Krzysztof Turek (AGH)
Informacja o świecie i informacja w świecie w świetle ogólnej definicji informacji i realizmu strukturalnego

W doświadczeniu potocznym informację o świecie zewnętrznym uzyskujemy  za pośrednictwem przestrzennych układów obiektów pojawiających się w świadomości obserwujących go obserwatorów. W świetle ogólnej definicji informacji sformułowanej przez Luciano Floridi te należące do świata zjawisk układy są  systemami danych skorelowanymi z systemami świata fizycznego a informację stanowi całość złożona z tych dwóch systemów i korelacji pomiędzy nimi.

Dane doświadczenia potocznego są więc częścią potocznej informacji o świecie. Naiwny realizm zakłada, że dane te są wiernym odwzorowaniem świata fizycznego. Rozwój nauki pokazał jednak, że wnioskowanie o systemie świata na podstawie doświadczenia potocznego często prowadzi do fałszywych konkluzji, których jednym z wymownych przykładów jest fizyka arystotelesowska. Dlatego nauka stworzyła inne systemy danych zwane modelami, które są  lepiej skorelowane z systemami świata. Nauka nie mówi jednak nic o samych korelacjach pomiędzy modelami a systemami świata. Wyjaśnieniem tych związków zajmują się dwie ściśle związane dziedziny filozofii ontologia i epistemologia.

Można wyciągnąć stąd wniosek, że głębsza analiza pojęcia informacji o świecie nie może się obyć bez zaangażowania ontologicznego i epistemologicznego. Zaangażowanie to z kolei wymaga przekonania, że możemy formułować sensowne sądy odnoszące się nie tylko do świata zjawisk, co jest domeną fizyki, ale również dotyczące świata zewnętrznego.

Obecnie dla wielu myślicieli podstawą do dokonywania takich sądów  jest realizm strukturalny. Pokażemy, że na gruncie tej koncepcji filozoficznej można znacząco uściślić pojęcie informacji o świecie  oraz zdefiniować niezależne od obserwatora pojęcie informacji w świecie. Poddana zostanie również analizie zasadność podstawowego aksjomatu ogólnej definicji informacji, stwierdzający że informacja nie może istnieć bez danych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.