LECTORIUM CALCULEMUS


WITOLD MARCISZEWSKI


Problemy Cywilizacji Globalnej


2001 / 2002Pytania egzaminacyjne, z odpowiedziami.

I. Dlaczego cywilizacja liberalna
zmierza w kierunku globalności.

Spis treści


II. Ekonomiczne czynniki globalizacji.

Spis treści

Literatura zalecana

Globalizacja: mechanizmy i wyzwania. Praca zbiorowa pod red. Barbary Liberskiej, Polskie Tow.Ekonomiczne, Warszawa 2002.

Dokumenty Banku Światowego, Document Sections, Chapter 1 pt."The New Wave of Globalization and Its Economic Effects". W tym dokumencie są omówione tematy 1-3 z części II powyższego konspektu. Znajdź stronę: econ.worldbank.org/prr/globalization/text-2857/
a następnie skorzystaj z odsyłacza "Chapter 1".

World Development Report 2002/2003.

Zaliczenie. Do zaliczenia niniejszych wykładów, oprócz zdania egzaminu końcowego (jego formą minimalną, na "3", jest przedstawienie i skomentowanie własnych notatek z wykładu) wymagane jest napisanie pracy semestralnej (orientacyjnie, 3-5 stron wydruku komputerowego). Praca polega na streszczeniu wybranego samodzielnie tekstu, mianowicie artykułu lub rozdziału książki objętości 10-20 stron, o tematyce dotyczącej globalizacji, oraz dołączeniu listy terminów kluczowych (3-10 terminów). Zalecane są do takiego opracowania teksty, do których kierują znajdujące się niżej odsyłacze hipertekstowe. Streszczenie tekstu polskiego może być ocenione maksymalnie na "4".

Warunkiem koniecznym uzyskania oceny na "5" jest jedno z dwojga: bądź (1) streszczenie tekstu angielskiego według w/w warunków, bądź (2) napisanie pracy na podstawie większej liczby tekstów (mogą wtedy być same polskie) na temat wybrany samodzielnie przez studenta i uzgodniony z wykładowcą (do 8 kwietnia powstało 10 dobrych prac tego rodzaju). Te warunki oceny ma "5" są niezbędne do spełnienia, nie będąc jeszcze wystarczające; ponadto, praca powinna mieć umiejętnie postawiony i poprawnie rozwiązany problem oraz odpowiadać zasadom pisania tekstu naukowego (przejrzysta struktura tekstu, przekonująca argumentacja, podanie wykorzystanej literatury itp.)


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
OSIĄGALNA PRZEZ ODSYŁACZE HIPERTEKSTOWE

1. Definicje globalizacji i globalizmu. Przegląd problematyki, w szczególności ekonomicznej.
Tekst pt. Globalization. Źródło: International Labour Organization.
www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/globe/new_page.htm
Z tego tekstu zostały wyodrębnione w osobnych plikach fragment podający definicję globalizacji oraz jego przekład na polski.

2. Ryszard Kapuściński: Kultura narodowa w erze globalizacji.
Przemówienie na Kongresie Kultury Polskiej, grudzień 2000.
Materiał na prawach linku do URL: www.pai.pl/kkp/kapuscinski.htm