Referaty

Wykłady i referaty zgłoszone na Konferencję są zestawione niżej, zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk ich autorów.
Z anonsami wystąpień można zapoznać się po kliknięciu w symbol z prawej strony.
Jeśli oprócz anonsu jest dostępny szerszy od niego abstrakt, na końcu anonsu jest wyświetlany link Abstrakt.

♦  WYKŁADY SPECJALNE

Marcin Miłkowski (IFiS PAN): Informatyka a kognitywistyka: wzajemne inspiracje.
Informatyka jest jednym z kluczowych elementów badań kognitywistycznych. Przedstawię bliżej dwie idee informatyczne, które odgrywają kluczową metodologiczną rolę w badaniach nad poznaniem: (1) ideę, że pełny opis procesu obliczeniowego obejmuje zarówno algorytmy, jak i struktury danych; (2) ideę badania przede wszystkim kompletnych architektur poznawczych. Abstrakt.
Andrzej Najgebauer (WAT): Artificial Intelligence - Opportunities and Risks
The lecture will cover, amongst others, the following issues: IT interpretation of intelligence, IV industrial revolution, development of IoT and artificial intelligence, main areas and tasks of artificial intelligence, dynamics of methods of computational intelligence. Abstrakt.
Raymond Turner: Abstraction in Computer Science
Abstraction in all its forms has played a substantial role in the design of programming languages. It has motivated the various language paradigms, and has inspired, and is manifested in, the rich type structure and machinery of control to be found in contemporary languages. Abstrakt.
Cezary Zieliński (PW): O wpływie robotyki na społeczeństwo
Wykład przedstawi aktualne możliwości robotów oraz przewidywany wpływ rozwoju robotyki na społeczeństwo. Pokazane zostaną zarówno osiągi techniczne robotów, traktowanych jako urządzenia mechaniczne, jak i ich zdolności do podejmowania decyzji i współdziałania z ludźmi. Abstrakt.

 

♦  REFERATY

Iwo Błądek, Konrad Miazga (PP): Mappism - Philosophy of Mind from the Perspective of Mathematics and Computer Science
In the talk we introduce mappism — a framework in which alternative views on mind and its relation to body can be formally expressed in a uniform way, thus allowing one to compare existing theories and enforcing the use of explicit functions and variables in the language of mathematics. Abstrakt.
Rafał Gruszczyński (UMK): Self-reference and incompleteness
Languages which have expressive power sufficient to refer to its own expressions give rise to the phenomenon of self-reference, which on the other hand leads to incompleteness of some class of formal systems. Abstrakt.
Marek Janasz (UP): Porównanie metod algebraicznych i syntetycznych automatycznego dowodzenia twierdzeń na przykładzie twierdzeń Euklidesa i Kartezjusza
Celem wystąpienia będzie zwrócenie szczególnej uwagi na różnice, ale także i podobieństwa użytych metod. Zestawieniem zostaną objęte obszary samej struktury dowodu i sposobu jego uzyskania, jak i narzędzi informatycznych, użytych w procesie dowodzenia. Abstrakt.
Jacek Janowski (PW): Idealistyczna i realistyczna filozofia informatyzacji prawa
Zakładanym celem informatyzacji prawa jest usprawnienie jego tworzenia, stosowania i egzekwowania. Natomiast rzeczywistym skutkiem jest wypieranie perswazyjnego oddziaływania norm na rzecz faktycznego determinowania przy użyciu cyfrowych i sieciowych rozwiązań infrastrukturalnych. Abstrakt.
Jakub Jernajczyk (ASP): Wzorzec i kopia – meta-zasada obecna w filozofii, informatyce oraz sztukach rzemieślniczych
W ramach filozoficznej refleksji nad informatyką, co jakiś czas powraca zagadnienie zaskakującego podobieństwa pomiędzy Platońską teorią idei oraz głównymi założeniami paradygmatu programowania obiektowego. W swoim wystąpieniu wskażę na jedno z prawdopodobnych źródeł owego podobieństwa. Abstrakt.
Janusz Kaczmarek (UŁ): Monada, czyli doskonała „maszyna licząca” Leibniza
Monada Leibniza – rozumiana w referacie jako robot lub maszyna licząca – „liczy na percepcjach” bądź „przekształca percepcje”, w które jest wyposażona. Do opisu tych przekształceń proponuję zastosować podstawowe pojęcia topologii ogólnej. Abstrakt.
Radosław Katarzyniak (PWr): O ograniczonym zastosowaniu niektórych logik modalnych w modelowaniu stanów wiedzy systemów autonomicznych.
Problem ograniczonej stosowalności logik modalnych w teorii i praktyce systemów autonomicznych ma swoje źródło w dość częstym utożsamianiu spójnika zdaniotwórczego z funktorem logicznym. Częścią rozwiązania problemu okazuje się m.in. odejście od zastosowania semantyki ufundowanej na klasycznych funktorach logicznych w modelach stanów wiedzy systemu autonomicznego na rzecz zastosowania oryginalnej semantyki kognitywnej – korespondującej wyraźnie z pragmatyką generowania lingwistycznych reprezentacji stanów wiedzy przez autonomiczny podmiot. Abstrakt.
Roman Krzanowski, Paweł Polak (UPJP II): Phronetic Robotics
This paper is formulating a challenge to the AI community postulating creation of the artificial system that would operate using phronesis as it basis for decision. Abstrakt.
Sławomir Leciejewski, Mariusz Szynkiewicz (UAM): Zagadnienie algorytmiczności algorytmów ewolucyjnych
Algorytmy ewolucyjne są implementowane na klasycznych komputerach cyfrowych (co świadczy o ich algorytmiczności), z drugiej strony jednak, należą do klasy metod heurystycznych, inspirowanych biologicznie i niedeterministycznych (co czyni je niezgodnymi z klasyczną definicją algorytmu). Abstrakt.
Konrad Maślenicki (UWr): O autonomii maszyn (i ludzi)
Jeden z głównych wątków referatu wyznacza pytanie: czy dyskusja problemu wolnej woli (na przykładzie pracy A. Schopenhauer’a „O wolności ludzkiej woli”) powinna mieć wpływ na wybór metod technologii informatycznych wykorzystywanych w projektowaniu ‘autonomicznych’ maszyn?. Abstrakt.
Marcin Rządeczka (UMCS): Silicon-free computing...
Biological computing attempts to utilize biological structures of varying complexity to create a series of organic logical gates able to perform different types of computation. Abstrakt.
Michał Stelmach (PW): Anaksymander z Miletu. Inicjator pojęcia informacji jako czynnika porządkującego (chaos)
Rozważania Aleksandra z Miletu są szczególnie ważne dla rozwoju pewnego pojęcia informacji, które można by ująć jako ograniczanie chaosu. Informacja tak przedstawiona byłaby własnością świata z jednej strony (świat jako uporządkowany układ), z drugiej – co niemniej ważne – własnością myślenia o świecie (myślenie jako porządkowanie). Komunikat.
Stanisław Strzelczak (PW): Wiedza, język, sztuczna inteligencja, poznanie. Refleksje z prac nad opracowaniem kognitywnych robotów nadzorczych.
Pomimo iż opracowany prototyp robota jest funkcjonalnie ubogi, może tworzyć nowe koncepty i konstrukcje we własnym języku, tym samym samodzielnie rozszerzając sferę własnego poznania. Abstrakt.
Jarosław Strzelecki (UWM): Filozofia in silico. Modele deklaratywne.
Przez analogię do metody in silico w naukach biologicznych, można zbudować filozofię in silico, która zajmowałby się szeroko pojętą wirtualizacją zagadnień filozoficznych. Wydaje się, że odpowiednią podstawą informatyczną dla tego zadania są dwa paradygmaty programowania: programowanie obiektowe oraz programowanie deklaratywne, w skład którego wchodzi programowanie funkcyjne i logiczne. Abstrakt.
Marek Suwara (UJ): Measure of Information: From Meaningless Data to Useful Information.
The paper discusses various ways to estimate the amount of information starting from Shannon approach, through semantic measure suggested by L. Floridi up to the suggestion of appropriate methods for evaluating the usefulness of data depending on the context. Abstrakt.
Mariusz Wojewoda (UŚ): Aksjologia rzeczywistości cyfrowej
Punktem wyjścia referatu jest pytanie: w jakim sensie klasyczne pojęcia aksjologiczne, takie jak trwałość istnienia, własność czy tożsamość podmiotowa, odsłaniają nowe obszary odczytań w sytuacji, gdy zestawiamy je z rzeczywistością cyfrową. Abstrakt.
Krzysztof Wójtowicz (UW): The Logical Aspects of Program Explanations
In the paper the problem of mathematical explanations in science is discussed. The focus is on the programming account, according to which mathematical theorems impose some modal constraints on the physical world (so to say – they are “programming it”). Abstrakt.

Możliwość komentowania jest wyłączona.