Referaty

Referaty zgłoszone na Konferencję są zestawione niżej, zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk ich autorów.
Z anonsami referatów można zapoznać się po kliknięciu w symbol z prawej strony.
Jeśli oprócz anonsu jest dostępny szerszy od niego abstrakt, na końcu anonsu jest wyświetlany link Abstrakt.

Andrzej Bielecki (AGH): Epistemologiczne znaczenie modeli matematycznych i symulacji komputerowych w pewnych procesach neurofizjologicznych.
W neurofizjologii możliwości badania procesów zachodzących wewnątrz neuronu są ograniczone. Być może mamy tu sytuację analogiczną ze zjawiskami kwantowymi, w których sam pomiar istotnie zakłóca badany procesu. Stąd konieczność pośredniego wnioskowania na temat wartości pewnych istotnych parametrów charakteryzujących komórkę nerwową. Modelowanie procesów wewnątrzkomórkowych w neuronie przy pomocy algorytmów bazujących na równaniach różniczkowych cząstkowych pozwala na uchwycenie zarówno przestrzennego jak też dynamicznego (czasowego) aspektu modelowanego procesu. Abstrakt.
Izabela Bondecka-Krzykowska (UAM): Dualna natura programów komputerowych.
Wystąpienie poświęcone zostanie jednemu z najczęściej dyskutowanych problemów ontologicznych związanych z programami komputerowymi, a mianowicie ich dualnej naturze. Jest ona wyrażana stwierdzeniem, nazywanym dwuznacznością Fetzera, że program można rozumieć zarówno jako ciąg instrukcji zapisanych w języku programowania (byt abstrakcyjny), jak i jako proces, czyli wykonanie kodu źródłowego na maszynie fizycznej. Abstrakt.
Jan Czerniawski (UJ): Reizm a ontologiczny status informacji.
Chociaż za reizmem ontologicznym przemawiają silne argumenty, w jego źródłowej wersji sformułowanej przez Kotarbińskiego boryka się on z poważnymi problemami związanymi z ontologią dziedziny matematyki i jej teoriomnogościowych podstaw. Analogiczne problemy pojawiają się w kontekście ontologii dziedziny informatyki. Jeśli zgodzić się, że informacja zawsze jest aspektem struktury pewnego jej nośnika, to w świetle standardowej wersji reizmu jest ona hipostazą. Co gorsza, można zastanawiać się, czy sam nośnik musi być rzeczą, a nie np. procesem, który dla reizmu jest hipostazą. Na szczęście zliberalizowana wersja reizmu, jaką jest radykalny arystotelizm, wiążący reizm nie z klasycznym nominalizmem, lecz z tzw. teorią względu, skutecznie radzi sobie z tymi problemami, pozwalając też wyjaśnić relacje między informacją a jej nośnikiem i jej przekazem. Abstrakt.
Marek Janasz (UP): O automatycznym dowodzeniu twierdzeń na wybranych przykładach dowodów twierdzeń ”Elementów” Euklidesa oraz arytmetyki odcinków z ”Geometrii” Kartezjusza.
Celem referatu jest przedstawienie automatycznych dowodów wybranych twierdzeń z księgi VI ”Elementów” Euklidesa oraz arytmetyki odcinków opisanej w ”Geometrii” Kartezjusza. Ponadto zostaną zaprezentowane możliwości i ograniczenia zastosowania jednej z metod ADT w geometrii elementarnej, jaką jest metoda pola, za pomocą której otrzymano powyższe przykłady. Abstrakt.
Robert Janusz (AI, Vatican Observatory): Paradygmat obiektowy w oprogramowaniu astronomicznym.
W tworzeniu oprogramowania astronomicznego powinno, jak się zdaje, dominować podejście nastawione na najbardziej efektywne wykonywanie przez komputery logicznego kodu. Tymczasem (dawniej) niepozorny i mniej „efektywny” paradygmat obiektowy coraz wyraźniej zdaje się wpływać – przynajmniej na niektóre typy – oprogramowania astronomicznego. W referacie zostaną przedstawione niektóre filozoficzne wątki wpływające na ten faktyczny stan rzeczy.
Adam Kłóś (UPJPII): Filozofia ewolucji Ch. S. Peirce’a a współczesne problemy algorytmów ewolucyjnych.
Podczas wystąpienia zostanie zaprezentowany ogólny zarys teorii ewolucji Peirce’a oraz dwa przykłady jej aplikacji w narzędziach informatycznych. Przykłady te będą dotyczyć nowego rodzaju algorytmów ewolucyjnych. Abstrakt.
Roman Krzanowski (UPJPII): Czym jest informacyjny realizm strukturalny?
Informacyjny realizm strukturalny(IRS) jest terminem jeszcze rzadko spotykanym, jakkolwiek często można znaleźć pośrednie odniesienia do tej koncepcji. Pewna metoda jej uściślenia polega na odwołaniu się do wyników badań nad informacją i jej istotą. Prace Hellera (w których opisuje matematyczną wersję IRS) i Floridiego (które można określić jako informacyjną wersję IRS) wydają się dobrym punktem wyjścia dyskusji. Abstrakt.
Sławomir Leciejewski (UAM): Cyfrowa rewolucja w nauce a cyfrowa rewolucja cywilizacyjna.
Czy cyfrowa rewolucja cywilizacyjna jest konsekwencją cyfrowej rewolucji w nauce? W swoim referacie będę bronił pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie posiłkując się analizami wybranych przykładów z historii informatyki. Mówiąc ogólnie, referat poświęcony zostanie ważnym problemom z zakresu filozofii techniki, jakimi niewątpliwie są techniczne determinanty rozwoju nauki. Abstrakt.
Kamil Mamak (UPJPII, UJ): Wpływ autonomii robotów na podstawy odpowiedzialności karnej.
Współczesne roboty nie są już tylko prostymi narzędziami, za pomocą których popełnia się przestępstwa. Ich autonomia „oddala”  działanie konkretnego człowieka od skutku „wyrządzonego” przez robota. Kto powinien odpowiadać za przestępne skutki działania robotów? W referacie zostaną przedstawione niektóre problemy z związane z tym zagadnieniem. Abstrakt.
Witold Marciszewski (UwB): Czy Alan Turing jest uniwersalną maszyną Turinga?
W odczycie podejmuje się kluczowe zagadnienie światopoglądu informatycznego, jakim jest równoważność ludzkiego umysłu i uniwersalnej maszyny Turinga. Argumentuje się na rzecz braku tejże, zwracając uwagę na twórczy charakter aktów poznawczych człowieka oraz zdolność postrzegania, rozumienia i wykorzystywania nieskończoności. Abstrakt.
Jerzy Mycka (UMCS): Kilka uwag o związkach problemów obliczeniowo nierozstrzygalnych z konstrukcjami euklidesowymi.
Referat rozpocznie od porównania analitycznej definicji punktu o współrzędnych obliczalnych z definicją punktu konstruowalnego w sensie konstrukcji euklidesowych. Następnie omówione zostaną przykłady zagadnień nierozstrzygalnych wypływających z niekonstruowalności. Na tej podstawie zostanie podjęta próba wskazanie różnic i podobieństw w pojęciach obliczalności i geometrycznej konstruktywności.
Adam Olszewski (UPJPII): Jakie są granice informatyki?
Celem wystąpienia jest przeanalizowanie tego, czy informatyka, jako nauka, posiada granice. W tym kontekście rozważone zostanie pojęcie granicy nauki. Kolejnym problemem będzie kwestia czy informatyka może być nauką aksjomatyczną w sensie hilbertowskim i zostaną przedstawione dwie fundamentalne zasady informatyki (S.C. Shapiro). Na końcu zostanie przedstawione użycie tezy Churcha w dowodzie problemu stopu.
Paweł Polak (UPJPII): Informatyka a zagadnienie fundamentalności
W referacie podjęte zostaną pytania dotyczące roli, jaką informatyka może odegrać dla refleksji filozoficznej. W szczególności uwaga zostanie skupiona na zagadnieniu, czy dziedzina ta może przyczynić się do zmian w filozoficznym obrazie rzeczywistości. Wydaje się, że informatyka zaczyna odgrywać rolę analogiczną do tej, jaką w XVII w. odegrały teorie mechaniki (zwłaszcza teoria Newtona), a w XIX wieku teorie ewolucji (zwłaszcza teoria Darwina). Abstrakt
Marcin Rządeczka (UMCS): Znaczenie bioinformatyki dla filozoficznych badań nad pojęciem informacji i kategorią kontekstowości przetwarzania informacji.
Głównym celem wystąpienia będzie, inspirowana rozwojem bioinformatyki i biologii systemowej, próba wzbogacenia uwikłanej filozoficznie problematyki przetwarzania informacji o kategorie kontekstowości, przetwarzania rozproszonego i polimorficzności informacji. Abstrakt.
Radosław Siedliński (PJWSTK): O dwóch ujęciach informacji biologicznej: genocentrycznym i rozwojowym.
Wystąpienie ma na celu prezentację i dyskusję dwóch radykalnie odmiennych ujęć informacji biologicznej obecnych w piśmiennictwie przedmiotu. Abstrakt.
Bartłomiej Skowron (PW): Ontologiczne bękarty. O – łamiącym prawa ontologiczne – sposobie istnienia przedmiotów wirtualnych.
W referacie przedstawię egzystencjalno-ontologiczną analizę przedmiotu wirtualnego. Wynikiem tej analizy jest twierdzenie, że sposób istnienia przedmiotów wirtualnych jest zasadniczo nowy w stosunku do sposobów istnienia wyróżnionych przez Romana Ingardena w Sporze o istnienie świata. Abstrakt.
Paweł Stacewicz (PW): O różnych sposobach rozumienia analogowości w informatyce?
Mianem obliczeń analogowych określa się w informatyce: 1) obliczenia ciągłe (w odróżnieniu od dyskretnych czyli cyfrowych), 2) pewnego rodzaju obliczenia naturalne (polegające na realizacji procesów fizycznych, będących swoistymi analogonami operacji matematycznych). W odniesieniu do tych dwóch podstawowych znaczeń wynikają dwa ważne pytania: A) który z warunków, ciągłość czy analogiczność, jest ważniejszy jeśli chodzi o moc obliczeniową maszyn analogowych? B) na czym polega uniwersalność maszyn analogowych? Abstrakt.
Mariusz Szynkiewicz (UAM): Odpowiedzialność moralna a artefakty techniczne. Wybrane zagadnienia informatyzacji i robotyzacji współczesnego pola walki.
Głównym tematem proponowanego referatu będą dylematy moralne związane z wybranymi aspektami automatyzacji współczesnego pola walki. W wystąpieniu skoncentruję się na wykorzystaniu do celów militarnych – istniejących już – autonomicznych maszyn i systemów bojowych. Abstrakt.
Krzysztof Wójtowicz (UW): Natura wiedzy matematycznej a alternatywne modele obliczeń.
W matematyce mamy  do czynienia z zagadnieniami teoretycznie rozstrzygalnymi za pomocą komputera, w przypadku których jednak implementacja nie jest możliwa ze względu na złożoność. Pojawia się pytanie, co by było, gdyby istniały odpowiednie (empiryczne) procedury, które pozwalały na realizację tych obliczeń. Abstrakt.
Krzysztof Turek (AGH): Informacja o świecie i informacja w świecie w świetle ogólnej definicji informacji i realizmu strukturalnego.
Referat pokaże, jak w ramach koncepcji realizmu strukturalnego można znacząco uściślić pojęcie informacji o świecie oraz zdefiniować niezależne od obserwatora pojęcie informacji w świecie. Poddana zostanie również analizie zasadność podstawowego aksjomatu ogólnej definicji informacji – stwierdzającego, że informacja nie może istnieć bez danych. Abstrakt.
Marek Zaionc (UJ): Asymptotic Densities in Logic and Computability.
This talk presents numerous results from the area of quantitative investigations in logic and computability. We present a quantitative analysis of random formulas or random lambda term or finally random combinatory logic terms. Abstrakt.

Możliwość komentowania jest wyłączona.