CALCU LEMUS

Witold Marciszewski

Wybrane publikacje 2000-2007

Trzy publikacje w Numerze Jubileuszowym (dziesięciolecie) tygodnika Computerworld, październik 2000. Dlaczego nie każde rozumowanie da się zmechanizować?
[w:] Jan Hartman (red.): Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego. Aureus, Kraków 2000. S.84-93.The Two Origins of Modern Logic: 1879, 1936.
[w:] Werner Stelzner, Manfred Stöckler (Hrsg.). Zwischen traditioneller und moderner Logik. Nichtklassische Ansätze. Mentis, Paderborn 2001.

Leibniz's mathematical and philosophical approaches to actual infinity. A case of cultural resistance.
[W:] Nihil sine Ratione. VII. Internationaler Leibniz-Kongreß. Berlin 10.-14. September. Vorträge 2. Teil.
Przedruk w Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2001, vol. 4(17): Language, Mind and Mathematics.

Nieobliczalna ekonomia. Dostępność obliczeniowa jest kwestią, której nie wolno pominąć w sporze o optymalny model gospodarki.
Computerworld, 26 listopada 2001.
Tekst jest wersją odczytu wygłoszonego na VII Forum Teleinformatyki, Legionowo 2001.

Cywilizacja liberalna a świat zachodni. Przegląd Filozoficzny 2001, nr 3.

Jak ma się kod neuronowy do kodu maszynowego? Szkic z Filozofii Informatyczno-Logicznej.
[w:] Sław Krzemień-Ojak i Bogusław Nowowiejski (red.): Przyszłość języka. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2001.


Why Is the Western Civilization Developing Towards Universality.
Dialogue and Universalism, vol.12, No.3/2002. S.31-47.

Hypercomputational vs. Computational Complexity - A Challenge for Methodology of the Social Sciences
[w:] Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2002, vol.5(18): Free Market and Computational Complexity. Essays in Commemoration of Fredrich Hayek (1899-1992). S.11-31.


Wrażliwość estetyczno-logiczna w badaniu naukowym jako wyzwanie dla Sztucznej Inteligencji.
[w:] Michał Heller i Janusz Mączka (red.): Jedność nauki - jedność świata. Biblos, Tarnów 2003, s.209-228.
Drugim wydawcą jest OBI - "Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy Wydziale Filozofii Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie", organizator konferencji dokumentowanej tym tomem. (Wersja skrócona pt. Piękno a prawda - Forum Akademickie nr 11, listopad 1998).)

Niewymierność i nieobliczalność a sztuczna inteligencja. Przyczynek do problemu jedności świata i jedności nauki.
[w:] jak wyżej (Jedność nauki etc). S.153-174.

On Mechanization of Reasoning, Decidability of Logic, and Uncomputable Numbers.
[w:] Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2003, vol.6(19): Logic, Language, Methodology. S.79-94.


Nowoczesny racjonalizm i jego adwersarze.
Kwartalnik Filozoficzny 2004, zeszyt 1. S.5-36.

Challenges for the Logic of Social Research: to grasp rationality, to deal with complexity.
[w:] Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2004, vol.7(20): The Logic of Social Research. S.17-36.

Polish Notation, Well-Ordering, and Praxeology.
[w:] Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2004, vol.7(20): The Logic of Social Research. S.119-126.

Organizmy, umysły, automaty według Leibniza i według von Neumanna.
[w:]Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2004, nr 2(8). S.21-34.
Przełożył M.Miłkowski z tekstu Hätte Leibniz von Neumanns logischen Physikalismus geteilt? publikowanego w periodyku Beiträge zur Geschichte der Wissenschaft, 6.2 (1996), S.245-261.

Sposoby budowania indeksów rzeczowych
[w antologii:] Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (red.): Tekstologia. Część druga. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ss.211-223.
Przedruk z książki Metody analizy tekstu naukowego, PWN, Warszawa 1977 (wyd.2 1981).

Nierozstrzygalność i algorytmiczna niedostępność w naukach społecznych. [w:] Filozofia Nauki, 2004, rocznik 12, nr 3-4, s.5-31.
Tekst ten funkcjonuje także jako wprowadzenie do finansowanego przez KBN projektu badawczego, 2-H01A-030-25, lata 2003-06, pod tymże tytułem.


O związku filozofii z technologią informatyczną. [w:] Znak, maj 2005, nr 5, s.52-54. Odpowiedź na ankietę "Gdzie ta nasza filozofia?".

O jednomyślności filozoficznej i atrakcyjności filozofii. [w:] Przegląd Filozoficzny R.14:2005, Nr 3(55).

Czy da się uprawiać ontologię ewolucyjną? Dyskusja z książką Władysława Stróżewskiego Ontologia, Wyd. Aureus i Wyd. Znak, Kraków 2004, [w:] Kwartalnik Filozoficzny t.33, z.4, 2005.

Wolny rynek jako system przetwarzania informacji. Uwagi w nawiązaniu do sporu Hayek-Lange.
[w:] Informacja a rozumienie, red. M. Heller i J. Mączka, PAU, Kraków / OBI Krakow, Biblos - Tarnow, 2005, ss. 235-267.

Pojęcie mocy obliczeniowej w zastosowaniu do struktur społecznych. [w:]Wokół logiki i filozofii. Księga jubileuszowa z okazji 60. urodzin Profesora Grzegorza Malinowskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, ss.61-90.

Sprawozdanie z dyskusji panelowej "Nowoczesny racjonalizm i jego adwersarze"
[w:] Księga Pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Szczecin 2004.
Autor był inicjatorem, organizatorem i przewodniczącym w/w panelu.

Realizm aksjologiczny. Rzecz o wartości logicznej sądów wartościujących. Kwartalnik Filozoficzny, t.33, z.4, 2005.


The Gödelian Speed-up and Other Strategies to Address Decidability and Tractability.
[w:] Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 2006, vol.9(22): . S.9-30.

Undecidability and Intracrability in Social Sciences.
[w:] Studies etc. (j.w.), S.143-174.


Człowiek - twór wszechświata i jego współtworca
[w:] Człowiek: twór wszechświata i twórca nauki, red. M.Heller, R.Janusz i J.Mączka, PAU, Kraków 2007.

Aktorzy globalizacji silni obliczalnością i mocą obliczeniową.
Publikacja w piśmie Instytutu Filozofii UJ "Diametros".

Skąd Adam i Ewa wiedzieli o pewniku abstrakcji?
Odczyt na konferencji "Pamięci Profesora Leona Koja", Lublin 2007.


O metodach uzasadniania praw społecznych
[w:] Prawa Przyrody, red. M. Heller i J. Mączka, PAU, Kraków 2008.

Etos pojednania jako owoc postępu wiedzy aksjologicznej.
Artykuł do druku w Etyce, tom pt. Pamięć i odpowiedzialność pod red. Andrzeja M. Kaniowskiego, 2008.

Trzy wcielenia algorytmu: papierowe, maszynowe i mózgowe.
Streszczenie odczytu zgłoszonego na Sekcję Metodologii Nauk VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego 2008.

Computational Dynamics of Complex Systems. A New Way of Doing Science.
Recenzja książki: Klaus Mainzer, Thinking in Complexity. The Computational Dynamics of Matter, Mind and Mankind,
Springer 2004, przeznaczona do druku w Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, vol.24, 2008.

Do początku strony