STRONA GłÓWNA "FORUM" DOMENA "CALCULEMUS"
Spis Treści 1999III Warsztaty Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki

Hilbert i Zagadnienie Rozstrzygalności
Zakopane, 26.IX - 30.IX, 1999

w rok przed stuleciem manifestu Hilberta
Mathematische Probleme - 1900Komunikat nr 1
Komunikat nr 2
Zdjęcie grupy uczestników po wieczornym spotkaniu "Wspomnienie o dawnych mistrzach" w "Telimenie", Zakopane, 27.IX.1999


LISTA UCZESTNIKÓW

SKRÓTY
 • AZ -- aktualne zainteresowania badawcze.
 • KL UwB -- Katedra Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku.
 • AutRoz -- grant KBN (Zespół Informatyki etc.) Badania nad naturalną i sztuczną inteligencją za pomocą automatyzacji rozumowań, 1997-1999.

 1. Grzegorz Bancerek -- dr w Zakładzie Informatyki Instytutu Matematyki UwB. AZ: rozwijanie systemu Mizar.
  bancerek@math.uwb.edu.pl

 2. Maria Bulińska -- mgr, wykladowca w Katedrze Zastosowań Matematyki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. AZ: lingwistyka matematyczna, historia logiki, logika indukcji, Janina Hosiasson-Lindenbaumowa, filozofia nauki.
  bulma@art.olsztyn.pl

 3. Barbara Dziemidowicz -- mgr, doktorantka w Katedrze Zastosowań Matematyki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. AZ: lingwistyka matematyczna (gramatyki kategorialne), filozofia przyrody.
  basdz@art.olsztyn.pl

 4. Andrzej Grzegorczyk --- prof.zw. matematyki, emer.prof. IFiS PAN, autor m.in. książek: Zagadnienia rozstrzygalności, 1957, Zarys logiki matematycznej (wiele wydań), Logic - a Human Affair, 1997. Tytuł tej ostatniepozycji wskazuje na dążenie autora do syntezy problematyki logiczno-matematycznej z humanistyczną i psychologiczną.

 5. Marek Hetmański -- dr, adiunkt, Zakł. Ontologii i Teorii Poznania, Wydz. Filozofii i Socjologii UMCS. AZ: społeczne i psychologiczne aspekty technik informatycznych; filozoficzne podstawy SI.
  HETMAN@ramzes.umcs.lublin.pl

 6. Andrzej Indrzejczak -- dr, adiunkt, Katedra Logiki UŁ.
  indrze@krysia.uni.lodz.pl

 7. Halina Jastrzębska -- wydawca (firma "Aleph") książek z informatyki i logiki.
  aleph@saxon.pip.com.pl

 8. Adam Kolany -- dr, adiunkt w Instytucie Matematyki Uniw. Śląskiego.
  AZ: rozstrzygalność teorii elementarnych pochodzenia geometrycznego; niewyrażalność pojęcia prawdy; niedefiniowalność pojęcia liczby naturalnej; znaczenie twierdzeń Löwenheima, Gödla, Tarskiego i innych w kontekście niemożności poznania Prawdy o świecie rzeczywistym.
  kolany@ux2.math.us.edu.pl
  http://ux2.math.us.edu.pl/~kolany/adam

 9. Aleksandra Kiślak, mgr, asystent w Katedrze Zastosowań Matematyki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. AZ: lingwistyka matematyczna, historia matematyki, język angielski.
  akis@art.olsztyn.pl

 10. Janusz Maciaszek -- dr, adiunkt, Katedra Logiki UŁ.

 11. Grzegorz Malinowski -- prof. dr hab., kierownik Katedry Logiki UŁ. AZ: logiki wielowartościowe.
  gregmal@krysia.uni.lodz.pl

 12. Witold Marciszewski -- prof.zw., kierownik KL UwB. Główny wykonawca w grancie AutRoz. Nowsze książki (jako dokumentacja AZ):
   • Logic from a Rhetorical Point of View (o logice formalnej jako narzędziu badania argumentacji nieformalnej), de Gruyter 1994;
   • Mechanization of Reasoning in a Historical Perspective (wspólnie z R.Murawskim; rozdz. o średniowieczu, Leibnizu i in.), Rodopi 1995;
   • Tajniki Internetu (popularno-naukowa), Aleph 1995;
   • Sztuczna Inteligencja (popularno-naukowa), Znak 1998.
  witmar@calculemus.org
  http://www.calculemus.org/wit.html

 13. Ewa Matloch -- mgr, doktorantka w Katedrze Zastosowań Matematyki, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. zainteresowania naukowe: lingwistyka matematyczna (gramatyki kategorialne), filozofia przyrody.
  basdz@art.olsztyn.pl

 14. Piotr Matuszewski -- student PW, zarządzanie i systemy informacyjne.

 15. Jan Matuszewski -- student PW, elektronika i informatyka.

 16. Roman Matuszewski -- mgr inż., KL UwB. Redaktor pisma Formalized Mathematics: A Computer-Assisted Approach dot. reprezentacji i organizacji wiedzy matematycznej w systemie Mizar. Drugi główny wykonawca w grancie AutRoz.
  AZ: automatyczne tłumaczenie z jęz. Mizar na angielski.
  romat@mizar.org
  http://mizar.org/people/romat

 17. Roman Murawski -- dr hab., prof.nadzw., kierownik Zakładu Logiki w Instytucie Matematyki UAM.
  AZ (przykładowo):
   • funkcje rekurencyjne,
   • historia logiki matematycznej,
   • filozofia matematyki i historia filozofii matematyki.
  rmur@math.amu.edu.pl
  http://math.amu.edu.pl/~rmur

 18. Jerzy Pogonowski -- dr hab., prof., kierownik Zakładu Logiki Stosowanej w Instytucie Lingwistyki UAM.
  AZ: logiczna rekonstrukcja koncepcji lingwistycznych.
  pogon@main.amu.edu.pl

 19. Zenon Sadowski -- dr, adiunkt w Instytucie Matematyki UwB. AZ: logika matematyczna, informatyka, w szczeg. teoria złożoności.
  sadowski@math.uwb.edu.pl
  http://math.uwb.edu.pl/~sadowski

 20. Jarosław Sokołowski -- właściciel firmy usług komputerowych, administrator sieci w instytucjach naukowych (m.in. Inst. Nauk Prawnych PAN).
  AZ i specjalności: Unix; integracja systemów (Unix, Novell, W95) dla obsługi sieci lokalnych i ich funkcjonowania w Internecie.
  jaros@janski.edu.pl

 21. Wojciech Suchoń -- prof. dr hab., Instytut Filozofii UJ. AZ: komputerowo wspomagane nauczanie logiki (autorstwo programów etc.), historia logiki, aktualizacje sylogistyki.
  suchon@Grodzki.phils.uj.edu.pl

 22. Dariusz Surowik -- mgr, asyst. w KL UwB. Studia w Inst. Matematyki UwB (praca mag. - formalizacja pewnej algebry w Mizarze). Rozpr. dokt. (w toku) dot. formalizacji logiki temporalnej w logice intuicjonistycznej.
  surowik@hum.uwb.edu.pl

 23. Andrzej Trybulec -- dr, adiunkt w Instytucie Matematyki (kierownik Zakładu Informatyki) UwB, autor systemu Mizar przeznaczonego do zarządzania bazą danych matematycznych, zawierającego program do automatycznego sprawdzania dowodów. System jest realizowany we współdziałaniu z KBN, znaczną liczbą uczelni zagranicznych (w tym w Kanadzie, USA i Japonii), a także agendami badawczymi NATO i Office of Naval Research (USA).
  trybulec@math.uwb.edu.pl

 24. Kazimierz Trzęsicki -- dr hab., prof. w Instytucie Informatyki Politechniki Białostockiej i prof. w KL UwB.
  kasimir@ii.pb.bialystok.pl

 25. Urszula Wybraniec-Skardowska -- dr hab., prof. Uniwersytetu w Opolu. AZ: logika języka, teoria zbiorów przybliżonych, podstawy logicznej teorii informacji.
  uws@uni.opole.pl

 26. Anna Zalewska -- dr, adiunkt w KL UwB. Studia matem. w UMK (metody numeryczne). Rozpr. dokt. (w Inst. Informatyki UW) stanowi konstrukcję programu dowodzącego (prover), metodami Gentzena, dla logiki algorytmicznej.
  zalewska@hum.uwb.edu.pl

 27. Jan Zygmunt -- prof. dr hab., kierownik Katedry Logiki i Metodologii Nauk UWr. AZ: semantyka logiczna, logika filozoficzna, historia logiki XX w.
XXX Justyna Pryszmont Jarosław Sokołowski Witold Marciszewski Jan Matuszewski (a może Piotr)) Piotr Matuszewski (a może Jan) Kazimierz Trzesicki Wojciech Suchon Halina Jastrzebska-Marciszewska Andrzej Grzegorczyk Roman Matuszewski Dariusz Surowik Zenon Sadowski Grzegorz Bancerek

Od prawej: Grzegorz Bancerek, Zenon Sadowski, Dariusz Surowik, Roman Matuszewski, Andrzej Grzegorczyk (okulary).
W centrum, od prawej: Halina Jastrzębska Marciszewska, Wojciech Suchoń (niebieska bluza), Kazimierz Trzęsicki (czerwony krawat), dwaj Matuszewscy juniores.
Grupa od lewej: Justyna Pryszmont, Jarosław Sokołowski, Witold Marciszewski.


http://www.calculemus.org/forum/2/lista.htmlLast modified: Oct 23 1999

Do początku strony