Marcin Rządeczka (UMCS)
Status bioinformatyki na tle biologii systemowej, informatyki teoretycznej i biofizyki. Zagadnienie ontologicznego i epistemologicznego zaangażowania bioinformatyki

Bioinformatyka należy bez wątpienia do grona dyscyplin naukowych, które ze względu na swój interdyscyplinarny charakter, wypracować musiały własny przedmiot, metodologię i cel badań, by zyskać częściową przynajmniej autonomię względem nauk podstawowych. Droga, którą przeszła bioinformatyka była szczególnie złożona. Na początku lat 70-tych biologia obliczeniowa była niezwykle ezoteryczną dyscypliną, której znaczenie rozumiało wtedy bardzo niewielu naukowców, spośród których sami biolodzy stanowili margines. Pierwsze udane analizy sekwencji nukleotydów możliwe były głównie dzięki udziałowi fizyków, którzy ze swojej macierzystej dyscypliny przenieśli szereg metod matematycznych umożliwiających potraktowanie pewnych problemów biologicznych, takich jak np. transport błonowy czy spontaniczne mutacje DNA wywołane działaniem promieniowania jonizującego,jak analogonów znanych procesów fizycznych obserwowanych w badaniach nad rozchodzeniem się promieniowania kosmicznego czy przepływem neutronów w procesach termojądrowych.
Z kolei rozwój badań w zakresie genetyki i genomiki, a z czasem epigenetyki, metagenomiki i coraz szybciej rozszerzającej się listy różnorakich omik napędzał gwałtowanie rozwijającą się dyskusję nad statusem kategorii informacji biologicznej i matematycznych struktur zdolnych przechowywać ją w sposób użyteczny operacyjnie zarówno dla badaczy jak i dla komputerów.
Jedną z takich inicjatyw jest choćby projekt Gene Ontology (GO), który można w dużej mierze opisać jako próbę zbudowania zunifikowanego rodzaju ontologii formalnej pozwalającej na jednoznaczną identyfikację produktów tych samych genów u różnych modelowych organizmów.
Referat został pomyślany jako próba systematycznego przedstawienia niektórych ontologicznych i epistemologicznych założeń przyjmowanych w bioinformatyce w
odniesieniu do zagadnień istotnych dla filozofii informatyki.
Główny nacisk położony zostanie na problem ontologicznego statusu informacji biologicznej, a także na dwa blisko powiązane z nim zagadnienia obliczalności i matematyzowalności rozpatrywane w kontekście bioinformatyki.

Możliwość komentowania jest wyłączona.