ten jego aspekt, który Friedrich Hayek nazywał
rozproszoną (lub lokalną) wiedzą ekonomiczną w odróżnieniu od
scentralizowanej wiedzy wymaganej przez system centralnego planowania.

{\sb Przetwarzanie interaktywne} polega na interakcji systemu z otoczeniem i
uczeniu się przez system w wyniku tej interakcji. Istotą uzyskanego
usprawnienia jest to, że nie ma potrzeby wyposażania układu w wysoce złożone
algorytmy przygotowujące go na wszelkie ewentualności. Zamiast tego jest on
wyposażony w program sterujący uczeniem się na podstawie informacji
uzyskiwanych od otoczenia, co jest strategią nieporównanie bardziej
ekonomiczną. Przykładem takiego systemu jest pocisk samosterujący, który
zachowuje się odpowiednio do uzyskanych obserwacji. Takie reakcje na
otoczenie wymagają wyposażenia układu w odpowiednie organy (urządzenia
wejścia i wyjścia).

{\sb Automaty komórkowe} ("cellular automata"), w skrócie AK (wspomniane
wcześniej w opisie dylematu więźnia) nazywają się tak dlatego, że składają
się z prostych obiektów zlokalizowanych w komórkach przypominających układ
szachownicy. Każdy obiekt ma pewną liczbę możliwych stanów (np. żywy lub
martwy; albo, biały, czarny, czy jeszcze w innym kolorze, itd). Obiekty te
zmieniają stany, a więc przechodzą jakąś ewolucję, wedle nałożonych na nie
reguł, które uzależniają przyjęcie takiego lub innego stanu od sytuacji w
otoczeniu (np. ginie na skutek przygniecenia przez obecność dookoła innych
obiektów). Jednym z procesów zachodzących w obiektach jest samoreprodukcja.
Skonstruowanie automatów zdolnych do reprodukowania samych siebie z użyciem
materiałów znajdowanych w otoczeniu było pierwotnym zamysłem von Neumanna
przyświecającym mu w projekcie konstrukcji AK. Pomimo prostoty reguł
kierujących zachowaniem AK, staje się ono często nieprzewidywalne; pozwala
to stosować AK jako modele do symulacji układów niestabilnych
(chaotycznych), co w szczególności badał Stephen Wolfram. Potwierdza się
też, że AK ma moc UMT (tj. ten sam zakres problemów rozwiązywalnych) przy
nieporównywalnie większej sprawności.

{\sb Sieci neuronowe} to fizyczne (,,hardwarowe'') lub logiczne
(,,softwarowe'') wielce uproszczone imitacje systemu nerwowego. Ich
zasadnicza przewaga nad UMT polega na zdolności uczenia się. Różni je też od
UMT w sposób istotny to, że ich działanie tylko w części jest cyfrowe, a w
części analogowe (co imituje analogowe stany chemiczne w organizmie, np.
funkcjonowanie neuroprzekaźników). Gdy idzie o porównanie z mocą
obliczeniową UMT, to pogląd ortodoksyjny głosi, że nie jest ona większa,
większa jest natomiast sprawność i tempo rozwiązywania problemów czyli
obliczeń. Istnieje jednak grupa dysydentów, którzy głoszą zasadniczą
wyższość sieci, czyli zdolność rozwiązywania problemów nierozwiązywalnych
dla UMT.

3.5. Wraz z tą kontrowersją przechodzimy do ostatniego punktu w
zagadnieniu atakowania złożoności, pominąwszy, dla skrócenia wywodów, parę
innych odmian przetwarzania danych, w tym obliczenia kwantowe. Ostatnim
punkt do podjęcia stanowi pytanie: czy jest możliwy atak tak frontalny, że
zostałaby przekroczona bariera możliwości maszyny Turinga? Przekroczenie to
nazwano {\sb hiperkomputacją} ("hypercomputation").

Problem hiperkomputacji rozgałęzia się na dwie kwestie. Jedna zarysowała się
(choć jeszcze nie pod tą nazwą) po pojawieniu się twierdzenia Gödla w
sprawie nierozstrzygalności arytmetyki i po wynikach roku 1936 dotyczących
nierozstrzygalności logiki. Jest to pytanie, czy umysł ludzki ma jakąś
zasadniczą przewagę nad maszyną Turinga; na to Gödel skłonny był
odpowiadać twierdząco, sam Turing od 1950 przecząco. Odpowiedź przecząca
oprócz wariantu Gödlowskiego, w którym umysł pojmowany jest w oderwaniu od
fizyki, ma wariant fizykalny, który rozwija Penrose [1989, 1994]. 

Pogląd Penrose'a został zradykalizowany w ideach i projektach kręgu badaczy,
w którym szczególną inicjatywę badawczą i pisarską przejawia Jack Copeland.
W tym kręgu funkcjonuje pojęcie hiperkomputacji. Podczas gdy Penrose broni
hipotezy, że istnieją w przyrodzie układy zdolne rozwiązywać problemy
nieozwiązalne dla maszyny Turinga, mianowicie mózgi, hiperkomputacjoniści
idą dalej, głosząc też możliwość naśladowania przyrody przez konstruowania
urządzeń technicznych przewyższających mocą obliczeniową uniwersalną maszynę
Turinga, a więc i układy z nią równoważne (jak komputery cyfrowe).

Hiperkomputacjonizm, paradoksalnie, próbuje nawiązywać do Turinga (jego
nazwisko, dopełnione fotografią, wzięto za nazwę witryny internetowej
hiperkomputacjonistów). Nawiązanie to zasługuje na uwagę, pozwoli bowiem
przedyskutować ważne a zarazem zagadkowe pojęcie {\sb wyroczni} ("oracle")
wprowadzone przez Turinga w pracy [1938].%
\note{\n Przydaś się może ostrzeżenie przed zaistniałą w literaturze
dwuznacznością terminu "oracle'. Oprocz oryginalnego znaczenia,
nawiązującego do Turinga [1938], pojawia się drugie, w kontekście
NP-problemu, w którym metafora zgadywania wyniku bywa też ubierana w słowo
,,wyrocznia'' (jako coś, co potrafi odgadywać rzeczy dla innych
nieodgadnione). W tym drugim sensie wyrocznia nie ma nic wspólnego z
liczbami nieobliczalnymi.} 
 Praca ta skupia na sobie uwagę historyków, ponieważ była rozprawą doktorską
Turinga, której promotorem był Alonzo Church; stoją więc za nią dwa wielkie
nazwiska twórców problematyki obliczalności.

Ponieważ sprawa jest przedmiotem sporów intepretacyjnych, nie da się jej
przedstawić (o ile nie ograniczymy się do cytatów) bez określonej
interpretacji. Przyłączam się do stanowiska A.Hodgesa, autora słynnej
biografii Turinga [1983], który w odczycie [2002] wrócił do sprawy,
polemizując z Copelandem. Otóż Turing [1938] podjął próbę sformalizowania
pojęcia intuicji, rozumianej jako ten czynnik, który umożliwia rozpoznanie
prawdziwości zdania gödlowskiego. Nie podejmując się rozpatrzenia, na ile
próba się powiodła i jakie były inne wyniki tej rozprawy, wystarczy
odnotować, że Turing wprowadził pojęcie wyroczni jako czegoś, co potrafi
obliczać funkcje nieobliczalne, traktując to jednak nie jako hipotezę o
istnieniu takiego realnego obiektu (co przypisuje mu Copeland) lecz jako
fikcję pomocną w rozważaniach teoretycznych. W tej sytuacji nie jest
uprawnione ogłaszanie Turinga patronem superkomputacjonistów, nie powstaje
też problem uzgodnienia Turinga [1938] z Turingiem [1950].

Szanse projektu hiperkomputacjonistów zależą od tego, czy prawdą jest pogląd
filozoficzny, że istnieją realnie, a nie tylko jawią się nam jako takie,
procesy ciągłe czyli nie-dyskretne, do których należą obliczenia analogowe
(przeciwnikami tego poglądu są fizycy ,,dyskrecjoniści'', jak Ed Fredkin czy
Frank Tipler). Nie musi być jednak tak, że będzie się bronić projektu na
podstawie przesłanek filozoficznych. To filozofia ciągłości może zyskać
potwierdzenie eksperymentalne, jeśli uda się skonstruować urządzenie
analogowe, o którym się udowodni, że przewyższa mocą obliczniową maszynę
Turinga. Do tej misji pretenduje system Havy Siegelman [1999] opisany przez
jego autorkę w książce: {\k Neural Networks and Analog Computation: Beyond
the Turing Limit}. Streszczenie tych idei, zawarte w pewnym odczycie
(Siegelman [2000]), tak wyraziście oddaje alternatywę względem 
poglądu o nieprzekraczalności bariery Turinga, że najlepiej zacytować je
dosłownie.

 {\ls \q "[...] The theory of computational complexity requires the
assumption of discrete computation and does not allow for other types of
computational paradigms. We consider a basic neural network model:
finite number of neurons, recurrent interconnection, continuous activation
function, and real numbers as weights. This model is considered "analog" for
both the use of real numbers as weights which makes the phase space
continuous, and the continuity of its activation function. In computational
terms, this type of continuous flow (due to its activation function) is
definitely a restriction on our model. There are no discrete flow commands
such as "If $z$ is greater than $0$, compute one thing, otherwise continue
in another computation path".

We show that the network [...] can compute anything that a digital machine
does. Furthermore, due to its real-valued weights, it is inherently richer
than the digital computational model and can compute functions which no
digital computer can. The network, although transcending the Turing model,
is still sensitive to resource constraints and still computes only a small
subclass of all possible functions. It thus constitutes a well-defined
super-Turing computational model."}

Jak widać z tego opisu, sieć Siegelman ma się lokować co do mocy
obliczeniowej między UMT a wyrocznią w sensie Turinga [1938]. Czy sieć taka
istotnie da się dobrze zdefiniowac jako obiekt teoretyczny i czy
doświadczalnie wykaże, jako urządzenie fizyczne, swą wyższość nad UMT,
pozostaje sprawą otwartą (jak można wnosić, śledząc toczącą się w tej
sprawie dyskusję). 

3.6. Nim znając jeszcze rozstrzygnięcia rzeczonego sporu, możemy w
pewnym zakresie polegać na naszej wiedzy o nas samych jako ludziach,
konfrontując ją z wiedzą o komputerach. Zasługują na szczególną uwagę dwie
ludzkie dyspozycje: zdolność do przyjmowania aksjomatów i zdolność do
stawiania pytań. Wykorzystując te dyspozycje, a zarazem zlecając maszynom
cyfrowym zadania, w których są one od nas lepsze, możemy najskuteczniej
maksymalizować wyniki badawcze. Mówiąc w przenośni, jeśli te dwie dyspozycje
zaliczyć do funkcji pełnionej przez wyrocznię w sensie Turinga [1938], to
optymalna strategia badawcza polega na kooperacyjnym dodatnim sprzężeniu
zwrotnym między wyrocznią i maszyną.

Co do zdolności znajdowania aksjomatów i rozpoznawania ich prawdziwości, to
jest to punkt notorycznie pomijany w dyskusjach o SI, jeśli nie brać pod
uwagę wzmianek czynionych jakby ,,na boku''. Zdaje się to świadczyć, że
nawet najwięksi obrońcy tezy o redukcji umysłu ludzkiego do UMT nie
wyobrażają sobie jak dotąd procedury algorytmicznej prowadzącej do odkrycia
np. aksjomatu wyboru.
 \note{\n 
O tym, jak uwaga logiki i teorii złożoności koncentruje się na
problemach dowodzenia z aksjomatów, a nie znajdowania aksjomatów, świadczy
pewien szczegół w znanym liście Gödla do von Neumanna z roku 1956,
prekursorskim względem teorii złożoności obliczeniowej i problemu
,,P=NP?''. Gödel zapytuje von Neumanna, co sądzi o pewnym algorytmie,
który jego zdaniem mógłby w pełni wyręczyć matematyka (cytowane w
przekładzie z niemieckiego na angielski za [Buss-WWW]). "It [Ten wynik]
would obviously mean that in spite of the undecidability of the
Entscheidungsproblem, the mental work of a mathematician concerning
Yes-or-No questions could be completely$^2$ replaced by a machine." Przypis
2 po słowie ,,completely'' brzmi (akcent kursywą WM): {\nit except for the
setting up of axioms}. Potraktowanie sprawy tylko w przypisie ręcznie
pisanego tekstu pozwala przypuszczać, że niemożność uzyskania aksjomatów na
drodze algorytmicznej była dla Gödla i zapewne (w przekonaniu Gödla) dla
jego adresata poza dyskusją. Pełny tekst listu i komentarz historyczny daje
Hartmanis [1989].}
Pomijają tę sprawę rzecznicy silnej SI, choć ciążyłby na nich onus probandi,
że wszelkie aksjomaty powinna wyprodukować maszyna Turinga. Wprawdzie można
by sobie wyobrazić produkcję aksjomatów przez algorytmy genetyczne,
stosujące m.in. wymóg niesprzeczności jako probabilistyczne kryterium
ewolucyjne. Ostatecznie jednak chodzi o to, żeby aksjomaty były prawdziwe, a
rozpoznawanie prawdy to domena poznawcza umysłu ludzkiego.

Drugim zdanym egzaminem SI byłoby skonstruowanie maszyny zdolnej do
stawiania pytań. Wokół tej sprawy istnieje w kręgach badaczy SI cisza
podobna do tej, jaka otacza kwestię dochodzenia do aksjomatów. Cisza tym
bardziej zastanawiająca, że wobec popularności tzw. testu Turinga wielu
ludziom powinien by był nasunąć się pomysł takiego jego rozwinięcia, żeby
bliskość umysłu i maszyny mierzyć nie tylko (jak proponował Turing)
podobieństwem co do trafności odpowiedzi na zadawane przez człowieka
pytania, lecz także podobieństwem co do zasadności, oryginalności i
wnikliwości stawianych pytań.

Dopóki maszyna taka nie powstanie, dorównanie inteligencji naturalnej przez
sztuczną pozostanie poza horyzontem marzeń. Do udzielania odpowiedzi
wystarczy mieć wpisaną do pamięci bazę danych i program do ich logicznego
przetwarzania, podczas gdy do stawiania pytań niezbędna jest, jak to
zauważył Ch.~S.Peirce, zdolność do irytacji czyli do rozdrażnienia. Irytacji
z powodu własnej niewiedzy, niejasności pojęć, czy napotkanej gdzieś
sprzeczności. Albo (uzupełnijmy myśl Peirce'a), w innych sytuacjach, trzeba
ciekawości. Jedno i drugie jest stanem umysłu nieodłącznym od pewnego stanu
emocjonalnego, do którego -- na ile nam wiadomo -- zdolne jest żywe białko,
a nie są zdolne kostki krzemu czy inne materialne nośniki sztucznej
inteligencji (o tym, że system nerwowy ma swoistą logikę nieosiągalną dla
maszyny cyfrowej, pisał von Neumann [1958]; zob. komentarz Marciszewskiego
[1996b]).

Powyższe uwagi służą do wzmocnienia postawionej wyżej tezy, że optymalna
strategia badawcza przyszłości nie będzie polegać na sukcesywnym
zastępowaniu ludzi przez komputery lecz na równoczesnym wzroście potencjału
jednej i drugiej strony. Możliwości obliczeniowe komputerów rosną w miarę
tworzenia coraz szybszych algorytmów i doskonalenia sprzętu, a
przyspieszony w wyniku tego wzrost wiedzy przyspiesza proces narastania u
ludzi nowych pytań i nowych aksjomatów, co prowadzi do nowych zadań
badawczych dla komputerów. I tak dalej, in infinitum --- o ile ktoś nam
zagwarantuje nieskończony czas istnienia żywej i mechanicznej inteligencji.
  
Literatura cytowana

Ajdukiewicz, Kazimierz, {\k Logika pragmatyczna}, PWN, Warszawa 1965.

[Buss-WWW] 
Buss, R.~Samuel, {\k On Gödel's Theorem on the Lengths of Proofs II: Lower
Bounds for Recognizing Symbol Provability},
math.ucsd.edu/~sbuss/ResearchWeb/publ.ps

Carnap, Rudolf, {\k Meaning and Neceesity}, University of Chicago Press,
1958.

Chaitin, Gregory J., {\k The Limits of Mathematics, The
Unknowable, Exploring Randomness, Conversations with a Mathematician},
  Springer-Verlag, Berlin etc. 1998, 1999, 2001, 2002. 

Church, Alonzo, ,,An unsolvable problem of
elementary number theory''. {\k Am.~J~.Math.} 58, 345-363, 1936.

Church, Alonzo, ,,A note on the Entscheidungsproblem'',
{\k J.~of Symbolic Logic} 1, 40-41 and 101-102, 1936.

Copeland, Jack and Proudfoot, Diane, {\k Introduction to Hypercomputation:
Computing the Uncomputable}, Copyright by the authors, July 2000.
{\n www.alanturing.net/turing\_archive/pages/Reference}

Copeland. Jack, {\k Turing's O-Machines of 1938}, May 2000. \vskip-3mm {\n 
www.alanturing.net/turing_archive/pages/Reference%20Articles/hypercomputation/} 

Allin Cottrell and W. Paul Cockshott. ,,Calculation, Complexity and
Planning: The socialist calculation debate once again''. /
www.dcs.gla.ac.uk/~wpc/reports/ /
Por. tych samych autorów: ,,Socialist Planning after the Collapse of the 
Soviet Union'', {\k Revue European des Sciences Sociales}, 167-186.
Publisher: Academic Press, 1993.

Davies, Paul, {\q The Mind of God} (rozdział 5, odcinek
,,Unknowable'', 128-134), Simon and Schuster, New York 1992.

Grim, Patrick ,,The Undecidability of the Spatialized Prisoner's Dilemma,''
Theory and Decision 42, 53-80, 1997. 
Zob. też www.sunysb.edu/philosophy/faculty/pgrim/SPATIALP

Ernst, Michael D.; Millstein Todd D.; Weld, Daniel S., 
,,Automatic SAT-Compilation of Planning Problems'', {\k Proc. the 
15th Intern. Joint Confer. on Art. Intell.}, Nagoya, Japan,
August 23-29, 1169-1176, 1997. {\n
pag.lcs.mit.edu/~mernst/pubs/satcompile-ijcai97-abstract.html}

Gödel, Kurt, ,,Die Vollständigkeit der Axiome
des logischen Funktionenkalküls'', {\k Monatshefte für Mathematik und 
Physik} 37, 349-360, 1930

Gödel, Kurt, ,,Über formal unentscheibare
Sätze der {\k Principia Mathematica} und verwandter Systeme -- I'',
{\k Monatshefte für Mathematik und Physik} 38, 173-198, 1931.

Gödel, Kurt, Über die Länge der Beweisen, {\k Ergebnisse eines
mathematischen Kolloquiums} Heft 7,, Franz Deuticke, Leipzig und Wien 1936.

Hartmanis J. and Stearns R., ,,On the computational complexity of
algorithms'', {\k Transactions of the AMS} 117, 285-306, 1965.

Hartmanis J., ,,Gödel, von Neumann and the P=?NP problem'', {\k Bulletin
of the European Association for Theoretical Computer Science} 38, 101-107,
1989.

Heller, Michał, {\k Wszechświat u schyłku stulecia}, Znak, Kraków, 1994.

Hilbert D. und Ackermann W., {\k Grundzüge der theoretischen Logik},
Springer, Berlin 1928. 

Hodges, Andrew, {\k What would Alan Turing have done after 1954? Lecture at
the Turing Day}, Lausanne, 2002, {\n
www.turing.org.uk/philosophy/lausanne2.html} 

Impag-WWW] Impagliazzo, Russell; Paturi, Ramamohan, and Zane, 
Francis, {\k Which Problems have Strongly Exponential Complexity?} 
(Research supported by a NFI grant). 
cm.bell-labs.com/cm/ms/who/francis/papers/focs98-subexp.pdf

Kautz H. and Selman B, ,,Planning as satisfiability'', {\k
Proc. 10th Eur. Conf. on AI}, 359-363, Wiley, Vienna 1992.

Marciszewski, Witold Murawski, Roman, {\k Mechanization of Reasoning in a
Historical Perspective}, Editions Rodopi, Amsterdam 1995.

Marciszewski, Witold, ,,Leibniz's Two Legacies. Their Implications for
Knowledge Engineering'', {\k Knowledge Organization} vol.~23, no.~2, 1996-a.

Marciszewski, Witold, ,,Hätte Leibniz's von Neumanns logischen
Physikalismus geteilt?'', {\k Beiträge zur Geschichte der
Sprachwissenschaft}, 6.2, 1996-b.

Neyman, A., ,,Bounded complexity justifies cooperation in the finitely
repeated prisoners' dilemma'', {\k Economic Letters} 19, pp. 227-229, 1985.

Papadimitriou C. and Yannakakis M., ,,Optimization, approximation 
and complexity classes'', {\k Journal of Computer and System Sciences},
43, 425-440, 1991. 

Penrose, Roger. {\k The Emperor's New Mind: Concerning Computers, Minds,
and the Laws of Physics}, Oxford Univ.~Press, Oxford etc. 1989.

Penrose, Roger, {\k Shadows of the Mind}, Oxford University Press, New
York 1994.

Siegelmann, Hava T., {\k Neural Networks and Analog
Computation: Beyond the Turing Limit}, 1999.  

Siegelman, Hava T., ,,Computing Beyond Digital Computers by Neural Models''
Odczyt na konferencji {\k Hypecomputation Workshop}, 2000, University
College, London. 
www.alanturing.net/turing\_archive/conference/hyper/abstracts.html

[Sirridney-WWW] 
 http://www.sirrodney.nu/public/english/Misc%20linguistics.doc

Tarski, Alfred; Mostowski, Andrzej; Robinson, Raphael M.: {\k Undecidable
Theories}, North Holland, Amsterdam, 1968.

Turing, Alan, ,,On computable numbers, with an
application to the Entscheidungsproblem'', {\k Proc. of the London Math.
Society,} Series 2, 42, pp.~230-265, 1936.
                    
Turing, Alan, ,,Systems of logic based on ordinals'',
{\k Proc. of the London Math. Society,} Series 2, 45, pp.~161-228, 1939.
Cytowane jako Turing [1938].
                     
Turing, Alan ,,Intelligent machinery: Raport, National
Physics Laboratory''. In: B. Meltzer and D. Michie (eds), {\k Machine
Intelligence,} 5, Edinburgh Univ. Press, Edinburgh 1969.

Turing, Alan, ,,Computing machinery and intelligence'', {\k Mind} 
59, 433-460, 1950.

von Mises, Ludwig, {\k Human Action. A Treatise on Economics},
Conteporary Books, Chicago, 1966. 

von Neumann, John, {\k The Computer and
the Brain,} Yale Univ.~Press, New Haven 1958.  

Wolfram, Stephen: ,,Undecidability and Intractability in Theoretical
Physics'', {\k Physical Review Letters} 54, pp.~735-738, 1985.
Dostępne też pod adresem:
www.stephenwolfram.com/publications/articles/physics/85-undecidability/index.html

Wolfram, Stephen: {\k Cellular Automata and Complexity}, Addison-Wesley, 
1994.

Wolfram, Stephen: {\nit A New Kind of Science}, Wolfram Media, Inc., 2002.


Streszczenie

Temat artykułu jest skonstruowany na wzór tytułu znanej publikacji
S.Wolframa {\k Undecidability and Intractability in Theoretical Physics}.
Nazwy rozważanych własności oddaje się terminami
,,nierozstrzygalność'' i ,,niedostępność algorytmiczna'', a człon ,,fizyka
teoretyczna'' zastępuje się członem ,,nauki społeczne''. Celem artykułu jest
włączenie tej problematyki do kanonu metodologicznego nauk społecznych.
O takiej możliwości świadczy literatura logiczno-informatyczna
dotycząca m.in. podstawowego dla nauk społecznych modelu, jakim jest
dylemat więźnia; przynosi ona w tej sprawie ważne wyniki limitatywne. 

Drugim celem (wychodzącym poza naśladowanie Wolframa) jest zbadanie, jak
włączenie wymienionej problematyki miałoby się do tradycyjnego programu
badawczego socjologii rozumiejącej (Max Weber i in). Odpowiedź nawiązuje do
idei L.~von~Misesa o dominującej roli poznania apriorycznego w naukach
społecznych, co implikuje możliwość przybliżania się teorii społecznych do
postaci aksjomatycznej. Potencjalne aksjomaty (postulaty znaczeniowe w
sensie Carnapa i Ajdukiewicza) uzyskuje się dzięki intuicji czyli rozumieniu
(pojęcie wiązane w artykule z informatyczną koncepcją wyroczni), a pozostałe
twierdzenia teorii --- przy pomocy algorytmów użytych do modelowania i
symulacji. Wyniki limitatywne mają tu rolę kluczową, wskazując na 
potencjalne aksjomaty (krok podobny do potraktowania zdania gödlowskiego
jako nowego aksjomatu).

Konspekt

{\bf Wprowadzenie:} czy nierozstrzygalność i algorytmiczna niedostępność
przenosi się z matematyki na nauki empiryczne, w tym społeczne, 
jako czerpiące z matematyki algorytmy do modelowania i symulacji?

1. Stan zagadnienia i kierunki rozwiązań.

1.1. Sformułowanie zagadnień rozstrzygalności i dostępności w naukach
społecznych oraz zagadnień od niego pochodnych.

1.2. O braku zainteresowania dla w/w zagadnień, w szczególności dla wyników
limitatywnych, w praktyce modelowania i symulacji w naukach społecznych.

1.3. Problemy rozstrzygalności i algorytmicznej dostępności modeli
matematycznych w naukach społecznych na przykładzie wyników limitatywnych
dotyczących dylematu więźnia.

1.4. Określenie klasy zdań apriorycznych w teorii empirycznej w nawiązaniu
do wyników limitatywnych i do stanowiska L.~von Misesa. 

1.5. Podstawowe informacje historyczne. 

2. Idea racjonalności i pojęcie inteligencji w naukach społecznych.}

2.1. Wzajemnie zbliżanie się pojęć inteligencji i racjonalności w naukach
społecznych i w teorii inteligencji. 

2.2. Spór między teorią socjalistyczną w ujęciu Langego i teorią rynku w
ujęciu Hayeka jako pole do wypróbowania pojęć z zakresu złożoności
obliczeniowej.

3. Atakowanie złożoności

3.1. Czas wielomianowy a czas wykładniczy.

3.2. Algorytmy wielomianowe (P), niedeterministyczne wielomianowe (NP),
NP-zupełne. NP-trudne. Problem P=NP?

3.3. Zaradzić złożoności przez zmniejszenie trudności problemu.

3.4. Zaradzić złożoności przez efektywniejsze środki obliczeniowe. 

3.5. Spór o możliwość hiperkomputacji czyli o przekroczenia bariery maszyny
Turinga za pomocą wyroczni. 

3.6 Maksymalizacja wyników badawczych przez interakcję rozumienia (wyroczni)
z algorytmem. Miejsce dla socjologii rozumiejącej w świetle wyników
limitatywnych.