ZASADY ZALICZANIA
               KOMUNIKAT nr 1 

1. Podstawą oceny końcowej będą dwa sprawdziany w postaci prac domowych.
Składają się one z odpowiedzi na pytania dotyczące treści wykładów. Każda
praca może uzyskać maksymalnie 50 punktów (zob. niżej - instrukcja 6).

2. Sprawdzian pierwszy 

Odpowiedzi należy umieścić w wyznaczonej witrynie sieciowej (zob. niżej -
instrukcja 5) do 10-kwietnia, pisząc na początku tekstu oznaczenie grupy
(MSK-St lub MSK-Nst), imię i nazwisko, adres mailowy. W miarę czytania prac,
będę sukcesywnie komunikował się z autorami mailowo, zapraszając w razie
potrzeby na konsultacje (przy końcu kwietnia) w celu poprawienia wyniku lub
wyjaśnienia jakichś niejasności (np. dotyczących stopnia samodzielności w
wykonaniu pracy).

3. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za dwa sprawdziany wynosi
100, co się przekłada na najwyższą ocenę. Oto przelicznik punktacji na
poszczególne oceny.

punktacja  ocena

 50     3,0
 55     3,5
 65     4,0
 80     4,5
100     5,0

Przelicznik ten opiera się na zasadzie "im bliżej szczytu, tym bardziej pod
górę". Na przejście od jakiejś oceny do oceny wyższej o stopień trzeba
zdobywać coraz więcej punktów (kolejno: 5, 10, 15, 20). To znaczy, im wyżej
się posuwamy po drabinie awansów, tym bardziej trzeba na kolejny awans
pracować (to motywacja dla ambitnych).

4. Kwestionariusz Sylabusa do przedmiotu MSK zobowiązuje do korzystania z
literatury obcojęzycznej, w szczególności angielskiej. Podany tu system
zaliczania wywiązuje się z tego przez formułowanie niektórych pytań (14 i
15) po angielsku wraz z wymaganiem, żeby w poszukiwaniu odpowiedzi sięgać po
teksty angielskie.

5. UWAGA. Formatem, w którym należy pisać prace domowe jest komentarz w
blogu pn. "Our Pub" dołączany do mojego wpisu pt. 
Material and Spiritual Culture.

W zakresie tekstów upublicznionych blog ten jest prowadzony po angielsku,
jako adresowany także do czytelników zagranicznych, ale w zakresie dostępnym
tylko dla właściciela, którym jest niżej podpisany, dopuszcza się teksty
polskie. Taki system nadsyłania prac jest -- ze względu na daleko posuniętą
automatyzację -- bardziej operatywny niż załączniki w korespondencji
mailowej. W/w wpis składa się z pewnych instrukcji oraz z angielskich pytań
sprawdzianu (14 i 15).

6. W sprawdzianie S.I (do wykładu I) przyporządkowuje się każdej prawidłowej
odpowiedzi następującą punktację:

odpowiedzi 1-4 -- trzy punkty 
      5-13 -- dwa punkty
      14-15 - pięć punktów jeśli odpowiedź na angielskie pytanie jest po polsku,
          dziesięć jeśli po angielsku.
Przy uzyskaniu maksymalnej punktacji za każdą z odpowiedzi, punkty sumują
się do 50.

7. Za systematyczną i aktywną obecność na wykładach należy się premia w
wysokości 20-25 punktów, które dodaje się do punktów uzyskanych za wyniki
sprawdzianu. Np. kto zdobędzie za sprawdziany łącznie 80 punktów, a za
aktywną obecność 20, uzyska z tych dwóch tytułów 100 punktów, czyli ocenę
"5".
 
          =====================================

P.S. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości proszę wysysłać pytania pod adres
witold@marciszewski.eu - z podaniem w temacie (w części adresowej):
oznaczenia grupy, tj. MSK-St lub MSK-Nst, po którym następuje nazwisko
nadawcy (bez imienia).

W korespondencji będziemy praktykować tradycyjny savoir vivre listowy. To
znaczy list do profesora zaczyna się od "Szanowny Panie Profesorze" i kończy
słowami "Z wyrazami szacunku", a list od profesora do studenta zawiera,
odpowiednio, zwroty "Szanowna Pani" ("Szanowny Panie") i "Łączę
pozdrowienia". Powszechnie stosuje się w Internecie etykietę uproszczoną
("Witam" itp.), i to ma też swój sens. Ale przydaje się w życiu znać różne
etykiety, a gdzie uczyć się tej bardziej oficjalnej, jak nie na uczelni.

                      Witold Marciszewski

 Powrót do Spisu Treści.