Referaty

Referaty zgłoszone na Konferencję są zestawione niżej, zgodnie z kolejnością alfabetyczną nazwisk ich autorów.
Z anonsami referatów można zapoznać się po kliknięciu w symbol z prawej strony.
Jeśli oprócz anonsu jest dostępny szerszy od niego abstrakt, na końcu anonsu jest wyświetlany link Abstrakt.

Iwo Błądek, Maciej Komosiński, Konrad Miazga (PP): Mappism: formalizing classical and artificial life views on consciousness
In the talk we introduce mappism — a framework in which alternative views on consciousness can be formally expressed in a uniform way, thus allowing one to compare existing theories and enforcing the use of explicit functions and variables in the language of mathematics. Abstrakt.
Paweł Ciniewski (UAM): Filozoficzne konsekwencje robotyzacji w nauce
Referat polegać będzie na przedstawieniu przykładów trwających oraz potencjalnych procesów automatyzacji i robotyzacji działań naukowych. Z uwagi na to, że procesy te dotyczą w głównej mierze przyrodoznawstwa i nauk ścisłych, ograniczę mój referat do tych dziedzin nauki. Abstrakt.
Marek Hetmański (UMCS): Twórcze i destrukcyjne skutki metafor pojęciowych i wizualnych w informatyce i dyskursie potocznym
W referacie określam warunki, w jakich metafory informacyjne – używające terminów „informacja”, „komunikacja”, „przekaz” w domenie źródłowej, jak i docelowej – stosowane w samej informatyce, w naukach społecznych pozostających pod jej wpływem oraz w dyskursie potocznym wywierają wpływ na ich twórców i użytkowników. Abstrakt.
Marek Janasz (UP): Schemat wybranych automatycznych dowodów twierdzeń geometrii elementarnej
Celem referatu jest zaprezentowanie propozycji wyabstrahowanego schematu mechanicznych dowodów twierdzeń w oparciu o metody automatycznego dowodzenia w geometrii elementarnej. W wyniku przeprowadzonych metodami syntetycznymi rozumowań otrzymane dowody formalne mogą zostać poddane analizie, ze względu na ich stosunkową czytelność (w odróżnieniu do dowodów przeprowadzanych drogą algebraiczną). Abstrakt.
Jakub Jernajczyk (ASP Wrocław): Ziarna myśli – o dyskretnej reprezentacji słów i obrazów
Efektywność współczesnego zapisu cyfrowego nie podlega dyskusji. Znamy dobrze jego możliwości; świadomi też jesteśmy jego ograniczeń. W swoim wystąpieniu chciałbym skupić się na innych formach dyskretnej reprezentacji informacji, które odgrywają kluczową rolę w obszarze kultury i sztuki. Abstrakt.
Maciej Komosiński (PP): Worlds and simulations in nested embedding
During this talk I will demonstrate and compare two models in computer simulation: cellular automata and three-dimensional creatures, Framsticks. Abstrakt.
Roman Krzanowski (UwB): Ontological Perspective on Information
The paper posits the question whether the diverse views of ontological information formulated in mathematics, physics, cosmology or informatics can be reduced /unified using the concepts of fundamental ontology. Abstrakt.
Paweł Łupkowski (UAM): MIST i UTT jako alternatywy dla testu Turinga -- próba oceny
Wystąpienie dotyczyć będzie dyskusji związanych z możliwością zastąpienia testu Turinga [1]. Punktem wyjścia stanie się konkurs Loebnera, który stanowi praktyczną realizację testu i umożliwia przetestowanie założeń propozycji Turinga. Abstrakt.
Witold Marciszewski (UwB): Europejska dynamika postępu wiedzy z informatycznego punktu widzenia
Problemem, który podejmuję w odczycie jest kwestia, na ile kategorie pojęciowe informatyki okazują się przydatne w wyjaśnieniu kulturowego fenomenu — zawrotnej dynamiki wiedzy, której sceną była Europa przez całą nowożytność po wiek XX. Wiek, w którym owa dynamika, promieniując z Europy, przybrała zasięg globalny. Abstrakt.
Adam Olszewski (UPJPII): Intensjonalny aspekt algorytmów przybliżonych
Referat ma dotyczyć tzw. algorytmów przybliżonych, które są związane z heurystykami (w sensie określonym przez izraelskiego informatyka D. Harela). Abstrakt.
Paweł Polak (UPJPII): Czym jest komputer? Perspektywa matematycznej przyrody
W referacie podjęta zostanie refleksja nad koncepcją komputera jako systemu realizującego obliczenia – niekoniecznie jednak obliczenia zdefiniowane w modelu Churcha-Turinga. Abstrakt.
Marcin Rządeczka (UMCS): Status bioinformatyki na tle biologii systemowej, informatyki teoretycznej i biofizyki. Zagadnienie ontologicznego i epistemologicznego zaangażowania bioinformatyki.
W referacie zostaną omówione: problem ontologicznego statusu informacji biologicznej oraz dwa blisko powiązane z nim zagadnienia obliczalności i matematyzowalności rozpatrywane w kontekście bioinformatyki. Abstrakt.
Radosław Siedliński (PJATK): Maszyna Turinga a ewolucja. Krytyczna prezentacja metabiologii Gregory Chaitina.
Referat poświęcony będzie projektowi tzw. „metabiologii” autorstwa Gregory Chaitina. Stworzoną przez siebie metabiologię rozumie Chaitin jako obszar paralelny wobec biologii i zajmujący się badaniem losowej ewolucji sztucznego oprogramowania (programów komputerowych) w miejsce badania oprogramowania naturalnego (DNA). Abstrakt.
Krzysztof Sołoducha (WAT): Zjawisko przedniej asymetrii jako podstawa automatyzacji badania ukrytych postaw poznawczych.
W referacie zaprezentowany zostanie program budowy maszyny, której zadaniem będzie automatyczna detekcja i raportowanie ukrytych postaw poznawczych dzięki wykorzystaniu systemu FACS Paula Ekmana oraz zjawiska przedniej asymetrii odkrytego przez Coana i Allena. Abstrakt.
Paweł Stacewicz (PW): Światopogląd informatyczny jako protofilozofia informatyczna
Referat będzie obejmował zwięzłą charakterystykę światopoglądu informatycznego (ŚPIN) oraz przykłady filozoficznych tez, które wywodzą się ze ŚPIN (są zatem inspirowane informatycznie). Abstrakt.

Możliwość komentowania jest wyłączona.