VII ZJAZD FILOZOFICZNY CALCULEMUS


Między-zjazdowe
Forum Racjonalizmu

2004 -- ????

Byłoby pięknie, jeśliby zjazd naukowy wzmacniał i kierunkował poczynania w swej dyscyplinie i swoim kraju - do czasu impulsów następnego zjazdu. Z tą wizją otwieram 20 grudnia 2004 obecne Forum jako kontynuację dyskusji odnotowanej w poniższym Archiwum Panelu. Forum to ma być miejscem pomocnym w kształtowaniu się nowoczesnego racjonalizmu - jako kierunku dotrzymującego kroku logice z informatyką, naukom przyrodniczym, naukom społecznym, a także społecznym potrzebom czasu. -- W.Marciszewski


VII POLSKI ZJAZD FILOZOFICZNY
Szczecin 14-18.IX.2004

Archiwum Panelu
Nowoczesny racjonalizm
i jego adwersarze


Zaproszeni do Panelu

  • dr hab. Stanisław Krajewski, UW -- logika matematyczna i filozofia matematyki, w szczególności wyniki Gödla i ich interpretacje filozoficzne.
  • prof. Władysław Krajewski, UW -- filozofia przyrody, filozofia i metodologia nauk przyrodnicznych, stanowiska empiryzmu i materializmu.
  • prof. Witold Marciszewski, organizator i przewodniczący Panelu -- historia logiki i filozofii z Leibnizem (portret obok), Cantorem, Gödlem i Turingiem w centrum uwagi: metodologia nauk na przecięciu z informatyką.
  • prof. Władysław Stróżewski, UJ -- historia filozofii, metafizyka, epistemologia, estetyka, w szczególności Platon, neoplatonizm, Tomasz z Akwinu.
  • dr hab. Tadeusz Szubka, prof.Uniw.Szczecińskiego -- teoria poznania i filozofia umysłu w ujęciach filozofów analitycznych, w szczególności spory o realizm.
  • dr Monika Walczak, KUL -- filozofia nauki, epistemologia, problematyka racjonalności nauki.

Materiały do Panelu

0. Scenariusz Panelu. Główny problem rozpisany na punkty, których dyskusja powinna doprowadzić do zarysowania się stanowisk i wymiany argumentów. Tekst będzie cały czas wyświetlony na ekranie.

1. Monika Walczak: Przedmiot sporu między racjonalizmem (aprioryzmem) a empiryzmem i jego uwarunkowania.

2. Tadeusz Szubka: Powrót do racjonalizmu? Obszerne krytyczne omówienie książki Christophera Peacocke'a The Realm of Reason, Oxford Clarendon Press, 2004.

3. Witold Marciszewski: Pytania naprowadzające na elementy aprioryczne w naukach empirycznych.

4. Monika Walczak: Głos w panelu "Nowoczesny racjonalizm i jego adwersarze". Odpowiedź na pozycję 3.

Witold Marciszewski:
5. Racjonalistyczna akceptacja świata zbiorów wbrew konkretyzmowi Tadeusza Kotarbińskiego;
6. Algorytmizm fizykalny a nowoczesny empiryzm.

7. Władysław Krajewski: Głos w panelu o racjonalizmie.

8. Władysław Krajewski: Uwagi do tekstów W.Marciszewskiego.

9. Witold Marciszewski: Logiczne i arytmetyczne a priori w teoriach empirycznych. Odpowiedź na głos Władysława Krajewskiego (pozycja 7).

10. Stanisław Krajewski Uwagi do artykułów Witolda Marciszewskiego o nowoczesnym racjonalizmie.

11. Stanisław Krajewski i Witold Marciszewski Korespondencja w sprawie tematyki Panelu. Uzupełnieniem korespondencji jest przypis w sprawie pewnej przewagi rozumu nad komputerem.

Poniżej znajduje się odsyłacze do kilku tekstów, które traktują szerzej tematykę z wyżej dokumentowanej dyskusji przed-Zjazdowej.

12. Witold Marciszewski: Nowoczesny racjonalizm i jego adwersarze. Artykuł, który ukazał się pierwszym zeszycie Kwartalnika Filozoficznego 2004.

13. Christopher Peacocke: Three Principles of Rationalism. Artykuł w European Journal of Philosophy 10:3 (2002). Do jego kluczowych terminów należy "modern rationalism". Centralna jest w nim kwestia, czy istnieje poznanie aprioryczne, podjęta w kontekście Quine'owskiej krytyki empiryzmu.

14. Witold Marciszewski: Nierozstrzygalność i algorytmiczna niedostępność w naukach społecznych. Artykuł mający się ukazać w Filozofii Nauki, 2004. Rozwija problem mocy i ograniczeń algorytmów, do którego nawiązuje scenariusz Panelu. Tekst jest dostępny także w formacie HTML.


MISTRZOWIE RACJONALIZMU

Pitagoras Sokrates Platon


Alchwarizmi Kartezjusz LeibnizGödel Turing


Do początku strony